งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานทางเลือก ในประเทศไทย... ฝันไม่ไกล แต่ไปไม่ถึง ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน 20 มิ.ย. 2549 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานทางเลือก ในประเทศไทย... ฝันไม่ไกล แต่ไปไม่ถึง ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน 20 มิ.ย. 2549 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานทางเลือก ในประเทศไทย... ฝันไม่ไกล แต่ไปไม่ถึง ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน 20 มิ.ย. 2549 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

2 รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการพัฒนา พลังงานหมุนเวียนจาก 17% เป็น 19%

3 RE Power 1,060 KTOE (2,400 MW*) Liquid Biofuel 1,570 KTOE Heat 3,910 KTOE 6,540 KTOE 8% of final energy use in 2011 (81,753 KTOE) 2011 Targets * Existing 560 MW • Industry • Agriculture • Transport • Agriculture 10% Ethanol 3% Biodiesel CHP RE for process heat

4 นโยบายการสนับสนุนพลังงานทางเลือก •ไฟฟ้า –RPS (Renewable Portfolio Standard) บังคับให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงฟอสซิลจัดหาพลังงาน ทดแทน 5% –Feed-in Tariff กำหนดราคารับซื้อ ไฟฟ้าที่จูงใจ –SPP/ VSPP •เชื้อเพลิงเหลว –ethanol, biodiesel •ความร้อน –เปลี่ยนเชื้อเพลิง ก๊าซชีวภาพ •อื่นๆ –“ไฟฟ้าทักษิณ” (Solar Home Systems) ใหม่ แต่ยังไม่ ประกาศใช้ เดิม แต่ระเบียบ ไม่ค่อยเอื้อ ไม่สนับสนุนราย ย่อย ไม่ชัดเจน เต็มที่ ขาดการ บำรุงรักษา

5 RPS ของ กฟผ. แพงและผูกขาด •กฟผ. จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นกำลังการ ผลิต 2,800 MW ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามนโยบาย RPS คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 140 MW โรงไฟฟ้ากำลังการผลิต (MW) Plant Factor (%) ราคา กฟผ. (บาท/หน่วย) พลังน้ำขนาดเล็ก76.7056.102.21 เซลล์แสงอาทิตย์1.0114.0020.80 ลม5.2514.507.14 เตาเผาขยะ21.0090.414.63 ชีวมวล36.0485.002.63 รวม140.00 ราคา พพ. (บาท/หน่วย) 2.45 14.10 4.60 5.86 2.97 ก๊าซชีวภาพ 2.00

6 Thai-style RPS & Feed-in Tariff •RPS: –ผูกขาด ปิดกั้น ขาดการกำกับที่เหมาะสม •Feed-in Tariff ตามข้อเสนอของ พพ. : –ยึดผลตอบแทนการลงทุน (ไม่ต่ำกว่า 11%) –ระบบปิด –ไม่สะท้อนต้นทุนเศรษฐศาสตร์ –รายย่อยที่ไม่มีข้อมูลภายในเสียเปรียบ

7 SPP/ VSPP •Small Power Producer: –Cogeneration: หยุดชะงักการรับซื้อตั้งแต่ปี 2541 –RE: ราคารับซื้อเท่ากับ SPP ก๊าซฯ (มีแค่ 18 โครงการที่ ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม) –ระเบียบไม่เอื้อ การไฟฟ้ากีดกัน •Very Small Power Producer: –ราคารับซื้อเท่ากับราคาที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซื้อจาก กฟผ. –จำกัดแค่ 1 MW –การไฟฟ้ากีดกัน ขาดองค์กรกำกับดูแลที่มีอำนาจเพียงพอ

8 Accumulative SPP capacity (Cogeneration + RE)

9 Cumulative RE SPP capacity on-line If additions had continued at the 2002-2004 rate, the target would have been reached with no additional policy measures

