งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา ต่อสุขภาพและ สมรรถภาพ อาจารย์ ดร. ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ สาขาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา ต่อสุขภาพและ สมรรถภาพ อาจารย์ ดร. ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ สาขาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา ต่อสุขภาพและ สมรรถภาพ อาจารย์ ดร. ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ สาขาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม

2 ความหมายของสุขภาพ สุขภาพ ความไม่เจ็บป่วยทางกาย ความสมบูรณ์ทางจิตใจ ไม่พิการ / ทุพลภาพ

3 องค์ประกอบของสมรรถภาพ ร่างกาย สมรรถภาพร่างกาย กล้ามเนื้อ หัวใจ ปอด

4 สุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย คุณภาพชีวิต

5 คุณภาพชีวิตที่ดี  ลดระยะเวลาความเจ็บป่วยและความพิการของ ร่างกายในช่วงชีวิตให้เหลือน้อยหรือมีระยะเวลา ดังกล่าวสั้นที่สุด

6 ทำไมต้องออกกำลังกาย การออกกำลังกาย ความก้า วหน้า ทาง วิทยาศา สตร์ และ เทคโนโ ลยี

7 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกกำลัง กาย ความก้าว หน้าทาง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี การ ออก กำลัง กาย สัญญาณ อันตราย

8 ความจริงที่น่าเป็นห่วง  ระดับสมรรถภาพร่างกายในแต่ละช่วงอายุ 203050100 อายุ สีเหลือง : ออกกำลังกาย สีชมพู : ไม่ออกกำลังกาย

9 ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อ สุขภาพและสมรรถภาพ กิน มาก อ้วน ที่มาของโรค นอ น มาก ออ ก กำ ลัง กา ย น้อย

10 โรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆ  เจ็บเข่า ปวดข้อ  เบาหวาน  ความดันเลือดสูง  หัวใจ หลอดเลือดหัวใจขาดเลือด  ไต  สมรรถภาพทางเพศเสื่อม  อื่นๆ

11 ข้อปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย  งดการออกกำลังกายหนักอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  พักผ่อนให้เพียงพอ  ดื่มน้ำให้เพียงพอ  งดการรับประทานยา หรือสิ่งกระตุ้น กาแฟ ชา บุหรี่  รับประทานอาหารก่อนการทดสอบ อย่างน้อย 2-3 ช. ม.  ผู้เข้ารับการทดสอบจะได้รับใบ ประเมินผลสมรรถภาพทางกายทุกคน


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา ต่อสุขภาพและ สมรรถภาพ อาจารย์ ดร. ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ สาขาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google