งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย รัชชานนท์ สายบุญตั้ง เลขที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ / ๓ เสนอ อาจารย์ ชัยสิทธิ พงษ์พัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย รัชชานนท์ สายบุญตั้ง เลขที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ / ๓ เสนอ อาจารย์ ชัยสิทธิ พงษ์พัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นาย รัชชานนท์ สายบุญตั้ง เลขที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ / ๓ เสนอ อาจารย์ ชัยสิทธิ พงษ์พัฒน์

2 ประวัติของคณิตศาสตร์ ม นุษย์ได้คิดค้นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มา ตั้งแต่สมัยโบราณ ในสมัยของบาบิโลนและอียิปต์ มี การใช้สัญลักษณ์ภาพวาด ในการแทนจำนวนและ เกิดการคำนวณเวลาและ การค้าขายเกิดขึ้น ต่อมาใน สมัยกรีกและโรมันได้มีการคิดค้นเลขโรมัน ( I,II,III,IV,V ) แทนในการนับหรือแทนจำนวนสิ่งต่างๆ จากนั้นวิวัฒนาการ การมาเป็นเลขฮินดูอาราบิคใน แบบปัจจุบันเมื่อสมัยของโรมันล้มสลายโดยรับมา จากอินเดีย และได้มีการนำหลักแนวคิดของนัก คณิตศาสตร์ รุ่นก่อนๆ มาประยุกต์ใหม่ ขึ้นในแขนง ต่างๆของคณิตศาสตร์ขึ้น จนมาถึงปัจจุบัน

3 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทั่วไป สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ ๑ ( พื้นฐาน ) อาทิ  เครื่องหมายบวก (+) : 2+5 = 7  เครื่องหมายลบ (-) : 5-2 = 3  เครื่องหมายคูณ (x) : 5x2 =10  เครื่องหมายหาร (÷) : 5÷10 = 2

4 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทั่วไป ( ๒ ) สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ ๒ ( จำนวน ยกกำลังและราก ) อาทิ  จำนวนยกกำลังสอง (n²) : 4² = 4x4  จำนวนยกกำลังสาม (n³) : 3³ = 3x3x3  รากที่สอง (√n) : √49 = 7  รากที่สาม ( ∛ n) : ∛ 8 = 2

5 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทั่วไป ( ๓ ) สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ ๓ ( รูปแบบ จำนวนและสัดส่วน ) อาทิ  จำนวนบวก (n) : 1,2,3,4,5……n  จำนวนลบ (-n) : -1,-2,-3,-4,-5…..-n  จำนวนบวกหรือจำนวนลบ (±n) : ±5 = 5 หรือ (-5)  อัตราส่วน (m:n) : 5 : 2  เป็นสัดส่วนกับ.... : ( ∝ )  เปอร์เซ็นต์ (%) : 0.5 = 50%

6 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทั่วไป ( ๔ ) สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ ๔ ( มุมและ ค่าคงตัวของวงกลม ) อาทิ  องศา : (n°)  ค่าพาย (π) : มีค่าประมาณ 3.141592654…  มุม : ( ∠ )  มุมฉาก : (∟)  มุมที่ไม่ทราบค่า ( เบต้า ) : θ  มุมที่ไม่ทราบว่า ( แอลฟ่า ) : α

7 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทั่วไป ( ๕ ) สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ ๕ ( เครื่องหมายแสดงผลลัพธ์ ) อาทิ  เครื่องหมายเอกลักษณ์ (≡) : 3x ≡ 5x-2x  น้อยกว่า (<) : 1< 3  มากกว่า (>) : 3 > 1  น้อยกว่าหรือเท่ากับ : (≤)  มากกว่าหรือเท่ากับ : (≥)  ไม่เท่ากับ : (≠)  ค่าประมาณ : (≈)  ผลรวม : (∑)

8 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทั่วไป ( ๖ ) สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ ๖ ( เซต ) อาทิ  เซต ( {n} ) : A = {2,5,8,9}  เป็นสมาชิกของ ( ∈ ) : 3 ∈ {1,2,3,4}  ไม่เป็นสมาชิกของ ( ∉ ) : 4 ∉ {5,6,8}  เอกภพสัมพัทธ์ : (U)  เซตว่าง : ( { } หรือ Φ )  ยูเนียน หรือถ้วย (υ) : {3,5,8} υ {1,2,3} = {1,2,3,5,8}  อินเตอร์เซกชัน หรือหมวก (∩) : {3,5,8} ∩ {1,2,3} = {3}

9 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ : ไพอาร์ (π) ผู้คิดค้น : อาร์คิมิดีส ประวัติ : ไพ หรือ พาย คือค่าคงตัวทาง คณิตศาสตร์ เกิดจากเส้นรอบวงของ วงกลมหารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในวิชาฟิสิกส์ และ วิศวกรรมซึ่งในกรีก ใช้สัญลักษณ์เป็น “ P ” ( อ่านว่า พาย ในอังกฤษแต่ในภาษากรีก อ่าน พี ) บางครั้งก็เรียกว่า “ ค่าคงตัวของอาร์ คิมิดีส ” หรือ “ จำนวนของลูดอล์ฟ ” เกี่ยวกับ : การหาพื้นที่วงกลม หรือ แทนสูตร ประยุกต์ ของวิชาต่าง อาทิ ดารา - ศาสตร์ ฟิสิกส์ เป็นต้น

10 บรรณานุกรม  http://guru.sanook.com/enc_preview.php ?id=2414 http://guru.sanook.com/enc_preview.php ?id=2414  http://www.thaistudyfocus.com/ http://www.thaistudyfocus.com/  http://th.wikipedia.org http://th.wikipedia.org


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย รัชชานนท์ สายบุญตั้ง เลขที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ / ๓ เสนอ อาจารย์ ชัยสิทธิ พงษ์พัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google