งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สอศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
ผ่องศรี แก้วชูเสน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

2

3 องค์ประกอบของวงจรคุณภาพ
มาตรฐาน ข้อกำหนด ตัวบ่งชี้ เกณฑ์

4

5 มาตรฐาน คุณลักษณะหรือระดับ ที่ถือเป็นคุณภาพ ความสำเร็จ หรือความเหมาะสม อันเป็นที่ยอมรับกันทางวิชาชีพทั่วไป เช่น มาตรฐาน การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา คือ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ

6 ข้อกำหนด คำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะตามมาตรฐาน
เช่น ข้อกำหนดของมาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จ การศึกษา คือ ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

7 ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปรหรือค่าที่สามารถวัดได้ สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะ การดำเนินงานหรือผลการดำเนินงาน เช่น ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑ์การเรียนที่กำหนด

8 เกณฑ์ หมายถึง ระดับหรือมาตรฐานที่ถือว่าเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงาน เช่น ผู้เรียน มากกว่าร้อยละ มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การเรียนที่กำหนด

9 คุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐาน ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ ข้อกำหนด ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ตัวบ่งชี้ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ การเรียนที่กำหนด เกณฑ์ ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การเรียนที่กำหนด

10 มาตรฐานที่ 1 เพิ่ม 3 ตัวบ่งชี้
ราย การ ตัวบ่งชี้ เก่า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ใหม่ 10 11 12 เพิ่ม 3 ตัวบ่งชี้

11 มาตรฐานที่ 2 เพิ่ม 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ เก่า 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 ใหม่ 22 23 24 25 26 27 28 29 เพิ่ม 5 ตัวบ่งชี้

12 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ เก่า 22 23 24 25 26 ใหม่ 30 31 32 33 34

13 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ เก่า 27 28 ใหม่ 35 36

14 มาตรฐานที่ 5 เพิ่ม 1 ตัวบ่งชี้
เก่า 29 30 31 ใหม่ 37 38 39 40 เพิ่ม 1 ตัวบ่งชี้

15 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ เก่า 32 33 34 ใหม่ 41 42 43

16 เพิ่ม 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ เก่า ใหม่ 44 45 เพิ่ม 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้

17 การดำเนินงานคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ

18 การดำเนินงานคุณภาพ จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี(สนองตัวบ่งชี้) จัดทำแผนปฏิบัติงานคุณภาพประจำปี - ระดับสถานศึกษา (ประกันทั้งหมด) - ระดับแผนกวิชา (ประกันสาขาวิชา)

19 การดำเนินงานคุณภาพ จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ ดำเนินงานตามแผนฯ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR สถานศึกษา SSR แผนกวิชา

20 ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอาชีวศึกษา
กลไกประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา - การทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา (ผ่านผลการประเมินตนเอง/การประเมินภายในโดยต้นสังกัด/การประเมินภายนอก สมศ.) - การพัฒนางานตามตัวบ่งชี้/กำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา เร่งด่วน ปานกลาง ระยะยาว โดยนำมาตรฐานที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันว่าต้องมีการพัฒนาเป็นลำดับ - จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีที่จะทำให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ - การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานการดำเนินงาน - การประเมินการดำเนินงานที่ตอบสนองตัวบ่งชี้ SSR ระดับแผนกวิชา SAR ระดับสถานศึกษา

21

22 นิทานเรื่อง ตีน กับ ตา

23 ตีนซิแน่... จะนั่งลุก ยืนเดิน เพลินหนักหนา
ตีนกับตา อยู่กันมา แสนผาสุก จะนั่งลุก ยืนเดิน เพลินหนักหนา มาวันหนึ่ง ตีนทะลึ่ง เอ่ยปรัชญา ว่ามีคุณ แก่ตา เสียจริงจริง ตีนช่วยพา ตาไป ที่ต่างต่าง ตาจึงได้ ชมนาง และสรรพสิ่ง เพราะฉะนั้น ดวงตา จงประวิง ว่าตีนนี้ เป็นสิ่ง ควรบูชา

24 ...ตาซิแน่ จึงร้องบอก ออกไป ด้วยโทสา ว่าที่ตีน เดินเหินได้ ก็เพราะตา
ตาได้ฟัง ตีนคุยโม้ ก็หมั่นไส้ จึงร้องบอก ออกไป ด้วยโทสา ว่าที่ตีน เดินเหินได้ ก็เพราะตา ดูมรรคา เศษแก้วหนาม ไม่ตำตีน เพราะฉะนั้น ตาจึง สำคัญกว่า ตีนไม่ควร จะมา คิดดูหมิ่น สรุปว่า ตามีค่า สูงกว่าตีน ทั่วธานินทร์ ตีนไปได้ ก็เพราะตา

25 ตีนได้ฟัง ให้คลั่งแค้น แสนจะโกรธ
…แต่ก็ตาย... ตีนได้ฟัง ให้คลั่งแค้น แสนจะโกรธ เร่งกระโดด ออกไป ใกล้หน้าผา เพราะอวดดี คุยเบ่ง เก่งกว่าตา ดวงชีวา จะดับไป ไม่รู้เลย ตาเห็นตีน ทำเก่ง เร่งกระโดด ก็พิโรธ เร่งระงับ หลับตาเฉย ตีนพาตา ถลำล้ม ทั้งก้มเงย ตกผาเลย ตายห่า ทั้งตาตีน

26 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google