งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประกันคุณภาพ ภายใน สถานศึกษา อาชีวศึกษา สังกัด สอศ. ผ่องศรี แก้วชูเสน วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประกันคุณภาพ ภายใน สถานศึกษา อาชีวศึกษา สังกัด สอศ. ผ่องศรี แก้วชูเสน วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีตรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประกันคุณภาพ ภายใน สถานศึกษา อาชีวศึกษา สังกัด สอศ. ผ่องศรี แก้วชูเสน วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีตรัง

2

3 องค์ประกอบของ วงจรคุณภาพ • มาตรฐาน • ข้อกำหนด • ตัวบ่งชี้ • เกณฑ์

4

5 มาตรฐ าน คุณลักษณะหรือระดับ ที่ถือเป็น คุณภาพ ความสำเร็จ หรือ ความเหมาะสม อันเป็นที่ ยอมรับกันทางวิชาชีพทั่วไป เช่น มาตรฐาน การจัดการ ศึกษาอาชีวศึกษา คือ ผู้เรียนและผู้สำเร็จ การศึกษาวิชาชีพ

6 ข้อกำหนด คำอธิบายเกี่ยวกับ คุณลักษณะตามมาตรฐาน เช่น ข้อกำหนดของมาตรฐาน ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จ การศึกษา คือ ความรู้และทักษะวิชาชีพตาม หลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

7 ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัว แปรหรือค่าที่สามารถวัดได้ สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งบอก สถานภาพหรือสะท้อน ลักษณะ การดำเนินงานหรือผลการ ดำเนินงาน เช่น ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑ์การเรียนที่กำหนด

8 เกณฑ์ หมายถึง ระดับหรือ มาตรฐานที่ถือว่าเป็น ความสำเร็จของการ ดำเนินงานหรือผลการ ดำเนินงาน เช่น ผู้เรียน มากกว่าร้อย ละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ตาม เกณฑ์การเรียนที่กำหนด

9 คุณภาพการจัด การศึกษาอาชีวศึกษา • ข้อกำหนด ความรู้และทักษะ วิชาชีพตาม หลักสูตรที่เหมาะสม กับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป • ตัวบ่งชี้ ร้อยละของ ผู้เรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ตาม เกณฑ์ การเรียนที่ กำหนด • เกณฑ์ ผู้เรียนมากกว่า ร้อยละ 80 มี ผลสัมฤทธิ์ตาม เกณฑ์การเรียนที่ กำหนด • มาตรฐาน ผู้เรียนและ ผู้สำเร็จ การศึกษา วิชาชีพ

10 มาตรฐานที่ 1 รา ย กา ร ตัวบ่งชี้ เก่า ให ม่ เพิ่ม 3 ตัวบ่งชี้

11 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ เก่ า ให ม่ เพิ่ม 5 ตัวบ่งชี้

12 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ เก่ า ให ม่

13 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ เก่า 2728 ใหม่ 3536

14 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ เก่ า ให ม่ เพิ่ม 1 ตัวบ่งชี้

15 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ เก่า ใหม่

16 มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ เก่ า ให ม่ 4445 เพิ่ม 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้

17 การ ดำเนินงาน คุณภาพ • การควบคุมคุณภาพ • การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ • การประเมินคุณภาพ

18 การดำเนินงาน คุณภาพ • จัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษา • จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ( สนองตัวบ่งชี้ ) • จัดทำแผนปฏิบัติงาน คุณภาพประจำปี - ระดับสถานศึกษา ( ประกันทั้งหมด ) - ระดับแผนกวิชา ( ประกัน สาขาวิชา )

19 • จัดทำคู่มือการ ประกันคุณภาพ • ดำเนินงานตามแผนฯ • จัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง SAR สถานศึกษา SSR แผนกวิชา การดำเนินงาน คุณภาพ

20 ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอาชีวศึกษา • กลไกประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา - การทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา ( ผ่านผลการประเมินตนเอง / การประเมิน ภายในโดยต้นสังกัด / การประเมินภายนอก สมศ.) - การพัฒนางานตามตัวบ่งชี้ / กำหนด แผนพัฒนาสถานศึกษา เร่งด่วน ปานกลาง ระยะยาว โดยนำมาตรฐานที่ผ่านการ พิจารณาร่วมกันว่าต้องมีการพัฒนาเป็น ลำดับ - จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีที่จะทำให้ บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ - การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการ ดำเนินงานการดำเนินงาน - การประเมินการดำเนินงานที่ตอบสนองตัว บ่งชี้ •SSR ระดับแผนกวิชา •SAR ระดับสถานศึกษา

21

22

23 ตีนซิแน่... ตีนกับตา อยู่กันมา แสน ผาสุก จะนั่งลุก ยืนเดิน เพลินหนัก หนา มาวันหนึ่ง ตีนทะลึ่ง เอ่ย ปรัชญา ว่ามีคุณ แก่ตา เสียจริงจริง ตีนช่วยพา ตาไป ที่ต่างต่าง ตาจึงได้ ชมนาง และสรรพสิ่ง เพราะฉะนั้น ดวงตา จงประวิง ว่าตีนนี้ เป็นสิ่ง ควรบูชา

24 ... ตาซิแน่ ตาได้ฟัง ตีนคุยโม้ ก็ หมั่นไส้ จึงร้องบอก ออกไป ด้วยโท สา ว่าที่ตีน เดินเหินได้ ก็เพราะ ตา ดูมรรคา เศษแก้วหนาม ไม่ ตำตีน เพราะฉะนั้น ตาจึง สำคัญ กว่า ตีนไม่ควร จะมา คิดดูหมิ่น สรุปว่า ตามีค่า สูงกว่าตีน ทั่วธานินทร์ ตีนไปได้ ก็ เพราะตา

25 … แต่ก็ตาย... ตีนได้ฟัง ให้คลั่งแค้น แสนจะ โกรธ เร่งกระโดด ออกไป ใกล้ หน้าผา เพราะอวดดี คุยเบ่ง เก่ง กว่าตา ดวงชีวา จะดับไป ไม่รู้ เลย ตาเห็นตีน ทำเก่ง เร่ง กระโดด ก็พิโรธ เร่งระงับ หลับตา เฉย ตีนพาตา ถลำล้ม ทั้งก้ม เงย ตกผาเลย ตายห่า ทั้งตา ตีน

26


ดาวน์โหลด ppt ระบบประกันคุณภาพ ภายใน สถานศึกษา อาชีวศึกษา สังกัด สอศ. ผ่องศรี แก้วชูเสน วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google