งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 6 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 6 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 6 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ ในการบริหารนโยบายสาธารณะ

2 2 วิวัฒนาการของการศึกษานโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ (Policy Science) แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท 1. ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนโยบาย (policy-issue knowledge) 2. ความรู้เกี่ยวกับกำหนดนโยบาย (policy-making knowledge) จุดเริ่มต้นของ การศึกษานโยบายสาธารณะ มาจากการแสวงหาปรัชญาใหม่ สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ (New Public Administration) ข้อสรุปของ การศึกษานโยบายสาธารณะ 1. เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งเรียกว่า นโยบายศาสตร์ (policy science) 2. เป็นความรู้สหวิทยาการ 3. เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (fact) 4. เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม (value)

3 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การศึกษานโยบายสาธารณะ ความหมาย ของนโยบาย สาธารณะ 1. กิจกรรมหรือการกระทำ ของรัฐบาล 2. การตัดสินใจของรัฐบาลว่า ทำหรือไม่ทำ 3. แนวทางหรือมรรควิธี (means) 1. เชิงมหภาค (Macro) 2. เชิงจุลภาค (Micro)

4 4 แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ การศึกษานโยบายสาธารณะ ตามแนวทางรัฐศาสตร์ การศึกษานโยบายสาธารณะ ตามแนวทาง รัฐประศาสนศาสตร์

5 5 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Policy Analysis) หมายถึง การจำแนกแยกแยะประเด็นสำคัญโดยการนำเอา ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ องค์ความรู้ที่ใช้ใน การวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะ 1. องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ 2. องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตัวแบบของ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Thomas R. Dye) 1. ตัวแบบสถาบัน(institutional model) 2. ตัวแบบกระบวนการ(process model) 3. ตัวแบบเหตุผล(rational model) 4. ตัวแบบส่วนเพิ่ม (incremental model) 5. ตัวแบบกลุ่ม(group model)

6 6 ตัวแบบการบริหารนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย 1. การกำหนดนโยบาย 2. การนำนโยบายไปปฏิบัติ 3. การประเมินผลนโยบาย Thomas R. Dye 1. กระบวนการ (process) 2. กิจกรรม (activity) 3. ผู้มีส่วนร่วม (participants)

7 7 วิธีการศึกษา กรณีศึกษาการบริหารนโยบายสาธารณะ วิธีการศึกษากรณีศึกษา การบริหารนโยบายสาธารณะ 1. ที่มาของนโยบาย 2. เนื้อหาสาระของนโยบาย 3. การวิเคราะห์นโยบาย 3.1 การกำหนดนโยบาย 3.2 การนำนโยบายไปปฏิบัติ 3.3 การประเมินผลนโยบาย


ดาวน์โหลด ppt 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 6 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google