งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่

2 สมบูรณ์ ตายป่วย ปกติ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 80%20%80%20%

3 การส่งเสริม สุขภาพ คิดเริ่มจากการ ประคับ ประคอง สุขภาพปกติให้ ยืนยาว ถ้าให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งดี การป้องกันโรค เป็นมุมมองที่ จัดการกับการ ไม่ให้เราเป็น โรคภัยไข้เจ็บ เน้นเป็นเรื่องๆ โรคๆ ไม่ได้มอง เป็นภาพรวม ของการอยาก ให้มีชีวิตที่ แข็งแรง + _

4 งานสร้าง เสริม สุขภาพ สิ่งแวด ล้อม วิถีชีวิต (life style) สุขภ าพ

5 1. สร้างนโยบายสาธารณะที่เข้มแข็งและเอื้อ ต่อสุขภาพ (build healthy public policy) 2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (create supportive environment) 3. เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (strengthen community action) 4. พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (develop personal skills) 5. ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (reorient health services) กลยุทธ์แห่งการส่งเสริมสุขภาพ 5 ประการ ตามกฎบัตรออตตาวา

6 จุดเน้นจากการประชุมครั้งนี้อยู่ที่ การรณรงค์ผลักดันสังคมอย่าง ยั่งยืน และต้องทำให้เกิดกิจกรรม ทางการเมืองที่เข้มแข็งด้วย เป็น พันธะสัญญาร่วมกันระดับโลกเพื่อ บรรลุถึงการจัดการกับปัจจัยหลัก ที่ส่งผลต่อสุขภาพ (determinants of health)

7

8  วงจรอาหาร  ภาชนะ  โฆษณา  การเลือกกิน  ความถี่ในการ กิน การอยู่ อาศัย  สุขาภิบาล  มาตรฐานแบบ บ้าน, การก่อสร้าง  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  ผังเมือง  การดูแลความ สะอาด  ความปลอดภัยใน ชีวิต

9  ประเภทอาชีพ  สภาพแวดล้อ มที่ทำงาน  รอบการ ทำงาน  การใช้แรง  รูปแบบท่าทาง การพักผ่อน หย่อนใจ  การใช้เวลาว่าง  การออกกำลัง กาย  ระยะเวลา  สภาพแวดล้อม

10  การปลูกฝัง ในครอบครัว โรงเรียน  การกระตุ้น จากสื่อ  สภาพสังคม การมี ศีลธรรม  ความอบอุ่นใน ครอบครัว สังคม  การปลูกฝังใน ครอบครัว โรงเรียน  การทำตัวเป็น แบบอย่างของ ผู้นำทางสังคม

11 วงจรอาหารภาชนะโฆษณาการเลือกกินความถี่ในการกินสุขาภิบาล มาตรฐานแบบบ้าน, การก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผังเมืองการดูแลความสะอาดความปลอดภัยในชีวิตประเภทอาชีพสภาพแวดล้อมที่ทำงานรอบการทำงานการใช้แรงรูปแบบท่าทาง การใช้เวลาว่างการออกกำลังกายระยะเวลาสภาพแวดล้อม การปลูกฝังในครอบครัว โรงเรียน การกระตุ้นจากสื่อสภาพสังคม ความอบอุ่นในครอบครัว สังคม การทำตัวเป็นแบบอย่างของผู้นำทางสังคม

12 วงจรอาหารภาชนะโฆษณาการเลือกกินความถี่ในการกินสุขาภิบาล มาตรฐานแบบบ้าน, การก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผังเมืองการดูแลความสะอาดความปลอดภัยในชีวิตประเภทอาชีพสภาพแวดล้อมที่ทำงานรอบการทำงานการใช้แรงรูปแบบท่าทาง การใช้เวลาว่างการออกกำลังกายระยะเวลาสภาพแวดล้อม การปลูกฝังในครอบครัว โรงเรียน การกระตุ้นจากสื่อสภาพสังคม ความอบอุ่นในครอบครัว สังคม การทำตัวเป็นแบบอย่างของผู้นำทางสังคม

13

14 เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุน และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ องค์กรดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๕

15  มาตรา ๔๗ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ประกาศ สปสช. ลว.๒๙ กันยายน ๒๕๕๒  มาตรา ๖๖ – ๖๗ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อบต.ในการ จัดบริการสาธารณะ การควบคุมและป้องกันโรค แห่ง พ.ร.บ.สภา ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ฉบับ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๑๐ (๓ เม.ย.๕๐) / ว ๒๑๙๙ (๑๐ พ.ย.๕๒)  บันทึกข้อตกลง ๗ ฝ่าย (สปสช. สธ. มท. พม. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย)  บันทึกข้อตกลง สปสช. กับ อปท.ที่เข้าร่วม

