งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัด การพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้านการสร้าง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย ตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัด การพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้านการสร้าง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย ตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัด การพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้านการสร้าง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย ตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA)

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ คือ การระบุสิ่ง ที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อ จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะ มาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบ ว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการตรวจสอบ เพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ ประเมินคุณภาพภายในและการ ประเมินคุณภาพภายนอกอีกด้วย

3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คือ การระบุสิ่งที่ นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง คุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ ระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการ เรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมี ความ เป็นรูปธรรม นำไปใช้ใน การกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วย การ เรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็น เกณฑ์สำคัญสำหรับ การวัด ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ผู้เรียน

4 คุณลักษ ณะ (Attribu te) ความรู้ (Knowle dge) กระบวนการ และทักษะ (Process and Skill)

5 ความรู้ (Knowledge)

6 กระบวนการ และทักษะ (Process and Skill) กระบวนการ ทำงาน กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทักษะการคิด การสื่อสาร ทักษะการ ปฏิบัติงาน ทักษะการ แก้ปัญหา

7 คุณลักษณะ (Attribute) คนดีคนเก่ง คนมี ความสุข

8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวชี้วัด

9 มาตรฐานตัวชี้วัด KAP มาตรฐาน ท 1.1 : ใช้กระบวนการอ่านสร้าง ความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท ร้อยกรองได้ถูกต้อง 2. อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร 4. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก เรื่องที่อ่าน 9. มีมารยาทในการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 การอ่าน

10 มาตรฐานตัวชี้วัด KAP มาตรฐาน ค 5.1 : เข้าใจและใช้ วิธีการ ทางสถิติในการ วิเคราะห์ข้อมูล 1. อ่านข้อมูลจากกราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม 2. เขียนแผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบและกราฟเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ น่าจะเป็น


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัด การพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้านการสร้าง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย ตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google