งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O- NET) เป็นคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้า ปี การศึกษา 2552-2554 ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O- NET) เป็นคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้า ปี การศึกษา 2552-2554 ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O- NET) เป็นคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้า ปี การศึกษา ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ

2 ผู้จัดทำ นายณัฐพงศ์ เกษรสกุล เลขที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 สถานศึกษา โรงเรียนศรีสำโรงชนูป ถัมภ์ กระผมเองครับ

3 วัตถุประสงค์ ► 1. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงของคะแนน ของนักเรียนที่สอบ O-NET ของปี และอ้างอิงได้ เพื่อให้เป็นความรู้แก่ผู้ศึกษา ► 2. เพื่อต้องการให้เข้าใจและรับทราบถึงความ เป็นไปในคะแนน O-NET ของปี ► 3. เพื่อใช้ข้อมูลจากผลการสอบของนักเรียน มาทำ การวิเคราะห์ว่าวิชาใดอยู่ในภาวะควรปรับปรุง เนื้อหาการสอบระดับประเทศ และเป็นแนวทางใน การศึกษา นโยบาย ให้สอดคล้อง กับ ความสามารถของผู้เรียน ► 4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลทั่วไปรับทราบกับ แผนการศึกษาของรัฐบาล

4 การนำเสนอข้อมูลต่อไปนี้ จะทำดังนี้ ► 1) นำเสนอข้อมูลรายวิชาในรูปแบบที่น่าสนใจไม่ น่าเบื่อ มีทั้งหมด 8 กลุ่มวิชา ► ประกอบไปด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การ งานอาชีพและเทคโนโลยี ► 2) นำเสนอสื่อที่สอดคล้องในการศึกษาหรือการ ดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูลนี้ ► 3) นำเสนอความเป็นจริงและสามารถบอก แหล่งที่มาได้

5 มาดูกันก่อนนะครับ ! ► การทำความเข้าใจ ว่า O-NET คืออะไรนะครับ ► มันคือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาษาฝรั่งก็คือ Ordinary National Education Test ที่จัดสอบโดย สทศ. ชื่อเต็มๆ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษ National Institute of Educational Testing Service ตัว ย่อ NIETS เป็นไงหละครับทราบกันแล้วนะ

6 มาศึกษาจากตารางก่อนนะ ครับ วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไท ย 350, , , สังคม ศึกษาฯ 354, , , ภาษาอัง กฤษ 352, , , คณิตศาส ตร์ 353, , , วิทยาศา สตร์ 349, , , สุขศึกษา และพล ศึกษา 348, , , ศิลปะ384, , , การงาน อาชีพ 384, , ,

7 แผนภูมิจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและจำนวนนักเรียนที่สอบ ผ่านคะแนนขีดจำกัดล่าง ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

8 ดูแบบตารางกับแผนภูมิคงไม่สะดวก มาดู แบบนี้กันดีกว่าครับ ► ผมจะบอกเกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาที่มีลำดับ จากปี ใน 3 ปีนี้ตามลำดับ นะครับ ( ไม่ นับจำนวนบุคคลที่เข้าสอบของแต่ละปีเอาเพียงแต่ คะแนนเฉลี่ยเท่านั้น ) ► 1. ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ► 2. สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย ► 3. ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ► 4. คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ► 5. วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ► 6. สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย ► 7. ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ย ► 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย

9 การเปรียบเทียบการพัฒนา ► การพัฒนาใน วิชาสังคมฯ จาก ของปี 2552 มาเป็น ของปี 2553 ► การพัฒนาใน วิชาวิทยาศาสตร์ จาก ของปี 2552 มาเป็น ของปี 2553 ► การพัฒนาใน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จาก มาเป็น ของปี ► การพัฒนาใน วิชาศิลปะ จาก ของปี 2552 เป็น ของปี 2553 ► นอกนั้น วิชาอื่นๆไม่มีการพัฒนาขึ้น

10 การเปรียบเทียบการปรับปรุง ► วิชาที่ควรปรับปรุงแก้ไขคือ ► 1. วิชาภาษาไทย ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย ► 2. วิชาอังกฤษ ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย ► 3. วิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย ► 4. วิชาศิลปะ ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย แย่จังเลยน๊า

11 แหล่งอ้างอิง ► ที่มาของเนื้อหา : เข้าถึง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ► ที่มาของรูปภาพ :

12 ขอให้ทุกท่านมีความรู้จากการที่ได้ศึกษา การนำเสนอเรื่องนี้นะครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O- NET) เป็นคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้า ปี การศึกษา 2552-2554 ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google