งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบรายงาน การเงิน ตามระบบ manual และ GFMIS กลุ่มงานระบบบัญชี ภาครัฐ สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบรายงาน การเงิน ตามระบบ manual และ GFMIS กลุ่มงานระบบบัญชี ภาครัฐ สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบรายงาน การเงิน ตามระบบ manual และ GFMIS กลุ่มงานระบบบัญชี ภาครัฐ สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ

2 รายงานในระบบ GFMIS งบทดลอง บัญชีแยกประเภท เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงิน ฝากธนาคารใน งบประมาณ บัญชีเงินฝาก ธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากคลัง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานสถานะเงินฝากคลัง รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน รายงานวัสดุคงคลัง

3 3 รายงานงบทดลอง ZGL_MVT_MONTH / G12C

4 4

5 5

6 6

7 บัญชีเงินสดในมือ

8 เงินฝากธนาคาร - ในงบ

9 9 การตรวจสอบรายงานต่างๆ ระบบงบประมาณ รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA46 / F10C รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA55

10 10 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA46 / F10C

11 11 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA55

12 12 การตรวจสอบรายงานต่างๆ ระบบบัญชีแยกประเภท รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZGL_CASHBAL / G14C รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 / G21C รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ZGL_R02 / G05C

13 รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL / G14C

14 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 / G21C

15 รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ZGL_R02 / G05C


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบรายงาน การเงิน ตามระบบ manual และ GFMIS กลุ่มงานระบบบัญชี ภาครัฐ สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google