งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ( การนำเสนอผลงาน ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 เมษายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ( การนำเสนอผลงาน ) หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน (Presentation Program) ประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็น ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหว ประกอบกัน และนำเสนอผลงานผ่านอุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์ ทีวี โปรเจคเตอร์ ได้อย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่กำหนด  2. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์สาขาพนักงานการใช้ คอมพิวเตอร์ ( การนำเสนอผลงาน ) แบ่งออกเป็น 1 ระดับ " ระดับ 1 " หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการ ปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้างานช่วยให้คำแนะนำ หรือช่วย ตัดสินใจในเรื่องสำคัญเมื่อจำเป็น

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของ ผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการ ใช้คอมพิวเตอร์ ( การนำเสนอผลงาน ) ให้เป็นดังนี้  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ได้แก่  1.1 ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง ดังต่อไปนี้  1.1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  1.1.2 พื้นฐานและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  1.1.3 พื้นฐานความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1.1.4 พื้นฐานการทำงานของระบบปฏิบัติการ  1.1.5 การเลือกใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์เอกสาร  1.1.6 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการนำเสนอผลงาน (Presentation Software)  1.1.7 กกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขต ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้  1.2.1 การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  1.2.2 จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล  1.2.3 การผลิตสไลด์สำหรับนำเสนอผลงาน  1.2.4 การสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างถูกต้องและ สมบูรณ์  1.3 ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน การตรงต่อ เวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย์ และประหยัด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google