งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2103-390 ME Exp/Lab 1, Section 8, year 2009. Introduction Heating Value of Fuel  ปริมาณพลังงานความร้อนที่ที่ถูก ปลดปล่อยออกมาจากเชื้อเพลิงต่อหนึ่ง หน่วยมวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2103-390 ME Exp/Lab 1, Section 8, year 2009. Introduction Heating Value of Fuel  ปริมาณพลังงานความร้อนที่ที่ถูก ปลดปล่อยออกมาจากเชื้อเพลิงต่อหนึ่ง หน่วยมวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2103-390 ME Exp/Lab 1, Section 8, year 2009

2 Introduction Heating Value of Fuel  ปริมาณพลังงานความร้อนที่ที่ถูก ปลดปล่อยออกมาจากเชื้อเพลิงต่อหนึ่ง หน่วยมวล ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยา เคมีของเชื้อเพลิงในระหว่างกระบวนการ เผาไหม้

3 Introduction Heating Value มี 2 ประเภท  Higher Heating Value (HHV) เป็นปริมาณพลังความร้อนที่ได้จากการเผา ไหม้โดยที่ไอน้ำที่อยู่ ภายใน Bomb กลั่นตัวออกมาทั้งหมด  Lower Heating Value (LHV) เป็นปริมาณพลังความร้อนที่ได้จากการเผา ไหม้โดยที่ไม่มีการกลั่นตัวของไอน้ำภายใน Bomb

4 Objective เพื่อศึกษาหาค่า Heating Value ของ น้ำมันเตาชนิด C เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิกับเวลาของระบบ เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากปริมาณไอน้ำใน Bomb Calorimeter

5 Theorem E in – E out + E g = E st  E in = 0  E out = 0 E g = E st C.V.

6 Theorem E g = HV x g E st = W∆T–C 1 –C 2 – C 3 +C 4 HV = ค่า Heating Value g = มวลของเชื้อเพลิง ที่ถูกเผาไหม้ W = ค่าความจุความ ร้อนของระบบ ∆T = ผลต่างอุณหภูมิ C 1 = ความร้อนที่ได้จาก fuse wire C 2 = ความร้อนที่เกิด จากการเกิดกรดไนตริก C 3 = ความร้อนที่เกิด จากการเกิดกรด ซัลฟิวริก C 4 = ความร้อนที่ถูกดูด จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น

7 Theorem

8 Instrument 1. นาฬิกาจับเวลา 2.Thermometer 3. กระบอกตวง 4. ไม้บรรทัด 5. ตาชั่ง

9 Equipment 6.Bomb 7 8 8. Crucible 9. น้ำมันเตา ชนิด C 9.Fuse wire 10.Calorimeter bucket 11 12 13 11.Insulated jacket 12.Stirrer 13.Electricl ignition 14. ถัง oxygen

10 Fuse wire อย่าให้ fuse wire โดน crucible Experiment Method

11

12 thermometer stirrer 5 min. press the ignition button stirrer bomb bucket filled with water thermometer insulated jacket Experiment Method

13 The corrected temperature rise,  T a = time of ignition b = time when the temperature rise reaches 60% of total c = time when the temperature is maximum or when the temperature has become essentially constant T a = temperature at time of ignition T c = temperature at time c r 1 = rate of temperature change during 5 minutes period before ignition r 2 = rate of temperature change during 5 minutes period after time c Calculation

14 Time b Corrected Final Temperature Corrected Ignition Temperature Ignition Time a Maximum Temperature,Time c

15 Heating Value,HV W = heat capacity of water in the bucket + water equivalent of the bomb and bucket, cal/C  T = the corrected temperature rise, C C 1 = correction for heat of fusion of fuse wire, calories C 2 = correction for heat of formulation of nitric acid, calories C 3 = correction for heat of formulation of sulfuric acid, calories C 4 = correction for heat of absorbed by products of combustion, calories g = mass of fuse sample, grams. ***Neglect C 2, C 3, C 4 Calculation

16 *** ค่า C 2,C 3,C 4 ไม่สามารถหาได้จากการทดลองเนื่องจากเครื่องมือไม่เพียงพอ และค่าเหล่านี้มีค่าน้อยมากสามารถละทิ้งได้ เพราะฉะนั้นจะสามารถหาค่า Heating Value ได้จาก

17 Result Water in bombHeating Value(HV) 0 cc10105.5±52.2 cal/g 1 cc10181.4±55.0 cal/g 3 cc10225.4±54.0 cal/g

18 Result

19 Discussion เมื่อพิจารณากราฟผลการทดลองที่ t = 0 s อุณหภูมิที่อ่านได้ต่ำกว่าแนวโน้มของกราฟใน ช่วงแรก ซึ่งเกิดจากไม่ได้ทิ้งระบบให้เข้าสู่ สมดุลก่อนเริ่มจับเวลา การปรับอุณหภูมิก่อนการจุดระเบิดให้ต่ำกว่า สิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อนมา หักล้างกัน แต่การปรับอุณหภูมิให้ต่ำกว่า สิ่งแวดล้อม 3 ˚F ทำได้ยาก การทดลองที่ใส่น้ำ 1 cc ไม่สามารถนำผลการ ทดลองมาเปรียบเทียบกับการทดลองอีก 2 ครั้ง ได้ เนื่องจากทำ การทดลองกันคนละวัน สภาพแวดล้อมจึงต่างกันต่างกัน เช่น อุณหภูมิห้องระหว่างทดลอง ความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศ เป็นต้น

20 Discussion หลังการทดลอง จะพบว่าน้ำในบอมบ์มี ปริมาตรเพิ่มขึ้น แสดงว่าเกิดการควบแน่นของ ไอน้ำที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้สมบูรณ์ ค่า ความร้อนที่ได้จากการทดลองนี้ จึงเป็นมี แนวโน้มเป็นค่าความร้อนขั้นสูง (HHV) ขณะเกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงอุณหภูมิจะ เพิ่มขึ้นทันที เมื่อเขียนเป็นความสัมพันธ์ ระหว่าง อุณหภูมิกับเวลา แล้ว กราฟที่ได้จะ เป็นแบบ step up เราจึงใช้สูตรการคำนวณ  T =Tc – Ta – r 1 (b-a) – r 2 (c-b) ในการการ หาค่าประมาณอุณหภูมิที่เป็นแบบ step up ของเชื้อเพลิงจากอุณหภูมิของน้ำ

21 Conclusion Heating Value ของน้ำมันเตาชนิด C ที่ได้จาก การทดลองมีค่า  10105.5±52.2 cal/g เมื่อไม่ใส่น้ำใน bomb  10181.4±55.0 Cal/g เมื่อใส่น้ำ 1 cc ใน bomb  10225.4±54.0 cal/g เมื่อใส่น้ำ 3 cc ใน bomb ถ้าสภาวะภายใน bomb เป็นสภาวะที่เป็น ไอ น้ำอิ่มตัว ค่า Heating Value จะมีค่ามาก คือ Higher heating value


ดาวน์โหลด ppt 2103-390 ME Exp/Lab 1, Section 8, year 2009. Introduction Heating Value of Fuel  ปริมาณพลังงานความร้อนที่ที่ถูก ปลดปล่อยออกมาจากเชื้อเพลิงต่อหนึ่ง หน่วยมวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google