งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์การสอบ   เพื่อทดสอบความรู้และความคิด ของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลาม ศึกษา ๒๕๔๖   เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการ ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ สอนในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์การสอบ   เพื่อทดสอบความรู้และความคิด ของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลาม ศึกษา ๒๕๔๖   เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการ ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ สอนในโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์การสอบ   เพื่อทดสอบความรู้และความคิด ของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลาม ศึกษา ๒๕๔๖   เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการ ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ สอนในโรงเรียน

3 ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2552   การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET ตาม หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546   4 กลุ่มสาระ 8 รายวิชา 1. สาระการเรียนรู้อัลกุรอาน และตัฟเซร 2. สาระการเรียนรู้อัลฮะดิษ 3. สาระการเรียนรู้อัลฟิกฮ์ 4. สาระการเรียนรู้อัลอากีดะฮ์ 5. สาระการเรียนรู้อัตตารีค 6. สาระการเรียนรู้อัลอัคลาค 7. สาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับ 8. สาระการเรียนรู้ภาษามาลายู 5

4 ความเป็นมาของการสอบ I- NET เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) ( สทศ.)   สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ที่ 12 ยะลา ( สบย. ๑๒ )

5 การสอบมาตรฐาน อิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2553

6   ข้อสอบ I-NET ฉบับสั้น หมายถึง - - ข้อสอบที่มีครบทุกวิชา ทุกมาตรฐาน อยู่ ในฉบับเดียวกัน เป็นข้อสอบที่ใช้เวลาน้อย   ข้อสอบ I-NET ฉบับสั้น คืออะไร - แบบทดสอบ 1 ฉบับมี 8 สาระ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอิสลาม ศึกษา พ. ศ. 2546 ลักษณะข้อสอบ

7 จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ มาตรฐานอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2553

8 1. ข้อมูลจัดสอบมาตรฐาน อิสลามศึกษา (I-NET) ระดับ ตอนต้น  จำนวนผู้เข้าสอบ 2,206 คน  โรงเรียน 165 โรงเรียน  สนามสอบ 6 สนาม สอบ

9   จำนวนผู้เข้าสอบ 1,390 คน   โรงเรียน 16 โรงเรียน   สนามสอบ 9 สนาม สอบ 2. 2. ข้อมูลจัดสอบมาตรฐาน อิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนกลาง

10   จำนวนผู้เข้าสอบ 992 คน   โรงเรียน 16 โรงเรียน   สนามสอบ 9 สนามสอบ 3. 3. ข้อมูลจัดสอบมาตรฐานอิสลาม ศึกษา (I-NET) ระดับตอนปลาย

11 ตารางสอบ I-NET ระดับ ตอนต้น จำนวน 2 ชุดวิชา 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ วัน - เดือน - ปีเวลาสอบ ( น.) วิชาที่สอบระยะเวลา วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 09.00 - 10.00 อัลกุรอาน - อัลตัฟ ซีส อัลหะดีษ อัลอากีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ 1.30 ชม. พัก 1 ชม. อัตตารีค อัล - อัคลาค ภาษามาลายู ภาษาอาหรับ 11.00 - 12.30 1.30 ชม.

12 ตารางสอบ I-NET ระดับ ตอนกลาง จำนวน 2 ชุดวิชา 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ วัน - เดือน - ปีเวลาสอบ ( น.) วิชาที่สอบระยะเวลา วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 09.00 - 10.00 อัลกุรอาน - อัลตัฟซีส อัลหะดีษ อัลอากีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ 1.30 ชม. พัก 1 ชม. อัตตารีค อัล - อัคลาค ภาษามาลายู ภาษาอาหรับ 11.00 - 12.30 1.30 ชม.

13 ตารางสอบ I-NET ระดับตอนปลาย จำนวน 2 ชุดวิชา 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ วัน - เดือน - ปีเวลาสอบ ( น.) วิชาที่สอบระยะเวลา วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 09.00 - 10.00 อัลกุรอาน - อัลตัฟ ซีส อัลหะดีษ อัลอากีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ 1.30 ชม. พัก 1 ชม. อัตตารีค อัล - อัคลาค ภาษามาลายู ภาษาอาหรับ 11.00 - 12.30 1.30 ชม.

14   ข้อสอบ I-NET ฉบับสั้น หมายถึง - - ข้อสอบที่มีครบทุกวิชา ทุกมาตรฐาน อยู่ ในฉบับเดียวกัน เป็นข้อสอบที่ใช้เวลาน้อย   ข้อสอบ I-NET ฉบับสั้น คืออะไร - แบบทดสอบ 1 ฉบับมี 8 สาระ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอิสลาม ศึกษา พ. ศ. 2546 ลักษณะข้อสอบ

15   ภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบ ข้อสอบจะมี ๒ ตอน เนื้อหาเดียวกัน ต่างกันที่ภาษา - ระดับตอนต้น ภาษามลายู / ภาษาไทย - ระดับตอนกลาง ภาษามลายู / ภาษาไทย - ระดับตอนปลาย ภาษาอาหรับ / ภาษาไทย “ ผู้เข้าสอบสามารถเลือกทำตาม ภาษาที่ตนเองถนัด ” ลักษณะข้อสอบ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์การสอบ   เพื่อทดสอบความรู้และความคิด ของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลาม ศึกษา ๒๕๔๖   เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการ ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ สอนในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google