งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง ด. ญ. ฐิติพร เลาหสูต. เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจแบบพอเพียง – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราช หฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง ด. ญ. ฐิติพร เลาหสูต. เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจแบบพอเพียง – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราช หฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง ด. ญ. ฐิติพร เลาหสูต

2 เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจแบบพอเพียง – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราช หฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทย อย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานใน การพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้ สามารถพึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่พอกิน " และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่ กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของ กระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหาก ประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือ เสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการ สร้างความเข้มแข็งในตนเองของประชาชนและ สามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้

3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง

4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( ต่อ ) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการ ดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2517 เป็นต้นมา [1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ. ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนใน กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆปรัชญาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พ. ศ. 2517 [1][2]ปัญหาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนา ของประเทศ โดยปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดง ความคิดเห็น อย่างเช่น ศ. นพ. ประเวศ วะสี, ศ. เสน่ห์ จามริก, ศ. อภิชัย พันธเสน, และศ. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยเชื่อมโยงแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมา ก่อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งนับตั้งแต่พุทธ ทศวรรษ 2520 และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ศ. นพ. ประเวศ วะสี ศ. เสน่ห์ จามริก ศ. อภิชัย พันธเสนศ. ฉัตรทิพย์ นาถสุภาวัฒนธรรมชุมชนองค์กรพัฒนาเอกชน

5 ภาพเศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง ด. ญ. ฐิติพร เลาหสูต. เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจแบบพอเพียง – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราช หฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google