งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัน - เดือน - ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 09.20 น. 09.20 น. - 10.10 น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัน - เดือน - ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 09.20 น. 09.20 น. - 10.10 น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัน - เดือน - ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 09.20 น. 09.20 น. - 10.10 น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ 50 นาที พัก 20 นาที 10.30 น. - 11.20 น. 11.20 น. - 12.10 น. 61 63 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 50 นาที พัก 1 ชั่วโมง 13.10 น. - 14.00 น.65 วิทยาศาสตร์ 50 นาที พัก 20 นาที 14.20 น. - 14.50 น. 14.50 น. - 15.20 น. 15.20 น. - 15.50 น. 66 67 68 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 30 นาที

3 วัน - เดือน - ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบ เวลา สอบ วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 10.00 น. 94 คณิตศาสตร์ 90 นาที พัก 30 นาที 10.30 น. - 12.00 น. 91 ภาษาไทย 90 นาที พัก 1 ชั่วโมง 13.00 น. - 14.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90 นาที

4 วัน - เดือน - ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น.-10.00 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที พัก 30 นาที 10.30 น.-12.00 น. 92 สังคมศึกษา ฯ 90 นาที พัก 1 ชั่วโมง 13.00 น.-13.40 น. 13.40 น.-14.20 น. 14.20 น.-15.00 น. 96 97 98 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 40 นาที

5 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของ นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของ นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบ หนึ่งของการสำเร็จการศึกษา เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบ หนึ่งของการสำเร็จการศึกษา เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชาติ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชาติ

6

7 ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ การทดสอบ ให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และ ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดำเนินการจัดส่ง ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ผ่าน ระบบ O-NET สทศ. ที่ http://www.niets.or.th โดยต้อง ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงวันที่ 1 ก. ค.-31 ส. ค. 2556 และต้องตรวจสอบ การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสนาม สอบ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 หาก พบข้อผิดพลาดให้รีบติดต่อศูนย์สอบ หรือ สทศ. และประกาศเลขที่นั่งสอบ ใน วันที่ 5 มกราคม 2557 http://www.niets.or.th

8 1 2

9 1. เข้าสู่เว็บไซต์ สทศ. ผ่าน โปรแกรม Internet Explorer ( ห้ามใช้โปรแกรม Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) แล้วเข้าไปที่ URL สทศ. ที่ http://www.niets.or.th 1. เข้าสู่เว็บไซต์ สทศ. ผ่าน โปรแกรม Internet Explorer ( ห้ามใช้โปรแกรม Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) แล้วเข้าไปที่ URL สทศ. ที่ http://www.niets.or.th 2. เลือกหัวข้อประเภทการสอบ เช่น “O-NET” 2. เลือกหัวข้อประเภทการสอบ เช่น “O-NET”

10 3 3. เข้าสู่หน้าเพจของข้อมูลในการ บริหารการจัดสอบ จากนั้นจึงเลือก หัวข้อ “ เข้าสู่ระบบ O-NET” 3. เข้าสู่หน้าเพจของข้อมูลในการ บริหารการจัดสอบ จากนั้นจึงเลือก หัวข้อ “ เข้าสู่ระบบ O-NET”

11 4

12 4. เข้าสู่หน้าเพจเพื่อเตรียมเข้าสู่ ระบบจัดการจัดเตรียมการสอบ และจัดการข้อมูลข้อมูลศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา จากนั้น ให้กรอก Username และ Password ของศูนย์สอบ สนาม สอบ หรือสถานศึกษา จากนั้นเลือก ปุ่ม Sign In เพื่อเข้าใช้งานระบบ 4. เข้าสู่หน้าเพจเพื่อเตรียมเข้าสู่ ระบบจัดการจัดเตรียมการสอบ และจัดการข้อมูลข้อมูลศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา จากนั้น ให้กรอก Username และ Password ของศูนย์สอบ สนาม สอบ หรือสถานศึกษา จากนั้นเลือก ปุ่ม Sign In เพื่อเข้าใช้งานระบบ

13 5. เมื่อเข้าสู่ระบบฯ แล้ว ในการเข้าใช้ งานครั้งแรกให้ผู้ใช้งานดำเนินการ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบฯ ( เป็น PDF ไฟล์ ) ตามประเภทของ หน่วยงาน และดำเนินการตามขั้นตอน ในคู่มือการใช้งานระบบฯ 5. เมื่อเข้าสู่ระบบฯ แล้ว ในการเข้าใช้ งานครั้งแรกให้ผู้ใช้งานดำเนินการ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบฯ ( เป็น PDF ไฟล์ ) ตามประเภทของ หน่วยงาน และดำเนินการตามขั้นตอน ในคู่มือการใช้งานระบบฯ 5

14

15

16

17 1. เข้าระบบ O-NET ใส่ Username และ Password

18 2. เลือกเมนู “ ข้อมูลนักเรียน ” เลือกรายการ “ ดาวน์โหลดฟอร์มข้อมูลนักเรียน ” เมื่อคลิก เรียบร้อยแล้ว เลือกระดับชั้นที่ต้องการดาวน์ โหลด และกดปุ่มดาวน์โหลด

19 3. เมื่อกดปุ่มดาวน์โหลดแล้ว จะเป็นภาพ ดังรูป ให้โรงเรียนกด save as และ save file โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ หลังจาก นั้นโรงเรียนจึงเข้าไปกรอกข้อมูลในไฟล์ที่ กำหนดไว้

20 4. เมื่อโรงเรียนกรอกข้อมูลในไฟล์เรียบร้อย แล้ว จึงนำส่งไฟล์ โดยเลือกเมนู “ ข้อมูลนักเรียน ” เลือกรายการ “ นำส่ง ข้อมูลนักเรียน ”

21 5. หลังจากนั้นเลือกระดับชั้นที่จะนำส่ง และ กดที่ปุ่ม Browse เลือกไฟล์ที่จะนำส่งและ กดนำส่ง

22 6. การตรวจสอบว่าข้อมูลนำส่งเรียบร้อย หรือไม่นั้น ตรวจสอบได้จาก - ช่อง “ ผลการนำส่ง ” จะขึ้นว่าสำเร็จ และ จะแจ้งจำนวนนักเรียนที่นำส่ง หากตัวเลข ตรงกับข้อมูลในไฟล์ แสดงว่าข้อมูลการ นำส่งครบถ้วน


ดาวน์โหลด ppt วัน - เดือน - ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 09.20 น. 09.20 น. - 10.10 น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google