งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

2 รูปแบบโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

3 A ระบบที่พัฒนาการยาวนานที่สุด นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบ B นิยมแพร่หลายในประเทศประชาธิปไตย มากที่สุด การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

4 ออก กฎหมาย คุ้มครองรักษา สิทธิเสรีภาพ ควบคุม ฝ่าย บริหาร การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

5 ประมุขของรัฐแยกออกจาก ตําแหน่งบริหาร ประมุขของ รัฐไม่มี บทบาทหรือ อํานาจใน การบริหาร ทำหน้าที่ เป็นประธาน ในพิธีการ ของรัฐ ลงนามเพื่อ ประกาศ กฎหมาย ต่างๆ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

6 ตัวแทนของประชาชนทําหน้าที่ นิติบัญญัติ รัฐสภาเป็นตัวแทน ของประชาชน รัฐสภาเลือกรัฐบาล ให้ทําหน้าที่บริหาร การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

7 รัฐบาลมาจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรีส่วน ใหญ่ต้องมาจาก สมาชิกรัฐสภา รับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) ในการ บริหารประเทศ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

8 การคงอยู่ของรัฐบาลขึ้นอยู่กับความ ไว้วางใจของรัฐสภา รัฐสภาเป็นผู้ให้ ความเห็นชอบ นโยบาย รัฐสภามีอำนาจใน การลงมติวางใจ / ไม่ ไว้วางใจรัฐบาล การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

9  การปฏิบัติงานของ รัฐบาลจึงมักดําเนิน ไปได้อย่างราบรื่น  ป้องกันไม่ให้รัฐบาล ใช้อํานาจเกิน ขอบเขต การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

10  กรณีพรรค การเมืองไม่มี ความเข้มแข็ง อาจเกิดการ ขัดแย้งในรัฐสภา รัฐบาลอาจไม่ มั่นคง การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

11 Unicam eral 1 Bicameral 12 การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

12 ระบบที่มีสมาชิกสภานิติ บัญญัติประเภทเดียว มักอยู่ในรูปของ “ สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ” การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

13  Albania Bangladesh  Bulgaria  Burkina Faso  Croatia  Denmark  Dominica  Estonia  Finland  Greece  Hungary  Iceland  Israel  Kurdistan Region  Latvia  Lithuania  Luxembourg  MaltaMoldova  Mongolia  Montenegro  New Zealand  Palestinian Authority  Papua New Guinea  Portugal  Republic of Macedonia  Saint Kitts and Nevis  Saint Vincent and the Grenadines  Samoa  Serbia  Singapore  Slovakia  Sri Lanka  Sweden  Turkey  Ukraine  Vanuatu การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

14 ดำเนินงานรวดเร็ว ไม่สิ้นเปลือง งบประมาณ ไม่ปรากฏการขัดแย้ง ระหว่างสองสภา ผู้แทนมีความภูมิใจ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

15 การทำงานรวดเร็ว อาจเกิดข้อบกพร่อง ขาดการตรวจสอบ ถ่วงดุล การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

16 วุฒิสภา House of Lords Senate Upper House สภา ผู้แทนราษฎร House of Common House of Representatives Lower House

17  Australia  Austria  Antigua and Barbuda  The Bahamas  Barbados  Belize  Belgium  Bhutan  Canada  Czech Republic  Ethiopia  European Union  Germany  Grenada  India  Ireland  Iraq  Italy  Jamaica  Japan  Malaysia  The Netherlands  Pakistan  Poland  Romania  Saint Lucia  Slovenia  South Africa  Spain  Switzerland  Thailand  Trinidad and Tobago  United Kingdom การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

18 ข้อดี ข้อเสีย  เปิดโอกาสให้มี ตัวแทนจากกลุ่ม อาชีพต่างๆ  กฎหมายได้รับการ พิจารณาอย่าง รอบคอบ  มีการถ่วงดุลอำนาจ  การพิจารณาร่าง กฎหมายไม่สามารถ ทำได้อย่างรวดเร็ว  ใช้งบประมาณในการ จ่ายค่าตอบแทน สมาชิกเป็นจำนวน มาก  มีแนวโน้มที่สมาชิก จะมีความขัดแย้งกัน การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

19 ประเทศที่ใช้ ระบบสองสภา ประเทศที่ใช้ ระบบสภาเดียว ประเทศที่ไม่ใช้ ระบบรัฐสภา การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google