งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1

2 2 บทที่ 3 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ หน่วยประมวลผล ทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ (ALU)

3 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 3 หน่วยประมวลผลทาง คณิตศาสตร์และตรรกะ ALU เป็นส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ พื้นฐานทางดิจิตอลลอจิก ทำหน้าที่ประมวลผลใน คอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์และตรรกะ โดยซีพียูจะมี ALU ประกอบอยู่ภายในซีพียู โดย ซีพียูจะใช้งาน ALU ร่วมกับหน่วยควบคุม (Control Unit) รีจิสเตอร์ หน่วยความจำ และอุปกรณ์อินพุต / เอาต์พุต รูป 3.1 จะเห็นว่า ALU อยู่ภายในซีพียู โดยมีซีพียูควบคุมการทำงาน และมีรีจิสเตอร์ สำหรับส่งข้อมูลเข้าสู่ ALU หลังจากนั้นผลลัพธ์ที่ เกิดจากการประมาลผลของ ALU จะเก็บไว้ที่ รีจิสเตอร์เช่นกัน รีจิสเตอร์นี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยเก็บ ข้อมูลชั่วคราว หลังจากนั้นจะนำมาเก็บไว้ใน หน่วยความจำโดยการควบคุมของซีพียู

4 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 4 ALU

5 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 5 การเปลี่ยนเป็นค่าตรงข้าม  ใช้ sign-and-magnitude +21 = 00010101 -21 = 10010101sign-and- magnitude  ใช้ 2’s complement +21=000101012’s complement =11101010 กลับค่าแต่ ละบิต + 1 -21= 11101011

6 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 6 การบวกและการลบ  ใช้ 2’s complement : - ใช้หลัก a-b = a+(-b) - ไม่คิดตัวทด และค่าสูงสุดไม่เกิน ของจำนวนบิต

7 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 7 การบวกและการลบ  ใช้ 1’s complement : - ถ้ามีตัวทดเกิดขึ้น จะนำไปบวกเข้า กับค่าผลลัพธ์ที่ได้

8 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 8 การคูณ  จำนวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย : - ตั้งตัวคูณให้ตำแหน่งขวาสุดตรง กับตัวตั้ง - ผลคูณย่อยที่เกิดขึ้นตำแหน่งขวา สุดให้ตรงตัวคูณ - นำผลคูณย่อยมารวมกัน

9 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 9 การคูณ  จำนวนเต็มมีเครื่องหมาย ( บวก )

10 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 10 การคูณ  จำนวนเต็มมีเครื่องหมาย ( ลบ ) ผิดถูก ( ขยายผลคูณย่อย )

11 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 11 การคูณ  อัลกอริทึ่มของบูธ

12 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 12 การคูณ

13 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 13 การหาร

14 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 14

15 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 15

16 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 16 การบวกและลบเลขทศนิยม  การตรวจสอบค่า 0  การปรับเลขชี้กำลังให้เท่ากัน  ทำการบวกหรือลบค่าของจำนวน นั้น (Mantissa)  ปรับให้อยู่ในรูปแบบทั่วไป

17 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 17 โฟลว์ชาร์ตแสดงการบวกและลบเลขทศนิยม (Z <--X+-Y)

18 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 18 การคูณเลขทศนิยม โฟลว์ชาร์ตแสดงการคูณเลขทศนิยม (Z <-- X x Y)

19 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 19 การหารเลขทศนิยม โฟลว์ชาร์ตแสดงการคูณเลขทศนิยม (Z <-- X / Y)

20 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 20 Haft Adder และ Full Adder ตารางค่าความจริงของการ บวกเลข 2 บิต และวงจร สำหรับการบวกเลข 2 บิต

21 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 21 Haft Adder และ Full Adder ตารางค่าความจริงการบวกเลข 3 บิต (2 บิตและมีตัวทด ) และสัญลักษณ์ Full Adder

22 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 22 Haft Adder และ Full Adder วงจร Full Adder ที่เกิดจาก Haft Adder 2 ตัว

23 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 23 Ripple-Carry Adder Ripple-Carry Adder ( ขนาด 4 บิต )

24 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 24 Ripple-Carry Adder ตัวบวกขนาด 16 บิตที่เกิดจากการเรียงต่อกันของ Ripple- Carry Adder 4 ตัว

25 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 25 Full Subtractor ตารางค่าความจริงและสัญลักษณ์ของ Full Subtractor

26 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 26 Ripple-Borrow Subtractor

27 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 27 Ripple-Borrow Subtractor ตัวลบขนาด 16 บิตที่เกิดจากการเรียงต่อกันของ Ripple- Borrow Subtractor 4 ตัว

28 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 28 วงจรบวกและลบ

29 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 29 Carry-Lookahead Full Adder ที่สร้างเอาต์พุตตัวทดก่อกำเนิด (G) และตัว ทดแพร่ (P) สำหรับใช้ใน Carry-Lookahead

30 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 30 Carry-Lookahead Full Adder ที่รวม Carry-Lookahead โดย Full Adder

31 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 31 Serial Multiplier

32 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 32 ตัวอย่างการคูณที่ใช้ Serial Multiplier

33 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 33 Array Multiplier

34 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 34 Serial Divider

35 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 35 ตัวอย่างการหารโดยใช้ Serial Divider

36 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 36 Combination ALU

37 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 37 Sequential ALU Addition AC := AC + DR SubtractionAC := AC – DR MultiplicationAC.MQ := DR x MQ DivisionAC.MQ := MQ/DR ANDAC := AC AND DR ORAC := AC OR DR EX-ORAC := AC XOR DR NOTAC := NOT(AC)


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google