งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต. จัดทำโดย นางสาวณัฐมน กองเส็ง เลขที่ 13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต. จัดทำโดย นางสาวณัฐมน กองเส็ง เลขที่ 13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

2 จัดทำโดย นางสาวณัฐมน กองเส็ง เลขที่ 13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

3 ความหมายของเซตความหมายของเซต ในทางคณิตศาสตร์ เราใช้คำว่า เซต ใน ความหมายของคำว่า กลุ่ม หมู่ เหล่า กอง ฝูง ชุด และเมื่อกล่าวถึงเซตของสิ่งใด ๆ จะทราบได้ ทันทีว่าในเซตนั้นมีอะไรบ้าง เราเรียกสิ่งที่อยู่ใน เซตว่า สมาชิก

4 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซต ชื่อและ สมาชิกของเซต เช่น

5 ลักษณะของเซต

6 สัญลักษณ์ความหมาย N เซตของจำนวนนับ I+I+ เซตของจำนวนเต็มบวก I -I - เซตของจำนวนเต็มลบ I เซตของจำนวนเต็ม Q เซตของจำนวนตรรกยะ Q' เซตของจำนวนอตรรกยะ R+R+ เซตของจำนวนจริงบวก R-R- เซตของจำนวนจริงลบ R เซตของจำนวนจริง

7 นักคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับทฤษฎี เซต

8 George Cantor ชื่อ : เกออร์ก แฟร์ดินันด์ ลุด วิก ฟิลิพพ์ คันทอร์ (George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor) วันเกิด : วันที่ 3 มีนาคม ค. ศ.1845 ( ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระ นั่งเกล้าอยู่หัว ) วันที่เสียชีวิต : 6 มกราคม ค. ศ. 1918 (72 ปี ) (72 ปี )

9 เกออร์ก แฟร์ดินันด์ ลุดวิก ฟิลิพพ์ คันทอร์ ทฤษฎีเซตยุคใหม่ แนวคิดของ จำนวนเชิงอนันต์ จำนวนเชิงการนับและจำนวนเชิง อันดับที่ เกออร์ก แฟร์ดินันด์ ลุดวิก ฟิลิพพ์ คันทอร์ เป็นนัก คณิตศาสตร์ เกิดในประเทศรัสเซีย แต่ใช้ชีวิตอยู่ ในเยอรมนี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามของผู้ บัญญัติ ทฤษฎีเซตยุคใหม่ โดยได้ขยาย ขอบเขตของทฤษฎีเซตให้ครอบคลุมแนวคิดของ จำนวนเชิงอนันต์ (transfinite or infinite numbers) ทั้งจำนวนเชิงการนับและจำนวนเชิง อันดับที่ นอกจากนี้ คันทอร์ยังเป็นที่รู้จักจาก ผลงานในเรื่อง การแทนฟังก์ชันด้วยอนุกรม ตรีโกณมิติ ที่เป็นเอกลักษณ์ (unique representation of functions by means of trigonometric series) ซึ่งเป็นภาคขยายของ อนุกรมฟูรีเย

10 ขอบคุณที่รับชมและ รับฟังค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต. จัดทำโดย นางสาวณัฐมน กองเส็ง เลขที่ 13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google