งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบรายงานการเงิน ตามระบบ manual และ GFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบรายงานการเงิน ตามระบบ manual และ GFMIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบรายงานการเงิน ตามระบบ manual และ GFMIS
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

2 รายงานในระบบ GFMIS งบทดลอง
บัญชีแยกประเภท เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารใน งบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากคลัง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานสถานะเงินฝากคลัง รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน รายงานวัสดุคงคลัง

3 รายงานงบทดลอง ZGL_MVT_MONTH / G12C
3

4 รายงานงบทดลอง ZGL_MVT_MONTH / G12C
4

5 รายงานงบทดลอง ZGL_MVT_MONTH / G12C
5

6 รายงานงบทดลอง ZGL_MVT_MONTH / G12C
6

7 บัญชีเงินสดในมือ

8 เงินฝากธนาคาร - ในงบ

9 การตรวจสอบรายงานต่างๆ
ระบบงบประมาณ รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA46 / F10C รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ZFMA55 9 9

10 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA46 / F10C

11 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ZFMA55
11

12 การตรวจสอบรายงานต่างๆ
ระบบบัญชีแยกประเภท รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZGL_CASHBAL / G14C รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 / G21C รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ZGL_R02 / G05C 12 12

13 รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL / G14C

14 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 / G21C

15 รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ZGL_R02 / G05C


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบรายงานการเงิน ตามระบบ manual และ GFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google