งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา คณะกรรมก ารวิจัย มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา คณะกรรมก ารวิจัย มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 คณะกรรมการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา คณะกรรมก ารวิจัย มหาวิทยาลัย

5

6

7

8

9 ข้อ 2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 นักวิจัยส่งข้อเสนอ โครงการ ฝ่ายวิจัยฯ พิจารณา โครงการในเบื้องต้น ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณา โครงการวิจัยสถาบัน ประเมินข้อเสนอ โครงการ นักวิจัยทำสัญญา เบิกเงินงวดที่ 1 และ ดำเนินการวิจัย รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1,2 นักวิจัยส่งรายงานการ วิจัย ผู้บังคับบัญชา เห็นชอบ นักวิจัยปรับแก้ ข้อเสนอโครงการ ตรวจสอบการแก้ไข ประธาน กก. อนุมัติ เงินงวด 2,3

27 ประเมินรายงาน รับรองรายงานฉบับ สมบูรณ์ เสนออธิการบดีเพื่อให้ความ เห็นชอบผลงานวิจัย เบิกเงินสมนาคุณให้ นักวิจัย นักวิจัยปรับแก้ ไข ตรวจสอบการแก้ไข

28 1. การประเมินการปรับขั้นตอนการดำเนินงานตรวจ รูปแบบและจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์วิทยานิพนธ์และดุษฎี นิพนธ์ ( นางนงค์ลักณ์ รุ่งวิทยาธร ) 2. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ การศึกษาในเรือนจำในเขตพื้นที่ศูนย์วิทย พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( ข้อเสนอโครงการเรื่อง ใหม่ ” การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดรายการ วิทยุกระจายเสียงของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( นางสาวสุมาลี เดชบุญ พบ ) 3. การประเมินระบบการทดสอบตามความพร้อม ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา มสธ. ( รศ. ดร. สุภมาศ อังศุโชติ ) 4. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการจัดฝึกปฏิบัติเสริม ทักษะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( นาย ชาตรี วงศ์มาสา ) 5. การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการใช้ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( นาย จเรวัฒน์ เทวรัตน์ ) 6. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( นางสาวอรสา อดิเรก ผลิน )

29


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา คณะกรรมก ารวิจัย มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google