10 เชื้อเพลิงเหลว •Ethanol: –ขาดความชัดเจนและเอกภาพในการผลักดัน –โครงสร้างราคาและเงื่อนไขการรับซื้อเสี่ยงต่อ ผู้ประกอบการ •Biodiesel: –วัตถุดิบในประเทศมีจำกัด –ไม่สนับสนุนรายย่อย (ใบอนุญาต ภาษี คุณภาพ การ จัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้ว)

11 ความร้อน และอื่นๆ •ความร้อน: –ก๊าซชีวภาพ: ยุติการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยตั้งแต่ ปี 2545 ทั้งๆที่ช่วยแก้ปัญหามลพิษ •“ไฟฟ้าทักษิณ” (Solar Home Systems): –ระบบขัดข้องกว่าร้อยละ 20 ในเวลา < 2 ปี –ขาดการบำรุงรักษาและงบประมาณ

12 นโยบายการสนับสนุนพลังงานทางเลือก •ไฟฟ้า –RPS (Renewable Portfolio Standard) บังคับให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงฟอสซิลจัดหาพลังงาน ทดแทน 5% –Feed-in Tariff กำหนดราคารับซื้อ ไฟฟ้าที่จูงใจ –SPP/ VSPP •เชื้อเพลิงเหลว –ethanol, biodiesel •ความร้อน –เปลี่ยนเชื้อเพลิง ก๊าซชีวภาพ •อื่นๆ –“ไฟฟ้าทักษิณ” (Solar Home Systems) ใหม่ แต่ยังไม่ ประกาศใช้ เดิม แต่ระเบียบ ไม่ค่อยเอื้อ ไม่สนับสนุนราย ย่อย ไม่ชัดเจน เต็มที่ ขาดการ บำรุงรักษา

13 TE = Traditional Energy NRE = New & Renewable Energy 2554 81,753 KTOE ฝันไม่ไกล แต่ไปไม่ถึง… 52,939 KTOE 2545 2547 60,269 KTOE Commercial Energy 84.2 % RE 15.8% Commercial Energy 81% NRE 8% TE 11% RE 17% RE* 19% *Target ?

14 ข้อเสนอ (1) •มาตรการระยะสั้น (ทำได้ทันที): ไฟฟ้า –ขยายระเบียบ VSPP เป็น 6 MW และครอบคลุมระบบ cogeneration –ยกเลิกมติ ครม. ที่ยุติการรับซื้อไฟจาก SPP Cogeneration –ยกเลิก RPS นำเงินที่ กฟผ. จะเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า 2,400 ล้านบาทต่อปีมาใช้เป็นส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าให้ RE VSPP/SPP แทน –ใช้ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่สะท้อนประโยชน์ด้าน สิ่งแวดล้อม (Externality Benefits) แทนข้อเสนอ Feed-in Tariff (ระบบปิด จำกัดโควตา) ของ พพ.

15 ข้อเสนอ (2) •มาตรการระยะสั้น (ทำได้ทันที): ไบโอดีเซล –รณรงค์ให้นำน้ำมันพืชใช้แล้วมาทำไบโอดีเซลอย่าง จริงจัง –น้ำมันพืชใช้แล้วจากภาคครัวเรือน 47.2 ล้านลิตร/ปี –น้ำมันพืชใช้แล้วจากโรงงาน 3.4 ล้านลิตร/ปี –น้ำมันพืชใช้แล้วสถานประกอบการ 22.5 ล้านลิตร/ปี –ออกประกาศเกียรติคุณให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม –ชุมชน เอกชนรายย่อยทั่วประเทศสามารถผลิตได้ ไม่ยุ่งยาก แต่รัฐต้องดูแลแก้ไขระเบียบให้เอื้อต่อรายย่อย –ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล 1000 ล้านบาท/ปี

