งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่แพงและมั่นคง? จะถ่านหิน.. หรือพลังงานสะอาด เวทีรวมพลคนไม่เอาถ่านหิน จังหวัดลำปาง 23 มกราคม 2548 คริส กรีเซน กลุ่มพลังไท www.palangthai.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่แพงและมั่นคง? จะถ่านหิน.. หรือพลังงานสะอาด เวทีรวมพลคนไม่เอาถ่านหิน จังหวัดลำปาง 23 มกราคม 2548 คริส กรีเซน กลุ่มพลังไท www.palangthai.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม่แพงและมั่นคง? จะถ่านหิน.. หรือพลังงานสะอาด เวทีรวมพลคนไม่เอาถ่านหิน จังหวัดลำปาง 23 มกราคม 2548 คริส กรีเซน กลุ่มพลังไท www.palangthai.org

2 สองเหตุผลในการสนับสนุนถ่านหิน (?!?)  “ไฟฟ้าจากถ่านหินมีราคาถูก”  “การใช้ถ่านหินจะช่วยเพิ่มความ หลากหลายด้านเชื้อเพลิง และลด ความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ”

3 “ไฟฟ้าจากถ่านหินราคาถูก!” ต้นทุนการผลิต ( บาท / หน่วย )

4 บาท / หน่วย “ไฟฟ้าจากถ่านหินราคาถูก!”

5 ต้นทุนภายนอก •ค่าเฉลี่ยจากผลการศึกษาของสหภาพยุโรป –คำนวนจากบริบทของประเทศในยุโรป –ควรมีการศึกษากรณีของประเทศไทยเอง •ต้นทุนภายนอกเหล่านี้คำนวนจาก: –ผลกระทบทางด้านสุขภาพ –ผลกระทบต่อการเกษตร (ฝนกรด) –ผลกระทบต่อตึกอาคาร (ฝนกรด) •แต่ยังไม่รวม: –ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ –ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยา •ที่มา:การศึกษาของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน โดยมูลนิธิพลังงานและสิ่งแวดล้อม

6 ความเสี่ยงจากราคาถ่านหิน •ประเทศไทยพึ่งพาถ่านหินนำเข้าสูงขึ้นเรื่อยๆ •ราคาถ่านหินนำเข้าผันผวนตามราคาน้ำมัน •ความผันผวนของราคาถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภค ผ่าน ค่า เอฟที (Ft) •วิธีวางแผนพลังงานในปัจจุบัน ไม่พิจารณาความเสี่ย จากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง •ราคาไฟฟ้าจากถ่านหินหลังการปรับค่าความเสี่ยงแล้ว สูงกว่าราคาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

7 ประเทศไทยใช้ถ่านหินนำเข้า ในปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ถ่านหินนำเข้า คิดเป็น 25% ของถ่านหินที่ใช้กันอยู่ในประเทศ

8 ความผันผวนของราคาถ่านหินนำเข้า

9 ต้นทุนค่าไฟหลังการปรับค่าความเสี่ยงด้านราคา Production cost (baht/kWh) Source: Awerbach, Shimon. 2003. “The true cost of fossil-fired electricity”. Power Economics. May; Awerbuch, S. (2003). “Determing the real cost: why renewable power is more cost-competitive than previously believed.” Renewable Energy World 6(2): 52. http://www.jxj.com/magsandj/rew/2003_02/real_cost.html Adjusted using Capital Asset Pricing Model (CAPM) – a widely used tool in corporate finance ก่อนปรับหลังปรับค่าความเสี่ยง

10 ไฟฟ้าจากถ่านหินจะมี “ราคาถูก”… •ก็ต่อเมื่อ เราไม่นับรวม ต้นทุนภายนอก และ •ถ้าไม่มีการคำนึงถึง ความเสี่ยงจากราคาที่ผัน ผวน ภาระตกอยู่กับคนไทย โดยเฉพาะชาวแม่ เมาะ ภาระตกอยู่กับผู้บริโภค ในรูปค่า Ft

11 “การใช้ถ่านหินจะช่วยเพิ่มความหลากหลายด้าน เชื้อเพลิง และลดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ” ราคาถ่านหินนำเข้า อ้างอิงกับราคาน้ำมัน ถึง 60% •เป็นจริงเฉพาะถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งภายในประเทศ •ไม่จริงหากเป็นถ่านหินนำเข้า

