งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบความรู้ เรื่อง... การทำ โครงงาน โครงงาน (project) คืองานที่ ผู้เรียนจะต้องทำเพื่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อบรรลุ จุดประสงค์ที่เป็นผลงาน ออกมาในรูปแบบตามที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบความรู้ เรื่อง... การทำ โครงงาน โครงงาน (project) คืองานที่ ผู้เรียนจะต้องทำเพื่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อบรรลุ จุดประสงค์ที่เป็นผลงาน ออกมาในรูปแบบตามที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบความรู้ เรื่อง... การทำ โครงงาน โครงงาน (project) คืองานที่ ผู้เรียนจะต้องทำเพื่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อบรรลุ จุดประสงค์ที่เป็นผลงาน ออกมาในรูปแบบตามที่ กำหนดให้และข้อตกลงช่วยกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน กิจกรรมเหล่านี้จะต้องทำด้วย ตนเองเริ่มตั้งแต่ข้อมูลความรู้ เพื่อประกอบการทำงานที่ ต้องการจนกระทั่งสำเร็จ เรียบร้อยเป็นผลงานออกมา ตามแผนและจุดประสงค์ที่ กำหนด จึงถือว่าสำเร็จตาม โครงงาน

2 ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานที่เกี่ยวกับการสำรวจ เช่นการสำรวจภาษาถิ่นในอำเภอ ลับแล การสำรวจอาหารพื้นบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 2. โครงงานที่เกี่ยวกับการหา ความรู้และทักษะ เช่น การศึกษา ค้นคว้าเรื่องการ tense ใน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 3. โครงงานที่เกี่ยวกับการ แก้ปัญหา เป็นโครงงานที่ส่งเสริม การแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น โครงงานการทำให้ข้าวมีผลผลิต มากขึ้น โครงการปลูกข้าวโดยใช้ น้ำน้อย เป็นต้น 4. โครงงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ เช่นการทำโต๊ะเรียน การทำเสื้อ การประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้น

3

4 การเขียนรายงาน โครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน เป็นการ เสนอผลงานที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า มาโดยตลอดจนงานเสร็จ สมบูรณ์ หัวข้อในการเขียนโครงงานมี ดังนี้ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน / โรงเรียน / พ. ศ. ที่จัดทำ 3. ชื่อครูที่ปรึกษา 4. บทคัดย่อ ( บอกเค้าโครงอย่าง ย่อๆประกอบด้วย เรื่อง / วัตถุประสงค์ / วิธี การศึกษา / สรุปผล ) 5. กิตติกรรมประกาศ ( แสดงความ ขอบคุณบุคคล หน่วยงานที่ให้ความ ช่วยเหลือ ) 6. ที่มาและความสำคัญของ โครงงาน 7. วัตถุประสงค์ของของการศึกษา ค้นคว้า 8. สมมุตฐานของการศึกษาค้นคว้า 9. วิธีการดำเนินการ 10. ผลการศึกษาค้นคว้า 11. สรุปผล 12. ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ 13. เอกสารอ้างอิง

5 ตัวอย่างโครงงาน ภาษาอังกฤษ ชื่อโครงงาน การทำอาหารล้านนา จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ดร. นิตยา สุวรรณศรี ที่มาและความสำคัญของโครงงาน เนื่องจากอาหารล้านนาเป็นอาหาร ที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม รับประทาน จึงจำเป็นจะต้องอธิบาย วิธีการทำอาหารล้านนาเป็น ภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงคิดทำโครงงาน เรื่องนี้ขึ้น วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. รวบรวมอาหารล้านนาที่ น่าสนใจและที่ใช้รับประทานใน ชีวิตประจำวัน 2. เพื่อจัดทำวิธีการทำอาหาร ล้านนาเป็นภาษาอังกฤษ 3. นำผลงานไปใช้และสอบถาม ความคิดเห็น

6 สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า อาหารล้านนาจากภูมิปัญญา ท้องถิ่นสามารถนำมารวบรวมและ เขียนวิธีการทำเป็นภาษาอังกฤษ ได้ วิธีดำเนินการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 1. ศึกษารวบรวมรายการอาหาร ล้านนาที่น่าสนใจ 2. ศึกษาความรู้วิธีการทำอาหาร ล้านนาที่น่าสนใจจากภูมิปัญญา ท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์ และจด บันทึก 3. ศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ ทำอาหารล้านนาแต่ละชนิด 4. ศึกษาการเขียนคำทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ 5. เรียบเรียงการเขียนคำอธิบาย วิธีการทำอาหารล้านนาเป็น ภาษาอังกฤษประกอบรูปภาพทุก ขั้นตอน 6. จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม

7 แผนปฏิบัติงาน

8 ใบงาน ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงของ โครงงานที่นักเรียนสนใจจะทำ ซึ่ง มีหัวข้อ ดังนี้ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน 3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 4. ที่มาและความสำคัญของ โครงงาน 5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ค้นคว้า 6. สมมติฐานของการศึกษา ค้นคว้า ( ถ้ามี ) 7. วิธีดำเนินงาน 8. แผนปฏิบัติงาน 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10. เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt ใบความรู้ เรื่อง... การทำ โครงงาน โครงงาน (project) คืองานที่ ผู้เรียนจะต้องทำเพื่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อบรรลุ จุดประสงค์ที่เป็นผลงาน ออกมาในรูปแบบตามที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google