งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. กิตติมา สุภ โรจนีย์ ป.4/6 ด. ญ. ฐิติรัตน์ พิมพ์ ทอง ป.4/6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. กิตติมา สุภ โรจนีย์ ป.4/6 ด. ญ. ฐิติรัตน์ พิมพ์ ทอง ป.4/6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. กิตติมา สุภ โรจนีย์ ป.4/6 ด. ญ. ฐิติรัตน์ พิมพ์ ทอง ป.4/6

2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนแนวทาง การดำเนนชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่ผ สกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปีดังจะเห็นได้ ว่าปรากฏความหมายเป็นเชิงนัยเป็้นครั้งแรก ในพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพ. ศ 2517 ที่ พระองคืได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาบน หลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพิ กินพอใช้ของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักความ พอประมาณการคำนึงถึงการมีเหตุผลการ สร้างภูมิคุ้มกันในตัว

3 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริในการแก้ไข ปัญหาการดำเนินชีวิตอย่าง พอเพียงหรือพอมีพอกินในปี พ. ศ. 2537 โดยทรงพระราชทาน แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก ในความสำคัญสำหรับนำไปใช้ใน การแก้ไขปัญหา ที่เน้นการพึ่งพา ตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ ครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ตลอดจนการดำเนินชีวิตของพสก นิกรทุกกลุ่มอาชีพซึ่งพระองค์ได้ ทรงทดลองจนเป็นที่ประจักษ์ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความ เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของ คนในสังคมปัจจุบันและอนาคต

4 องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนทุกระดับและทุกกลุ่มอาชีพสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลัก ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง ซึ่งความ พอเพียงประกอบด้วย คุณลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะ ของ ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น และไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตาม หลัก วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดย คำนึงถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้ สามารถปรับตัวและรับมือ ได้อย่างทันท่วงที เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้ รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ วิชาการต่าง ๆ มาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน เงื่อนไขชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหาร จัดการการใช้ชีวิตโดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน โหวตให้กระทู้นี้ >> มีผู้เข้าชมแล้ว 8,581 ครั้ง, โหวตแล้ว 3 ครั้ง / 7 คะแนน

5


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. กิตติมา สุภ โรจนีย์ ป.4/6 ด. ญ. ฐิติรัตน์ พิมพ์ ทอง ป.4/6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google