งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะ 1. ขอ NSN DATA จากบริษัทคู่ค้าหรือผู้ผลิต เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการพิสูจน์ทราบเบื้องต้น 2. ระบบ RTN Catalog ยังไม่เชื่อมต่อกับ ระบบ SUPPINV.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะ 1. ขอ NSN DATA จากบริษัทคู่ค้าหรือผู้ผลิต เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการพิสูจน์ทราบเบื้องต้น 2. ระบบ RTN Catalog ยังไม่เชื่อมต่อกับ ระบบ SUPPINV."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อเสนอแนะ 1. ขอ NSN DATA จากบริษัทคู่ค้าหรือผู้ผลิต เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการพิสูจน์ทราบเบื้องต้น 2. ระบบ RTN Catalog ยังไม่เชื่อมต่อกับ ระบบ SUPPINV 1-3 v.4 และ RTN ERP ทำการจ้าง เอกชนดำเนินการ กลุ่มสัมมนาที่ ๑ สีเขียว

3 ข้อเสนอแนะ • มีการจัดฝึกอบรมระบบ RTN Catalog ให้กับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยเทคนิคต่าง ๆ บ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้ระบบ • พิจารณางานจากคุณภาพให้มากกว่าปริมาณ งานที่ดำเนินการ กลุ่มสัมมนาที่ ๒ สี เหลือง

4 ข้อเสนอแนะ • แก้ไข / ปรับปรุง กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานพัสดุ ทร. ระหว่าง กบ. ทร. และ หน่วยเทคนิค • ดำเนินการนำระบบ SUPPINV 1-3 V.4 ใช้งานให้ ครอบคลุมถึงคลังสาขาของทุกหน่วยเทคนิค • บรรจุ การอบรม / สัมมนา ไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ทุกปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และความเข้าใจในการใช้งานระบบ RTN Catalog และระบบ SUPPINV 1-3 V.4 หรือระบบงานอื่นๆ ที่ สำคัญเกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ

5


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะ 1. ขอ NSN DATA จากบริษัทคู่ค้าหรือผู้ผลิต เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการพิสูจน์ทราบเบื้องต้น 2. ระบบ RTN Catalog ยังไม่เชื่อมต่อกับ ระบบ SUPPINV.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google