งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

2 ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ
วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น น. 09.20 น น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ 50 นาที พัก 20 นาที 10.30 น น. 11.20 น น. 61 63 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พัก 1 ชั่วโมง 13.10 น น. 65 วิทยาศาสตร์ พัก นาที 14.20 น น. 14.50 น น. 15.20 น น. 66 67 68 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 30 นาที

3 ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ
วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น น. 94 คณิตศาสตร์ 90 นาที พัก 30 นาที 10.30 น น. 91 ภาษาไทย พัก 1 ชั่วโมง 13.00 น น. 93 ภาษาอังกฤษ

4 ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ
วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที พัก 30 นาที 10.30 น น. 92 สังคมศึกษา ฯ พัก 1 ชั่วโมง 13.00 น น. 13.40 น น. 14.20 น น. 96 97 98 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 40 นาที

5 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ
เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชาติ

6 การเข้าใช้งานระบบ O-NET เพื่อบริหารการจัดสอบ ของโรงเรียน
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วง 1 ก.ค. 56 – 31 ส.ค. 56

7 บทบาทหน้าที่ระดับโรงเรียน
ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ การทดสอบให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลโรงเรียน ข้อมูล นักเรียน ผ่านระบบ O-NET สทศ. ที่ โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงวันที่ 1 ก.ค.-31 ส.ค และต้องตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสนามสอบ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 หากพบข้อผิดพลาดให้รีบติดต่อ ศูนย์สอบหรือ สทศ.และประกาศเลขที่นั่งสอบ ในวันที่ 5 มกราคม 2557

8 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ
1 2

9 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ (ต่อ-2)
1. เข้าสู่เว็บไซต์ สทศ. ผ่านโปรแกรม Internet Explorer (ห้ามใช้โปรแกรม Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) แล้วเข้าไปที่ URL สทศ. ที่ 2. เลือกหัวข้อประเภทการสอบ เช่น “O-NET”

10 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ (ต่อ-3)
3. เข้าสู่หน้าเพจของข้อมูลในการบริหารการจัดสอบ จากนั้นจึงเลือกหัวข้อ “เข้าสู่ระบบ O-NET”

11 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ (ต่อ-4)

12 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ (ต่อ-5)
4. เข้าสู่หน้าเพจเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบจัดการจัดเตรียมการ สอบ และจัดการข้อมูลข้อมูลศูนย์สอบ สนามสอบ และ สถานศึกษา จากนั้นให้กรอก Username และ Password ของศูนย์สอบ สนามสอบ หรือสถานศึกษา จากนั้นเลือก ปุ่ม Sign In เพื่อเข้าใช้งานระบบ

13 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ (ต่อ-6)
5 5. เมื่อเข้าสู่ระบบฯ แล้ว ในการเข้าใช้งานครั้งแรกให้ผู้ใช้งาน ดำเนินการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบฯ (เป็น PDF ไฟล์) ตามประเภทของหน่วยงาน และดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ การใช้งานระบบฯ

14 การนำส่งข้อมูลของโรงเรียน

15 การบันทึกข้อมูลโรงเรียน

16 การนำส่งข้อมูลนักเรียน

17 วิธีการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET
1. เข้าระบบ O-NET ใส่ Username และ Password

18 วิธีการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET
2. เลือกเมนู “ข้อมูลนักเรียน” เลือกรายการ “ดาวน์โหลดฟอร์มข้อมูล นักเรียน” เมื่อคลิกเรียบร้อยแล้ว เลือกระดับชั้นที่ต้องการดาวน์โหลด และ กดปุ่มดาวน์โหลด

19 วิธีการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET
3. เมื่อกดปุ่มดาวน์โหลดแล้ว จะเป็นภาพ ดังรูป ให้โรงเรียนกด save as และ save file โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ หลังจากนั้นโรงเรียนจึงเข้า ไปกรอกข้อมูลในไฟล์ที่กำหนดไว้

20 วิธีการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET
4. เมื่อโรงเรียนกรอกข้อมูลในไฟล์เรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งไฟล์ โดยเลือกเมนู “ข้อมูลนักเรียน” เลือกรายการ “นำส่งข้อมูลนักเรียน”

21 วิธีการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET
5. หลังจากนั้นเลือกระดับชั้นที่จะนำส่ง และกดที่ปุ่ม Browse เลือกไฟล์ ที่จะนำส่งและกดนำส่ง

22 วิธีการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET
6. การตรวจสอบว่าข้อมูลนำส่งเรียบร้อยหรือไม่นั้น ตรวจสอบได้จาก - ช่อง “ผลการนำส่ง” จะขึ้นว่าสำเร็จ และจะแจ้งจำนวนนักเรียนที่นำส่ง หากตัวเลขตรงกับข้อมูลในไฟล์ แสดงว่าข้อมูลการนำส่งครบถ้วน


ดาวน์โหลด ppt ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google