12 •การเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงจากปี2538 - 2544 –ถ่านหิน 153% –น้ำมันเชื้อเพลิง 207% –ก๊าซ 237% –พลังงานหมุนเวียนและDSM ราคาลดลงเรื่อยๆ (ยกเว้นแกลบ) •ราคาถ่านหินนำเข้าเพิ่มขึ้น –60% ของราคาถ่านหินยังขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน –การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: •เพิ่มอัตราเงินเฟ้อ •เพิ่มอัตราการว่างงาน •ทำให้เงินบาทอ่อนตัว –สถาบันพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ประมาณการว่าราคาน้ำมันที่ เพิ่มขึ้นทุก 10$ จะส่งผลลบต่อ GDP ของโลกถึง 0.5% หรือ 10 ล้านล้าน บาท “การใช้ถ่านหินจะช่วยเพิ่มความหลากหลายด้าน เชื้อเพลิง และลดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ”

13 พลังงานหมุนเวียนนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าน้อยมาก 0.6% จากพลังงานหมุนเวียน ข้อมูลปี 2546 ที่มา : กฟผ. แผน PDP2003

14 พลังงานหมุนเวียน ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของเม็กซิโก ความเสี่ยง / ผลตอบแทนของระบบผลิตไฟฟ้ารวม 0.10 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.34 0.38 0.42 0.46 0.50 0.000.020.040.060.080.100.120.140.160.180.20 ความเสี่ยง (Portfolio Standard Deviation) ผลตอบแทนของระบบผลิตไฟฟ้ารวม [kWh/cent] Mix P 40% Fossil 2% Nuclear 20% Wind 27% Hydro 12% Geo 2000 Mix 67% Fossil 4% Nuclear 26% Hydro 2% Geo 2010 Mix 74% Fossil 2% Nuclear 20% Hydro 2% Geo Mix S 60% Fossil 17% Hydro 10% Wind 12% New geo Mix Q 98% Fossil 0% Wind 2% Geo Mix N 20% Wind Gas: $.03/kWh Coal: $.04/kWh Wind: $.05/kWh

15 สองเหตุผลสนับสนุนถ่านหิน.. ที่ไม่เป็นจริง –“ไฟฟ้าจากถ่านหินราคาถูก” •ก็ต่อเมื่อไม่นับรวมต้นทุนภายนอก (ผลกระทบต่อ สุขภาพ/การเกษตร/อื่นๆ) และไม่นับรวมความเสี่ยง ของด้านราคาเชื้อเพลิง –“การใช้ถ่านหินจะช่วยเพิ่มความหลากหลายด้าน เชื้อเพลิง และลดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ” •ราคาถ่านหินผูกอยู่กับราคาน้ำมัน และราคาทั้งสอง สูงขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง •“พลังงานสะอาด” ถูกกว่า และกระจายความเสี่ยงได้ ดีกว่า

16 ข้อเสนอแนะ เพื่อการวางแผนนโยบายที่ถูกต้องและเป็นธรรม •การวางแผนควรใช้ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ และคำนึงถึง ต้นทุนต่อสังคมด้วย.. มิใช่พิจารณาเฉพาะต้นทุนทาง การเงินของการไฟฟ้า •ในการวางแผนเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ควรสะท้อน ถึงความเสี่ยงด้านราคา ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในการ ดำเนินธุรกิจอื่นๆ (ยกเว้นการไฟฟ้า เพราะความเสี่ยงนี้ได้ ถูกส่งผ่านให้ผู้บริโภคแล้วในรูป ค่าFt) •ความเสี่ยงด้านราคา (ค่าFt) ไม่ควรให้ผู้บริโภคเป็นผู้รับ ข้อเสนอแนะทั้ง 3 ข้อนี้ หากนำมาปฏิบัติจะทำให้เราเห็นว่า “ถ่านหิน” ไม่ดีอย่างที่กล่าวอ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ “พลังงานสะอาด” ที่ยั่งยืน

17 For more information Contact: Tel. 02-674-2533 chris@palangthai.org www.palangthai.org Download this presentation at: http://www.palangthai.org/docs/index


ดาวน์โหลด ppt ไม่แพงและมั่นคง? จะถ่านหิน.. หรือพลังงานสะอาด เวทีรวมพลคนไม่เอาถ่านหิน จังหวัดลำปาง 23 มกราคม 2548 คริส กรีเซน กลุ่มพลังไท www.palangthai.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google