งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปี การศึกษา 2546 จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสุข ศึกษา และการเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้ดูแล นักเรียนในการรับประทานอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปี การศึกษา 2546 จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสุข ศึกษา และการเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้ดูแล นักเรียนในการรับประทานอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปี การศึกษา 2546

3

4 จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสุข ศึกษา และการเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้ดูแล นักเรียนในการรับประทานอาหาร กลางวันของนักเรียนพบว่า นักเรียน หลายคนไม่ชอบรับประทานผัก ดังนั้นเพื่อต้องการให้นักเรียนได้ เปลี่ยนพฤติกรรมมารับประทานผัก ผู้วิจัยจึงได้ทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมา

5 เพื่อให้นักเรียนเห็น ประโยชน์ของผักและ รับประทานผักมากขึ้น เพื่อจะได้สุขภาพและ ร่างกายที่แข็งแรง

6 นักเรียนที่ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า และประโยชน์ของผัก เปลี่ยนพฤติกรรมมา รับประทานผักมากขึ้น

7 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีใน การรับประทานผัก นักเรียนรับประทาน ผักมากขึ้น

8 กลุ่มเป้าหมา ย

9 การเสริมแรง เชิงบวก

10

11

12 การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับผัก, ประโยชน์ของผักและการ ให้แรงจูงใจ พฤติกรรมการ รับประทานผัก หมายถึง การมีทัศนคติที่ดีในการ รับประทานผักของนักเรียน

13 * ศึกษาปัญหาของ นักเรียน * เตรียมเอกสาร รูปภาพที่เกี่ยว ข้อง กับการวิจัย

14 * สร้าง แบบสอบถาม * นำแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยว ชาญ ตรวจสอบ

15 1. นำแบบสอบถามไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมาย ( ก่อนได้รับความรู้ ), ( เก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 1) 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและ ประโยชน์ของผักพร้อมกับให้ นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากป้าย นิเทศและทำกิจกรรมที่ครูกำหนดให้ 3. นำแบบสอบถามไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมาย ( หลังจากได้รับความรู้ ), ( เก็บ รวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 )

16 ใช้สถิติร้อยละในการ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ผู้วิจัยได้ ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทำ แบบสอบถาม 2 ครั้ง ( ครั้งที่ 1 ก่อนได้รับความรู้ส่วนครั้ง ที่ 2 หลังจากได้รับความรู้ ) จากนั้น นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

17 ตัวอย่าง แบบสอบถามเรื่อง การ รับประทานผัก ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / ให้ตรงกับความเป็นจริงใน การรับประทานผักแต่ละชนิดดังต่อไปนี้

18 ตารางเปรียบเทียบการรับประทานผัก ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ก่อนได้รับ ความรู้

19 แผนภูมิการรับประทานผัก ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ก่อนได้รับความรู้ 17. 92 23.5 5 30. 42 14.8 0

20 ตารางเปรียบเทียบการรับประทานผัก ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 หลังได้รับ ความรู้

21 แผนภูมิการรับประทานผัก ของนักเรีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 หลังได้รับความรู้ 55. 21 26.25 8.338.5 4

22 ตารางเปรียบเทียบการรับประทานผัก ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

23

24 * นักเรียนชอบรับประทานผักคิด เป็นร้อยละ 17.92 * ชอบรับประทานผักปานกลางคิด เป็นร้อยละ 23.55 * ชอบรับประทานผักน้อย คิดเป็น ร้อยละ 30.42 * ชอบรับประทานผักน้อย คิดเป็น ร้อยละ 14.80

25 * นักเรียนชอบรับประทานผักคิด เป็นร้อยละ 55.21 * ชอบรับประทานผักปานกลางคิด เป็นร้อยละ 26.25 * ชอบรับประทานผักน้อยคิดเป็น ร้อยละ 8.33 * ไม่ชอบรับประทานผักคิดเป็น ร้อยละ 8.54

26 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับจากการวิจัย … ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ ประโยชน์ของผักและหันมา รับประทานผักมากขึ้น... การที่นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของ การรับประทานผักนั้นหากครูจะเป็นผู้ดูแล แต่เพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ประสบผลสำเร็จได้ จึงควรที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ทางบ้านด้วยเพื่อ จะได้ช่วยเสริมแรง กระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณประโยชน์ของ การรับประทานอาหารประเภทผักอีกด้วย

27 ประกาศคุณูปการ งานวิจัยในชั้นเรียนนี้สำเร็จได้ด้วย ความกรุณาอย่างสูงจากท่านผู้บริหาร โรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้า งานวิชาการระดับประถม และอาจารย์รัช ดาวรรณ กระสินธุ์ ที่ได้ให้ความกรุณาให้ ความแนะนำช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่ง ผู้วิจัย สามารถดำเนินงานวิจัยจนสำเร็จไปได้ ด้วยดี ผู้วิจัยขอ กราบขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา

28 1. อาจารย์วิภาวดีชีวะผลา บูรณ์ 2. อาจารย์กุสุมาทองช่วง 3. อาจารย์สมคิดอาจ มังกร 4. อาจารย์สุมาลีอัศวเรือง มรกต 5. อาจารย์สุพัตรารื่นหาญ 6. อาจารย์รัชดาวรรณ กระสินธุ์

29 7. อาจารย์เสงี่ยมแสง โชติ 8. อาจารย์จุฑามาศสิน สกุล 9. อาจารย์นงนุช ชาญวิฑิตกุล 10. อาจารย์สุทธิ์สินี ยิ้ นซ้อน 11. อาจารย์จีราวรรณ์ สิทธิภักดี 12. อาจารย์ทิพาพันธ์ บุญสนอง 13. อาจารย์ทิพยวรรณ สวัสดิวงศ์ 14. อาจารย์ทัศนีย์ชั่งใจ 15. คณะครูกลุ่มสุขศึกษา และพลศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปี การศึกษา 2546 จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสุข ศึกษา และการเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้ดูแล นักเรียนในการรับประทานอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google