งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ หาราคาค่าเช่าห้องพัก โดยมีเงื่อนไข ว่า ถ้าพักไม่เกิน 5 วัน จะไม่มีส่วนลด ถ้าพัก 5-8 วัน จะมีส่วนลด 5% แต่ถ้าพักมากกว่า 8 วันขึ้นไป จะมี ส่วนลด 10%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ หาราคาค่าเช่าห้องพัก โดยมีเงื่อนไข ว่า ถ้าพักไม่เกิน 5 วัน จะไม่มีส่วนลด ถ้าพัก 5-8 วัน จะมีส่วนลด 5% แต่ถ้าพักมากกว่า 8 วันขึ้นไป จะมี ส่วนลด 10%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์ หาราคาค่าเช่าห้องพัก โดยมีเงื่อนไข ว่า ถ้าพักไม่เกิน 5 วัน จะไม่มีส่วนลด ถ้าพัก 5-8 วัน จะมีส่วนลด 5% แต่ถ้าพักมากกว่า 8 วันขึ้นไป จะมี ส่วนลด 10%

2 วิเคราะห์โจทย์ 1. คำนวณหาราคาค่าเช่า ห้องพัก

3 รูปแบบผลลัพธ์

4 ข้อมูลนำเข้า Price room, Net day

5 ตัวแปรที่ใช้ Price room ราคาค่าเช่าห้อง Net day จำนวนวันที่พัก Net pay ราคาสุทธิ

6 การประมวลผล - เริ่มโปรแกรม - ประกาศค่าตัวแปร - รับค่า price room, net day - นำค่าตัวแปรที่ได้มาตรวจสอบว่า ถ้าพักไม่เกิน 5 ว ัน ไ ม่ให้ ส่วนลด ถ้าพัก 6-8 ว ัน ใ ห้ส่วนลด 5% ถ้าพักมากกว่า 8 ว ัน ใ ห้ ส่วนลด 10% - แสดงผลลัพธ์ - จบโปรแกรม

7 การเขียนผังงาน เขียนได้ ดังนี้ Start Price room, Net day Pay, Nat Pay Input Price room Input Net day Pay = Price room * Net day PRINT Pay

8 Net day <=5 Net day <=8 Pay = Pay - ( Pay *10/100 ) Pay = Pay - ( Pay *5/100 ) PRINT Pay Net Pay Stop


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ หาราคาค่าเช่าห้องพัก โดยมีเงื่อนไข ว่า ถ้าพักไม่เกิน 5 วัน จะไม่มีส่วนลด ถ้าพัก 5-8 วัน จะมีส่วนลด 5% แต่ถ้าพักมากกว่า 8 วันขึ้นไป จะมี ส่วนลด 10%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google