16 NPP &Central Procurement 934 ลบ.(14.52 บ./ปชก.) NPP &Central Procurement 934 ลบ.(14.52 บ./ปชก.) P&P Area based 3,760 ลบ. (58.41 บ./ปชก.) P&P Area based 3,760 ลบ. (58.41 บ./ปชก.) P&P Expressed demand 6,964 ลบ.(108.17 บ./ปชก.) P&P Expressed demand 6,964 ลบ.(108.17 บ./ปชก.) P&P Capitation (181.10 บาท ต่อปชก.ทุกสิทธิ 64.4 ล้านคน ) P&P Capitation (181.10 บาท ต่อปชก.ทุกสิทธิ 64.4 ล้านคน ) Area problem ระดับเขต (18.41+ส่วน ที่เหลือ) Area problem ระดับเขต (18.41+ส่วน ที่เหลือ) กองทุน อปท. 934 ลบ. (40 บ) กองทุน อปท. 934 ลบ. (40 บ) Capitation (79.48 บ./ปชก.) Capitation (79.48 บ./ปชก.) Itemized 9 รายการ (28.69บ./ปชก.) Itemized 9 รายการ (28.69บ./ปชก.) CUP •Diff. by age group •หักเงินเดือน คำนวณจาก 242.92 บาทต่อปชก.สิทธิ UC จำนวน 48 ล้านคน บริหารแบบเขตบริการ สุขภาพภายใต้ อปสข. Expressed demand 9 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ANC, PNC, FP, TSH, EPI, คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, Depression, คัดกรอง ความเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หน่วยบริการ / สถานพยาบาล / หน่วยอื่นๆที่ให้บริการ การบริหารงบ P&P ปี 2554

17

18

19

20 20 งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ระดับชุมชน (40 บาท / ประชากร ) พื้นที่ที่มีกองทุน 40 บาท / ประชากร สปสช. อบต./ เทศบาลสมทบ รายได้อื่นของกองทุน ประชาชนสมทบ • ขนาดเล็ก 20% • ขนาดใหญ่ 50% • ขนาดกลาง 30% • เทศบาล 50%

21 1.อบต. และเทศบาลทุกแห่งร่วมดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพฯ 2.ทุกกองทุนมีข้อมูลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มีแผนสุขภาพชุมชน หรือแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ของชุมชนร่วมกับหน่วยบริการ 3.ทุกกองทุนมีการตรวจคัดกรอง สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเรื้อรัง เน้นโรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง โรคไข้เลือดออก เอดส์ และวัณโรค เป้าหมายและงานเน้นหนักกองทุนฯปี 2554

22 4. ทุกกองทุนมีกิจกรรมและอาสาสมัครดูแลส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาสร่วมกับ หน่วยบริการและท้องถิ่น 5. ทุกกองทุนมีการติดตามประเมินผลกองทุน โดยหน่วยงานวิชาการภายนอก และมีรายงาน การเงินทุกไตรมาส และประจำปีผ่านระบบอิเลค โทรนิค 6. ทุกจังหวัดมีกองทุนต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมายและงานเน้นหนักกองทุนฯปี 2554

23 23

24

25 1. รณรงค์ผลักดันสังคม (advocate) 2. ทำให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง (mediate) 3. เสริม / เพิ่มความสามารถ ผู้อื่น (enable) บทบาทของคณะกรรมการกองทุน

26 1. สร้างนโยบายสาธารณะที่เข้มแข็ง และเอื้อต่อสุขภาพ (build healthy public policy) 2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (create supportive environment) 3. เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้ เข้มแข็ง (strengthen community action) 4. พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (develop personal skills) 5. ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (reorient health services) กลยุทธ์แห่งการส่งเสริมสุขภาพ 5 ประการ ตามกฎบัตรออตตาวา

27 27

28

29 29

30 30

31 31

32 32 • นโยบายชุมชนน่าอยู่ / ชุมชนสุข ภาวะ • นโยบายถนนสีขาว • นโยบายชุมชนปลอดอบายมุข • นโยบายชุมชนปลอดมลพิษ • นโยบายชุมชนเกษตรปลอดภัย • นโยบายจิตอาสาชุมชน • นโยบายครอบครัวเป็นสุข 31

33


ดาวน์โหลด ppt 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google