งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโครงการ. 2. ลง มือ ทำ การดำเนินโครงการ 1. วางแผน โครงการ 3. สรุปผล ปรับปรุง ให้ดีขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโครงการ. 2. ลง มือ ทำ การดำเนินโครงการ 1. วางแผน โครงการ 3. สรุปผล ปรับปรุง ให้ดีขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโครงการ

2 2. ลง มือ ทำ การดำเนินโครงการ 1. วางแผน โครงการ 3. สรุปผล ปรับปรุง ให้ดีขึ้น

3 การวางแผนโครงการ

4 ตั้งต้นความคิด อยากเห็น ชุมชนสะอาด โครงการ คาราวาน เก็บขยะ โครงการ รณรงค์ สร้าง กระแส โครงการกฎ หมู่บ้านเพื่อ ความ สะอาด โครงการ สร้างอาชีพ เก็บขยะใน ชุมชน โครงการ ค่ายให้ ความรู้ และ ความ ตระหนัก โครงการ คาราวาน เก็บขยะ ชุมชนเรา สกปรกจัง คน ไม่ค่อยช่วยกัน รักษาความ สะอาดเลย

5 ตั้งต้น ความคิด ชื่อของโครงการ ? เป้าหมาย ( ทำโครงการนี้จบแล้วอยาก เห็นอะไรเกิดขึ้นมา ?) ทำไมถึงอยากทำโครงการนี้ ? วัตถุประสงค์

6 ชื่อโครงการ คาราวานเก็บขยะ ทำไมถึงอยากทำ รอบ ๆ ชุมชนสกปรก และอยากช่วยน้าที่เก็บขยะข้างถนน เป้าหมายอยากเห็นชุมชนของเราสะอาดด้วยน้ำมือ ของคนในพื้นที่ วัตถุประสงค์ 1. ทำให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสกปรกในชุมชน 2. ทำให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนสะอาด 3. ทำให้เกิดการรักษาความสะอาดในชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง ตัวอย่าง - ตั้งต้นความคิด

7 นำกิจกรรมมาคิดรายละเอียด แล้วนำมาใส่ตารางแผนงาน (Gantt Chart) ตารางแผนงาน

8 “ ตารางแผนงาน ” เป็น เครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็น ความสัมพันธ์ระหว่างวัน - เวลา กับกิจกรรมที่เราจะทำ ซึ่งจะ ทำให้เมื่อทำโครงการจริง จะ สามารถจัดการได้ง่าย รู้ว่าทำ อะไร เมื่อไหร่ แล้วทำ “ ตารางแผนงาน ” ไป ทำไมกัน ?

9 ลำดั บ กิจกรรมช่วงเวลา 12345678910101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 รูปแบบตารางแผนงาน

10 ลำดั บ กิจกรรมช่วงเวลา 12345678910101 1212 1313 1414 151616 1717 1818 1 ประชุม วางแผน งาน 2 เปิดรับ สมัคร อาสาสมัค ร 3 ประชุม ชี้แจง 4 เก็บจริง ตัวอย่าง - ตารางแผนงาน

11 ต้อง “ ทำอะไรบ้าง ?” ต้องเก่งหรือ “ มี ความสามารถเฉพาะตัว ด้านไหน ?” อยากได้เพื่อนมาทำ “ ตำแหน่งอะไร ?” จะให้เพื่อนมาช่วยเรา “ ตอนไหน / กี่ วันดี ?” ต้องชวนเพื่อนทำ “ กี่คนละ ?” เพื่อน ทีมงานของเราต้องประกอบ ไปด้วยเพื่อนที่

12 ตัวอย่าง – เพื่อน - กลุ่มงาน กิจกรรม / งาน ตำแหน่ ง ความสาม ารถ เวลาจำนว น คาราวาน เก็บขยะ ประสานง าน กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับ วันที่ 1 – 18 1 สวัสดิการชอบงาน ดูแลผู้อื่น วันที่ 12 – 15 2 พัสดุละเอียด รอบคอบ วันที่ 5 – 16 2 อาสาสมั คร มีใจอาสา ไม่รังเกียจ งาน วันที่ 13 – 15 20 บัญชี / การเงิน ละเอียด รอบคอบ ทำบัญชีเป็น วันที่ 1 – 18 1

13 แบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนก่อนที่ จะลงรายการ เช่น กลุ่มค่าบริหาร ส่วนกลาง กลุ่มค่าวัสดุ ค่าเดินทาง....... คิดงบประมาณให้ละเอียดที่สุด ลองคิด ตามกิจกรรมที่เราคิดไว้แล้ว เช่น จะ เดินทางไปเชียงใหม่ ลองคิดดูว่า เราจะ ไปยังไง รถทัวร์ รถไฟ หรือรถเมล์ดี จะ ไปกันกี่คน ทั้งไปทั้งกลับ ? เพื่อที่เราจะได้เห็น จำนวนเงินที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมาก ที่สุด สตางค์

14 งบประมาณโครงการ ประชุมวางแผนงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสาร 1,000 บาท เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสาร 1,500 บาท ประชุมชี้แจง ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสาร 1,000 บาท ค่าอาหาร 1,000 บาท เก็บจริง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( ถุงดำ ฯลฯ ) 1,000 บาท ค่าอาหาร 2,500 บาท รวมงบประมาณ 8,000 บาท ตัวอย่าง - สตางค์

15 ลำดั บ กิจกรร ม ช่วงเวลาอุปกร ณ์ งบประ มาณ ผู้รับ ผิด ชอบ 12345678910101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1 ประชุม วางแผ นงาน ปากกา กระดาษ ฯลฯ 1,000 บาท แมว น้ำ 2 เปิดรับ สมัคร อาสาส มัคร ปากกา เอกสาร โทรโข่ง 1,000 บาท ไก่แจ้ 3 ประชุม ชี้แจง เอกสาร อาหาร 2,000 บาท จ่าดับ 4 เก็บจริง ถุงดำ น้ำดื่ม ข้าว รถเข็น ฯลฯ 4,000 บาท แพนด้ า ตัวอย่าง - ตารางรายละเอียดการ ดำเนินงาน

16 ผลที่คาดว่าจะได้รับและการวัด ผลวัดจาก ทำให้คนในชุมชนตระหนัก ถึงความสกปรกในชุมชน การสอบถามพูดคุย พฤติกรรมของคนในชุมชน ทำให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน การทำให้ชุมชนสะอาด เกิดกิจกรรมจริง ลงมือทำ จริงๆ ทำให้เกิดการรักษาความ สะอาดในชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง ความสะอาดและความพึง พอใจ การสอบถาม พูดคุยกับ ผู้ใหญ่ในชุมชน หรือการ สังเกตพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง

17 ผลของงานที่ออกมามันตรง กับเป้าหมายที่ เราวางไว้มั้ย ? สิ่งที่ทำได้ดี ข้อผิดพลาด แก้ยังไง การประเมินผลงานตัวเองและ ก้าวไปข้างหน้า

18 ก้าวต่อไป +_+ www.1000TANG.net


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโครงการ. 2. ลง มือ ทำ การดำเนินโครงการ 1. วางแผน โครงการ 3. สรุปผล ปรับปรุง ให้ดีขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google