งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบความรู้ เรื่อง...การทำโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบความรู้ เรื่อง...การทำโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบความรู้ เรื่อง...การทำโครงงาน
โครงงาน(project) คืองานที่ผู้เรียนจะต้องทำเพื่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่เป็นผลงานออกมาในรูปแบบตามที่กำหนดให้และข้อตกลงช่วยกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนกิจกรรมเหล่านี้จะต้องทำด้วยตนเองเริ่มตั้งแต่ข้อมูลความรู้เพื่อประกอบการทำงานที่ต้องการจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยเป็นผลงานออกมาตามแผนและจุดประสงค์ที่กำหนด จึงถือว่าสำเร็จตามโครงงาน

2 ประเภทของโครงงาน 1.โครงงานที่เกี่ยวกับการสำรวจ เช่นการสำรวจภาษาถิ่นในอำเภอลับแล การสำรวจอาหารพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 2.โครงงานที่เกี่ยวกับการหาความรู้และทักษะ เช่น การศึกษาค้นคว้าเรื่องการ tense ในภาษาอังกฤษ เป็นต้น 3.โครงงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา เป็นโครงงานที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น โครงงานการทำให้ข้าวมีผลผลิตมากขึ้น โครงการปลูกข้าวโดยใช้น้ำน้อย เป็นต้น  4. โครงงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์เช่นการทำโต๊ะเรียน การทำเสื้อ การประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้น

3

4 การเขียนรายงานโครงงาน
การเขียนรายงานโครงงาน  เป็นการเสนอผลงานที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามาโดยตลอดจนงานเสร็จสมบูรณ์  หัวข้อในการเขียนโครงงานมีดังนี้        1.  ชื่อโครงงาน        2.  ชื่อผู้ทำโครงงาน / โรงเรียน / พ.ศ.ที่จัดทำ        3.  ชื่อครูที่ปรึกษา        4.  บทคัดย่อ(บอกเค้าโครงอย่างย่อๆประกอบด้วย เรื่อง/วัตถุประสงค์/วิธีการศึกษา/ สรุปผล  )        5.  กิตติกรรมประกาศ  ( แสดงความขอบคุณบุคคล  หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ  )        6.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน        7.  วัตถุประสงค์ของของการศึกษาค้นคว้า        8.  สมมุตฐานของการศึกษาค้นคว้า        9.  วิธีการดำเนินการ       10.  ผลการศึกษาค้นคว้า       11.  สรุปผล       12.  ประโยชน์  ข้อเสนอแนะ       13.  เอกสารอ้างอิง

5 ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ
ชื่อโครงงาน การทำอาหารล้านนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร. นิตยา สุวรรณศรี ที่มาและความสำคัญของโครงงาน เนื่องจากอาหารล้านนาเป็นอาหารที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมรับประทาน จึงจำเป็นจะต้องอธิบายวิธีการทำอาหารล้านนาเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงคิดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้น วัตถุประสงค์ของการศึกษา รวบรวมอาหารล้านนาที่น่าสนใจและที่ใช้รับประทานในชีวิตประจำวัน เพื่อจัดทำวิธีการทำอาหารล้านนาเป็นภาษาอังกฤษ นำผลงานไปใช้และสอบถามความคิดเห็น

6 สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า อาหารล้านนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำมารวบรวมและเขียนวิธีการทำเป็นภาษาอังกฤษได้ วิธีดำเนินการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 1. ศึกษารวบรวมรายการอาหารล้านนาที่น่าสนใจ 2. ศึกษาความรู้วิธีการทำอาหารล้านนาที่น่าสนใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์ และจดบันทึก 3. ศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารล้านนาแต่ละชนิด 4. ศึกษาการเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 5. เรียบเรียงการเขียนคำอธิบายวิธีการทำอาหารล้านนาเป็นภาษาอังกฤษประกอบรูปภาพทุกขั้นตอน 6.จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม

7 แผนปฏิบัติงาน

8 ใบงาน ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงของโครงงานที่นักเรียนสนใจจะทำ ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้ 1.  ชื่อโครงงาน 2.  ชื่อผู้ทำโครงงาน 3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 4.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 5.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 6.  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) 7.  วิธีดำเนินงาน 8.  แผนปฏิบัติงาน 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10. เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt ใบความรู้ เรื่อง...การทำโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google