งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

196-308 : ระบอบ ประชาธิปไตยในยุค โลกาภิวัฒน์ ทฤษฎีการเมืองของ อริสโตเติล ล็อค เบนเธม มิลล์ และต๊อควิลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของรัฐ ในปัจจุบัน เช่น ในประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "196-308 : ระบอบ ประชาธิปไตยในยุค โลกาภิวัฒน์ ทฤษฎีการเมืองของ อริสโตเติล ล็อค เบนเธม มิลล์ และต๊อควิลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของรัฐ ในปัจจุบัน เช่น ในประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 196-308 : ระบอบ ประชาธิปไตยในยุค โลกาภิวัฒน์ ทฤษฎีการเมืองของ อริสโตเติล ล็อค เบนเธม มิลล์ และต๊อควิลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของรัฐ ในปัจจุบัน เช่น ในประเทศ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ การปกครองตาม อุดมการณ์ประชาธิปไตย การรับผิดชอบของรัฐต่อ ประชาชน ประโยชน์นิยม การถ่วงดุลอำนาจ

2 สิทธิประชากร เสรีภาพ และศีลธรรม ข้อดีและ ข้อจำกัดของทฤษฎี ดังกล่าว ระบอบ ประชาธิปไตย ความห มาย นิยามตาม ศัพท์ของคำ

3 นิยามตามที่มาและ ขอบเขตของอำนาจ นิยามตามที่เน้นเรื่อง สิทธิเสรีภาพและความ เสมอภาค นิยามที่เน้นการเข้ามีส่วน ร่วมหรือเสียงของ ประชาชน

4 นิยามที่เน้นเจตนารมณ์ ของประชาชน สรุป 1. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็น อุดมการณ์ทางการเมือง

5 เชื่อว่ามนุษย์มี ความสามารถ หลัก เสรีภาพ หลักความ เสมอภาค

6 2. ประชาธิปไตยในฐานะที่ เป็นรูปแบบการปกครอง หลักอำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชน หลักอำนาจ อธิปไตยโดยปวง ชน หลักอำนาจ อธิปไตยเพื่อปวง ชน

7 หลัก เหตุผล หลักความ ยินยอม หลักเสียง ข้างมาก หลัก ประนีประนอ ม

8 หลักความ เสมอภาค หลัก เสรีภาพ หลักการ ปกครอง ตนเอง

9 3. ประชาธิปไตยใน ฐานะที่เป็นวิถีชีวิต ใช้เหตุผลในการ ตัดสินปัญหา มีน้ำใจ ประชาธิปไตย มีจิตใจ กว้างขวาง

10 สนใจกิจการ บ้านเมือง รู้จัก ประนีประนอม รู้จักรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น มองโลก ในแง่ดี

11 มีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม ประเภทของระบอบ ประชาธิปไตย 1. ประชาธิปไตย โดยทางตรง 2. ประชาธิปไตย โดยทางอ้อม

12 หัวใจและกระบวนการ ของระบอบ ประชาธิปไตย 1. การเข้ามีส่วนร่วมใน กลุ่มผลประโยชน์ 2. การเข้ามีส่วนร่วมใน พรรคการเมือง 3. การเข้ามีส่วนร่วมใน การเลือกตั้ง

13 หลักการเลือกตั้ง โดยอิสระ หลักการ เลือกตั้งโดย ลับ หลักการเลือกตั้ง อย่างแท้จริง หลักการเลือกตั้งใน ระยะเวลาที่กำหนด

14 หลักความ เสมอภาค หลักการให้ สิทธิทั่วถ้วน ปัจจัยที่เอื้อต่อระบอบ ประชาธิปไตย 1. วัฒนธรรมทาง การเมือง

15 2. ระดับการศึกษา ของประชาชน 3. การพัฒนา เศรษฐกิจ 4. บุคลิกภาพแบบ ประชาธิปไตย 5. เสถียรภาพของ สถาบันทางการเมือง

16 6. พัฒนาการทางการ ปกครองและการบริหาร รูปแบบของการ ปกครองฯ 1. หลักประมุข ของประเทศ

17 2. หลักการรวมและ การแยกอำนาจ แบบ รัฐสภา แบบ ประธานาธิบ ดี แบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่ง ประธานาธิบดี

18 คุณค่าของ ประชาธิปไตย 1. คุณค่าต่อ ตัวบุคคล 2. คุณค่าต่อ สังคม 3. รัฐสนอง เจตนารมณ์และความ ต้องการของ ประชาชนส่วนใหญ่ได้

19 ประชาธิปไตยอาจมี ผลเสียต่อสังคม การใช้สิทธิและเสรีภาพ ของประชาชน สมาชิกขาดคุณสมบัติที่ เหมาะกับระบอบฯ การปกครองฯ บางครั้ง ล่าช้า เฉื่อยชา

20 มีช่อว่างระหว่างทฤษฎี และการปฏิบัติ ระบอบฯ ไม่อาจ แสวงหาผู้นำที่เข้มแข็ง

21


ดาวน์โหลด ppt 196-308 : ระบอบ ประชาธิปไตยในยุค โลกาภิวัฒน์ ทฤษฎีการเมืองของ อริสโตเติล ล็อค เบนเธม มิลล์ และต๊อควิลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของรัฐ ในปัจจุบัน เช่น ในประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google