งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ 2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ 4. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 5. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ 2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ 4. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 5. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ 2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ 4. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 5. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ จุดประสงค์ ซอฟต์แวร์ระบบ กิจกรร มที่ 1

2 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือ โปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามลำดับขั้นตอนซึ่งเขียน ขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ความหมายซอฟต์แวร์

3 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งตาม ลักษณะการทำงาน ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ประเภทซอฟต์แวร์

4 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอรรถประโยชน์โปรแกรมอรรถประโยชน์ ซอฟต์แวร์ทั่วไปซอฟต์แวร์ทั่วไป ซอฟต์แวร์เฉพาะงานซอฟต์แวร์เฉพาะงาน โปรแกรมขับอุปกรณ์โปรแกรมขับอุปกรณ์

5 Disk Operation System : DOS Windows ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ระบบ

6 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ ประมวลคำ ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Open Office.org2 Writer Microsoft Word

7 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Open Office.org Calc Microsoft Excel ซอฟต์แวร์ ตารางทำงาน

8 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ นำเสนอ ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Open Office.org Impress Microsoft PowerPoint

9 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์จัดการ ฐานข้อมูล ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Microsoft Access Open Office.org Base

10 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ กราฟิก GIMP Paint

11 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่ควบคุม การทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่าง ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ (operating system) โปรแกรม แปลภาษา คอมพิวเตอร์ (translator) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) และโปรแกรมขับอุปกรณ์ (device driver) ความหมายซอฟต์แวร์ระบบ

12 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)  โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)  โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)  โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver) ประเภทซอฟต์แวร์ระบบ

13 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ ระบบปฏิบัติการทำหน้าที่จัดสรร และ ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ เช่น การรับข้อมูล จากคีย์บอร์ด การจัดสรรพื้นที่ใน หน่วยความจำ การควบคุมการทำงานของซีพียู การ ควบคุมการอ่าน และบันทึกข้อมูลของหน่วยเก็บข้อมูล การควบคุม การแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถ ติดต่อกับส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม ประยุกต์ได้ ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)

14 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ แปลชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วย ภาษาระดับต่ำหรือระดับสูง ให้ เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ ทำงานได้โดยอยู่ในรูปของ ภาษาเครื่อง โปรแกรมแปลภาษา (Language Translator)

15 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อ บำรุงรักษา จัดการและเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของ คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม บีบอัดไฟล์ โปรแกรมจัดการ ไฟล์ โปรแกรมสำรองไฟล์ โปรแกรมตรวจสอบไวรัส โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์ โปรแกรมขับอุปกรณ์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)

16 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ ประสานงานฮาร์ดแวร์กับระบบ คอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Printer Driver, Scanner Driver, Sound Driver โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver)


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ 2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ 4. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 5. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google