งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเกิดโรค สุวัสสา เพ็งสีแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเกิดโรค สุวัสสา เพ็งสีแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเกิดโรค สุวัสสา เพ็งสีแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2 หลักการเกิดโรค สาเหตุการเกิดโรค ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการเกิดโรค ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อ การถ่ายทอดโรค ธรรมชาติการเกิดโรค

3 สาเหตุการเกิดโรค Environment AgentHost

4 สาเหตุการเกิดโรค HostAgentEnvironment มนุษย์ อายุ อายุ เพศ เพศ พันธุ์กรรม พันธุ์กรรม เชื้อชาติ เชื้อชาติ พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยทางสรีรวิทยา ปัจจัยทางสรีรวิทยา ปัจจัยทางด้าน จิตใจ ปัจจัยทางด้าน จิตใจ การมีภูมิคุ้มกันโรค การมีภูมิคุ้มกันโรค การเคยป่วยหรือ ได้รับการรักษามา ก่อน การเคยป่วยหรือ ได้รับการรักษามา ก่อนBiologicalChemicalPhysicalจิตใจและสังคม ขาดสารบาง ชนิด PhysicalChemicalBiologicalSocial Social Economic Status Social Economic Status

5 ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการเกิดโรค มี 4 ลักษณะ 1.Predisposing factor เช่น อายุ เพศ ประวัติเคยมี การเจ็บป่วยมาก่อน 2.Enabling factor เช่น ฐานะยากจน ความรู้น้อย ขาด สารอาหาร สภาพแวดล้อมไม่ดี การดูแลทาง การแพทย์ไม่ทั่วถึง 3.Precipitating factor เช่น การอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย การสัมผัสผู้ป่วย 4.Reinforcing factor เช่น การสัมผัสกับผู้ป่วยซ้ำ และการทำงานหนักเกินไปทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม อาจกระตุ้นให้เกิดการเจ็บป่วยได้

6 การเสียสมดุลระหว่างองค์ประกอบ ของการเกิดโรค Environment Agent Host ความสามารถในการแพร่เชื้อของสิ่งที่ทำให้เกิดโรค เพิ่มขึ้น ความสามารถในการแพร่เชื้อของสิ่งที่ทำให้เกิดโรค เพิ่มขึ้น

7 การเสียสมดุลระหว่างองค์ประกอบ ของการเกิดโรค Environment Agent Host คนที่มีความไวในการเกิดโรคเพิ่มขึ้นในประชากร เช่น คนอ่อนแอ คนที่ไม่ได้รับวัคซีน คนสูงอายุ หรือเด็ก อ่อนเพิ่มขึ้น คนที่มีความไวในการเกิดโรคเพิ่มขึ้นในประชากร เช่น คนอ่อนแอ คนที่ไม่ได้รับวัคซีน คนสูงอายุ หรือเด็ก อ่อนเพิ่มขึ้น

8 การเสียสมดุลระหว่างองค์ประกอบ ของการเกิดโรค Environment Agent Host การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมช่วยสนับสนุนการ แพร่กระจายของเชื้อ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมช่วยสนับสนุนการ แพร่กระจายของเชื้อ

9 การเสียสมดุลระหว่างองค์ประกอบ ของการเกิดโรค Environment Agent Host การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทำให้ความไวของการ ติดเชื้อของสังขารเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทำให้ความไวของการ ติดเชื้อของสังขารเพิ่มขึ้น เช่น ฤดูฝนทำให้คนไม่สามาถรออกไปนอกบ้านได้ ต้อง อยู่รวมกันหนาแน่น เป็นการเพิ่มโอกาสในการแพร่โรค เช่น ฤดูฝนทำให้คนไม่สามาถรออกไปนอกบ้านได้ ต้อง อยู่รวมกันหนาแน่น เป็นการเพิ่มโอกาสในการแพร่โรค

10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค สังขารที่ อ่อนแอ ป่วย การติด เชื้อ ยากจ น แทรกซึม เนื้อเยื่อ ได้รับเชื้อ แบคที่เรีย พันธุกร รม ทุพ โภชนาการ ที่อยู่ แออัด

11 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อ สังขาร หรือมนุษย์ (Host) สิ่งแวดล้อม (Environment)

12 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อ Agent 1.Pathogenicity คือ ความสามารถในการทำให้เกิดโรค ดูจากสัดส่วนคนเป็นโรคต่อคนที่สัมผัสโรค 2.Virulence ความรุนแรงของโรค คือ ความสามารถที่ จะแทรกซึม และทำให้เกิดโรค 3.Infective dose ปริมาณเชื้อโรค 4.Reservoir รังโรค คือ ที่อยู่เพื่อเจริญเติบโตของเชื้อ 5.Source แหล่งโรค คือ คนหรือวัตถุที่ไปรับเชื้อมา 6.Carrier พาหะ คือ ผู้ป่วยที่หายจากโรคแล้วแต่ยังมี เชื้อในร่างกาย หรือผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ

13 การถ่ายทอดโรค (Transmission) การแพร่ของเชื้อจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง หรือจาก คนสู่คน มี 2 วิธี 1. การถ่ายทอดโดยตรง (Direct transmission) การถ่ายทอดจากคนที่ติดเชื้อ หรือรังโรค ไปสู่ คนอื่นโดยตรง ผ่านประสาทสัมผัส ไอ จาม เลือด รก 2. การถ่ายทอดโดยอ้อม (Indirect transmission) แบ่งเป็น 2.1 นำโดยวัตถุ (Vehicle-borne) 2.2 นำโดยแมลง (Vector-borne) 2.3 นำโดยอากาศระยะไกล (Long distance airborne transmission )

14 The Natural History of Disease ( ธรรมชาติของโรค )ระยะยังไม่เป็นโรคระยะเป็นโรคแล้วระยะ หาย หรือ ตาย ยังไม่แสดง อาการ แสดงอาการ พบปัจจัยเสี่ยงตัวอย่าง คลอ เลสเตอรอลสูง พบการ เปลี่ยนแปลง พยาธิสภาพ ตัวอย่าง มีไขมันอุดตัน เส้นเลือด พบความผิด - ปกติของ อวัยวะ เป้าหมาย ตัวอย่างโรคหัวใจ

15 ธรรมชาติการเกิดโรค คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ระยะพัก (Latent period) ระยะติดต่อ (Infections period) ระยะฟักตัว (Incubation period) พาหะ (Carrier) ผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ (Inapparent case or silent infection) ผู้สัมผัส (Contact) อัตราป่วยของผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายแรก (Secondary attact rate)

16 ระยะเวลาของกระบวนการเกิดโรค กระบวนการ เกิดโรค กระบวนการ ติดเชื้อ ระยะไวต่อการ รับเชื้อ เวลาที่ สัมผัส ไม่ติดเชื้อ กำจัดเชื้อ หมดไป ตาย หาย ไม่ติดเชื้อ กำจัดเชื้อ หมดไป ตาย หาย ไม่เป็น โรค เสียชีวิ ต ฟื้น มีภูมิต่อ เชื้อ พาหะ ไม่เป็น โรค เสียชีวิ ต ฟื้น มีภูมิต่อ เชื้อ พาหะ ระยะฟัก ตัว ระยะมี อาการ ระยะ ติดต่อ ระยะ พัก เว ลา

17 The End


ดาวน์โหลด ppt หลักการเกิดโรค สุวัสสา เพ็งสีแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google