งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โปรแกรมออกแบบวงจรกรอง ความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ค่าความ ต้านทานและตัวเก็บประจุ มาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อรหัส 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราชรหัส 503040231-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โปรแกรมออกแบบวงจรกรอง ความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ค่าความ ต้านทานและตัวเก็บประจุ มาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อรหัส 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราชรหัส 503040231-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โปรแกรมออกแบบวงจรกรอง ความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ค่าความ ต้านทานและตัวเก็บประจุ มาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อรหัส 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราชรหัส 503040231-3

2 LOGO อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์

3 LOGO หัวข้อเรื่องที่นำเสนอ วัตถุประสงค์ของ โครงการ 1 ขอบเขตของโครงการ 2 Network function 3 ทฤษฎีการประมาณ 4

4 LOGO  พัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อนำค่าอุปกรณ์ มาตรฐาน มาแทนลงในวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน เพื่อ คำนวณหาการตอบสนองความถี่หรือค่าสัมประสิทธิ์ของ ฟังก์ชั่นถ่ายโอนให้ใกล้เคียงกับที่ต้องการ  หาเทคนิคที่จะตัดทิ้งค่าอุปกรณ์บางตัวที่เป็นไป ไม่ได้ ไม่ต้องนำมาคำนวณ เพื่อทำให้ได้คำตอบเร็วขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการ

5 LOGO ขอบเขตของโครงการ  วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบ Real poles  วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบ Butterworth  วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบ Bessel  ลำดับของวงจรกรองความถี่ไม่เกิน 6

6 LOGO Network function เราจะเรียกว่า Network function ซึ่งก็คือ Laplace Transform ของ Impulse response ของระบบนั่นเอง

7 LOGO Network function เมื่อเราสนใจเฉพาะขนาด จะได้อัตราส่วนของค่า root-mean-square ระหว่างเอาท์พุตและอินพุต ดังสมการ หรือต้องการหาเฟสที่เปลี่ยนไปจากสมการ

8 LOGO Network function จาก network function เราสามารถเขียนในรูปของ อัตราส่วนโพลิโนเมียลได้ดังนี้ เราจะนิยามให้ โพล (poles) และ ซีโร่ (zero) ของ network function คือ ค่าตัวแปร s ที่ทำให้ เท่ากับ  และ 0 ตามลำดับ

9 LOGO ทฤษฎีการประมาณ (approximation theory) การประมาณค่าแบบ Real poles เมื่อนำสมการที่ 2.3 มา plot กราฟระหว่าง กับ เปรียบเทียบกันที่ค่า n ต่างๆโดยที่ใช้ scale แบบ logarithm และใช้ Microsoft excel 2007 ในการ plot กราฟ จะได้กราฟดังนี้

10 LOGO ทฤษฎีการประมาณ (approximation theory) จะเห็นว่า ความถี่ cutoff ที่อัตราขยาย 3 dB จะมีค่า ไม่ตรงกัน ทำให้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของกราฟ ได้ลำบาก เราจึงทำการ scaling กราฟใหม่ เพื่อให้ cutoff ที่อัตราขยาย 3 dB โดยใช้สมการต่อไปนี้

11 LOGO ทฤษฎีการประมาณ (approximation theory) การประมาณค่าแบบ Butterworth เราสามารถพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ว่าผลตอบสนอง ทางขนาดแบบบัตเตอร์เวิร์ธ อยู่ในรูป หรื อ และเมื่อแทน กลับไปเป็น s จะ ได้สมการ

12 LOGO ทฤษฎีการประมาณ (approximation theory) ค่าของ คือ nFactors of Polynomial B n (s) 1(s + 1) 2s 2 + 1.4142s + 1 3(s + 1)(s 2 + s + 1) 4(s 2 + 0.7654s + 1)(s 2 + 1.8478s + 1) 5 (s + 1)(s 2 + 0.6180s + 1)(s 2 + 1.6180s + 1)

13 LOGO ทฤษฎีการประมาณ (approximation theory) เมื่อนำ มาแทนค่าในสมการ แล้วนำมา plot กราฟระหว่าง กับ เปรียบเทียบกันที่ค่า n ต่างๆ โดยที่ใช้ scale แบบ logarithm จะได้กราฟดังนี้

14 LOGO ทฤษฎีการประมาณ (approximation theory) การประมาณค่าแบบ Bessel โดย คือโพลิโนเมียลแบบ Bessel อันดับที่ n ซึ่งหาได้มาจากการวนซ้ำ

15 LOGO ทฤษฎีการประมาณ (approximation theory) เมื่อนำ มาแทนค่าในสมการ แล้วนำมา plot กราฟระหว่าง กับ เปรียบเทียบกันที่ค่า n ต่างๆ โดยที่ใช้ scale แบบ logarithm จะได้กราฟดังนี้ จะเห็นว่า ความถี่ cutoff ที่อัตราขยาย 3 dB จะมีค่า ไม่ตรงกัน ทำให้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของกราฟ ได้ลำบาก เราจึงทำการ scaling กราฟใหม่ เพื่อให้ cutoff ที่อัตราขยาย 3dB

16 LOGO ทฤษฎีการประมาณ (approximation theory) จะเห็นว่าที่อันดับต่างๆกันจะความถี่จะ cutoff ที่ อัตราขยาย 3dB ทั้งหมด ทำให้เราเห็นว่ายิ่ง อันดับ (n) มาก ยิ่งทำให้ให้กราฟ cutoff เร็วขึ้น

17 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO โปรแกรมออกแบบวงจรกรอง ความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ค่าความ ต้านทานและตัวเก็บประจุ มาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อรหัส 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราชรหัส 503040231-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google