16 ข้อเสนอ (3) •มาตรการระยะสั้น (ทำได้ทันที): อื่นๆ –ให้การสนับสนุนระบบก๊าซชีวภาพขนาดเล็กมาก โดยใช้เงินจากทุนอนุรักษ์ฯ (คุ้มค่าทาง เศรษฐศาสตร์มากกว่า NGV มาก และประโยชน์ไม่ กระจุกตัว) –จัดสรรงบประมาณในการบำรุงรักษา Solar Home System

17 ข้อเสนอ (4) •มาตรการระยะยาว –ปฏิรูป กระบวนทัศน์ การวางแผน โครงสร้างการ จัดการและการกำกับดูแล –กระบวนทัศน์: ยั่งยืน และพอเพียง –การวางแผน: มีส่วนร่วม บูรณาการ (ศก. สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ) –โครงสร้างการจัดการ: ไม่ผูกขาด รวมศูนย์ ทับซ้อน –การกำกับดูแล: เป็นอิสระ อำนาจเพียงพอ มี พ.ร.บ. รองรับ

18

19 เป้าหมายและกลยุทธ์ พลังงานทดแทน RE 8% RE 0.5% Bio Fuel (Incentive) 1,600 KTOE Ethanol 3.0 M liter/day Bio diesel 2.4 M liter/day Heat ~ 0.00 KTOE Bio fuel ~ 0.00 KTOE 20022011 R & D RPS INCENTIVE Electricity 1,170 KTOE Facilitator RPS 437 MW - Solar 200 MW - Wind 100 MW - MSW 100 MW - Biomass - Hydro Incentive 1,093 MW -Biomass -Hydro Electricity Solar 6 MW Wind 0.2 MW Biomass 560 MW 37 MW Heat (Incentive) 3,900 KTOE

20 ส่งเสริมการใช้ มาตรการบังคับ RPS มาตรการรับซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff) • สิทธิประโยชน์ทางภาษี • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ • ให้ BOI สูงสุดแก่ธุรกิจด้านพลังงาน ทดแทน •Carbon Credit • ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จัดหาพลังงานทดแทน 5% โดยปี 2554 จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 140 MW • กำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทนที่จูงใจแก่ผู้ลงทุน เช่น - ผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่า 11% - ระยะเวลาคืนทุน 10 ปี มาตรการสนับสนุนอื่นๆ ส่งเสริมผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานหมุนเวียน ความร้อน 3,910 ktoe เชื้อเพลิงชีวภาพ 2,500 ktoe เอทานอล 3.0 M liter/day ไบโอดีเซล 4.6 M liter/day Feed in Tariff 1,425 MW 5% RPS 140 MW ไฟฟ้า เป้าหมาย 3,238 MW (6% Energy) RE 8.92% 2554 ของเดิม 1,673 MW

21 ศักยภาพ ชีวมวล กากมันสำปะหลัง [1,331,520 ตัน / ปี, 501.38 ktoe/ ปี ] เหง้ามันสำปะหลัง [101,771 ตัน / ปี, 37.22 ktoe/ ปี ] เปลือกปาล์ม [12,887 ตัน / ปี, 5.34 ktoe/ ปี ] กะลาปาล์ม [16,347 ตัน / ปี, 7.10 ktoe/ ปี ] ทะลายปาล์ม [ 237,285 ตัน / ปี, 89.25 ktoe/ ปี ] อ้อย แกลบ [2,307,984 ตัน / ปี, 756 ktoe/ ปี ] ฟางข้าว [24,692,013 ตัน / ปี, 7,750.6ktoe/ ปี ] ชานอ้อย [13,960,739 ตัน / ปี, 2,488 ktoe/ ปี ] ยอดและใบอ้อย [ 11,412,433 ตัน / ปี, 2,026 ktoe/ ปี ] มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าว


ดาวน์โหลด ppt พลังงานทางเลือก ในประเทศไทย... ฝันไม่ไกล แต่ไปไม่ถึง ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน 20 มิ.ย. 2549 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google