งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดินถล่ม (Landslide or Mass movement). ดินถล่มหรือโคลนถล่ม • เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเชิงเขา โดยอาจจะเป็นการถล่มของโคลน น้ำ สิ่ง ปฏิกูล เศษขยะ ดินเปียก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดินถล่ม (Landslide or Mass movement). ดินถล่มหรือโคลนถล่ม • เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเชิงเขา โดยอาจจะเป็นการถล่มของโคลน น้ำ สิ่ง ปฏิกูล เศษขยะ ดินเปียก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดินถล่ม (Landslide or Mass movement)

2 ดินถล่มหรือโคลนถล่ม • เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเชิงเขา โดยอาจจะเป็นการถล่มของโคลน น้ำ สิ่ง ปฏิกูล เศษขยะ ดินเปียก หลังจากฝนตก หนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลัน หรือการเกิด แผ่นดินไหวสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโคลน ถล่มก็คือ การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ราก ไม้ที่ยึดดิน ทำให้ดินถล่มได้ง่ายหลังจาก ฝนตกหนัก น้ำจะซึมลงไปในดินอย่าง รวดเร็ว

3 บริเวณที่มักจะเกิดดินถล่ม • คือบริเวณที่ใกล้กับแนวรอยเลื่อนที่มีพลัง และมีการยกตัวของแผ่นดินขึ้นเป็น ภูเขา สูง บริเวณที่ทางน้ำกัดเซาะเป็นโตรกเขา ลึกและชัน บริเวณที่มีแนวรอยแตกและรอย แยกหนาแน่นบนลาดเขา บริเวณที่มีการผุ พังของหินและทําให้เกิดชั้นดินหนาบน ลาดเขา ในบริเวณที่มีความลาดชันตํ่าและ มีดินที่เกิดจากการผุพังของชั้นหินบนลาด เขา โดยประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม รวม 51 จังหวัด 323 อำเภอ 1,056 ตำบล 6,450

4 ( สรุป ) ข้อสังเกตหรือสิ่งบอก เหตุ - ฝนตกหนักถึงหนักมาก ( มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน ) - น้ำในลำห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และ เปลี่ยนเป็นสีของดินภูเขา - มีเสียงดังอื้ออึง ผิดปกติมาจากภูเขา และลำห้วย

5 ( สรุป ) สาเหตุที่ทำให้ดินโคลน ถล่มรุนแรงมากขึ้น 1. สภาพธรณีวิทยา เป็นหินเนื้อแน่น เมื่อเกิดการผุ กร่อน ทำให้เกิดชั้นดินหนา 2. สภาพภูมิอากาศ เกิดฝนตกติดต่อกันเป็น เวลานาน 3. สภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาและหน้าผาลาดชัน 4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยการตัด ถนนผ่านไหล่เขาหรือภูเขาลาดชัน 5. การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยปลูก พืชชนิดเดียวบนที่ลาดเชิงเขา เช่น ยางพารา ข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งพืชชนิดนี้มีรากตื้นและเกาะ ชั้นดินที่มีความลึกระดับเดียว ทำให้เสถียรภาพ ของชั้นดินลดลง

6 ( สรุป ) การเตรียมความพร้อม รับมือดินโคลนถล่ม • การอพยพหนีภัยดินถล่ม ให้อพยพไปตาม เส้นทางที่พ้นจากแนวการไหลของดินถล่ม ขึ้นที่สูงหรือสถานที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีแนวการไหลของดิน และ เส้นทางที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก หาก จำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าว ให้ใช้เชือก ผูกลำตัวแล้วยึดติดไว้กับต้นไม้หรือสิ่งปลูก สร้างที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกระแสน้ำที่ ไหลเชี่ยวกรากพัดจมน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนีโดย เด็ดขาด เพราะอาจกระแทกกับซากต้นไม้หรือ หินที่ไหลมาตามน้ำจนจมน้ำเสียชีวิตได้ •

7 • หลังเกิดดินถล่ม ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่เกิด ดินโคลนถล่มหรือบ้านเรือนที่ได้รับความ เสียหาย เนื่องจากอาจเกิดการพังทลายซ้ำ กำหนดเขตปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายเตือน ว่าพื้นที่ใดปลอดภัยและพื้นที่ใดเสี่ยงต่อการ เกิดดินโคลนถล่มซ้ำพร้อมเร่งระบายน้ำออก จากบริเวณที่ดินถล่มให้มากที่สุดโดย ทำทางเบี่ยง เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงมาสมทบเข้า ไปในมวลดินเดิมที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว •

8 • การหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศ การ ปฏิบัติตนตามประกาศแจ้งเตือนภัยของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ รู้จักสังเกตสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจาก ดินโคลนถล่ม

9 ตัวอย่าง เหตุการณ์

10 หินถล่มที่บ้านห้วยส้มไฟ อ. เมือง จ. กระบี่ ผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 1 ราย

11 ลักษณะของ Debris flow ที่เกิดขึ้นที่ ประเทศเวเนซูเอลา เมื่อปี ค. ศ. 1999 มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30,000 คน

12 ดินโคลนถล่มที่ตำบลกระทูน อำเภอพิ ปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ. ศ 2531 มีผู้เสียชีวิต ประมาณ 700 คน

13 ดินโคลนถล่มที่ตำบลน้ำก้อและตำบล น้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ พ. ศ 2544 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 130 คน

14 เหตุการณ์ดินถล่มที่หมู่บ้านในหุบเขา คอมโพสเตลล่า จังหวัดปันตุกัน ของ ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 5 ม. ค.2555 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 คน และสูญหายอีก ประมาณ 150 คน

15 แผ่นดินถล่ม 2 ครั้ง ที่หมู่บ้านใน มณฑลชานชีและมณฑลชื่อชวน ( เสฉ วน ) ประเทศจีน เมื่อ พ. ศ 2551 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 500 คน

16 จบการนำเสนอ

17 รายชื่อสมาชิก นาย อธิชามะลัยสิทธิ์เลขที่ 5 นางสาว ชนกานต์นิวัธน์มรรคา เลขที่ 22 นางสาว รัตนพรพลพิชัย เลขที่ 23 นางสาว กนกวรรณปานศรี เลขที่ 24 ชั้น ม.4/5


ดาวน์โหลด ppt ดินถล่ม (Landslide or Mass movement). ดินถล่มหรือโคลนถล่ม • เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเชิงเขา โดยอาจจะเป็นการถล่มของโคลน น้ำ สิ่ง ปฏิกูล เศษขยะ ดินเปียก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google