งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sampling Distribution การแจกแจงค่าสถิต ิ ผศ. นิคม ถนอมเสียง ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sampling Distribution การแจกแจงค่าสถิต ิ ผศ. นิคม ถนอมเสียง ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sampling Distribution การแจกแจงค่าสถิต ิ ผศ. นิคม ถนอมเสียง ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น web om

2 Normal Distribution การศึกษาทางสถิติส่วนมากเป็นการศึกษา ข้อมูลในลักษณะ Normal Distribution

3 คุณสมบัติ Normal Distribution 1. สมมาตร ค่าเฉลี่ย = sd = 2. ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยมเท่ากัน 3. ค่าเฉลี่ย 1sd = 68% ค่าเฉลี่ย 2sd = 95% ค่าเฉลี่ย 2sd = 99.7%

4 Sampling Distribution Heart Rate ของประชากร = 70 = 9.04

5 Sampling Distribution Heart Rate ของประชากร ตัวอย่าง สุ่ม สุ่ม

6 Sampling Distribution ถ้าไม่ทราบข้อมูลประชากร เราจะเดา ค่าเฉลี่ยของประชากร จากอะไร จากค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง = ? s = ?

7 Sampling Distribution เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย จะใช้ข้อมูล heart rate ประชากร 5 ข้อมูล คำนวณค่าพารามิเตอร์

8 ข้อมูล สุ่ม 2 ครั้ง แบบใส่คืน (n = 2)

9 นำค่าเฉลี่ยมาแจกแจงความถี่ เรียกว่า “Sampling Distribution of Mean” ความถี่

10 นำค่าเฉลี่ยมาคำนวณค่าเฉลี่ยเรียกว่า เพราะฉะนั้น ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเท่ากับ ค่าเฉลี่ยของประชากร

11 คำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยเรียก

12 เพราะฉะนั้น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ sampling distribution คือ เรียกว่า “Standard Error of the mean” SEM

13 แบบไม่ใส่คืน ค่า เท่ากับ ถ้าขนาดตัวอย่างโต finite population ~ 1 Finite population

14 ดังนั้น เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ถ้าเราสุ่มตัวอย่าง จากประชากร

15 เมื่อข้อมูลมีการแจกแจง แบบอื่นๆ เมื่อ n ใหญ่

16 การประยุกต์ใช้ sampling distribution - การคำนวณค่าความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง เช่นถ้าทราบค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ( ) สามารถทำให้ เป็นค่า Z ได้ดังนี้

17 ตัวอย่าง การแจกแจงความดัน systolic มีการแจกแจง N~(120,400) ถ้าสุ่มตัวอย่างมา 25 คน จงหาความน่าจะเป็นที่ systolic - มีค่าอยู่ระหว่าง mm.Hg - มากกว่า 140 mm.Hg

18 1. ระหว่าง 100 ถึง 120 P(100 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2027613/slides/slide_17.jpg", "name": "1.ระหว่าง 100 ถึง 120 P(100

19 2. x> 145 mm.Hg P(X>145) = =P(Z>2.80) = display 1-normprob(( )/(40/sqrt(20)))


ดาวน์โหลด ppt Sampling Distribution การแจกแจงค่าสถิต ิ ผศ. นิคม ถนอมเสียง ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google