งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O- NET) เป็นคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้า ปี การศึกษา 2552-2554 ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O- NET) เป็นคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้า ปี การศึกษา 2552-2554 ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O- NET) เป็นคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้า ปี การศึกษา 2552-2554 ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ

2 ผู้จัดทำ นายณัฐพงศ์ เกษรสกุล เลขที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 สถานศึกษา โรงเรียนศรีสำโรงชนูป ถัมภ์ กระผมเองครับ

3 วัตถุประสงค์ ► 1. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงของคะแนน ของนักเรียนที่สอบ O-NET ของปี 2552-2553 และอ้างอิงได้ เพื่อให้เป็นความรู้แก่ผู้ศึกษา ► 2. เพื่อต้องการให้เข้าใจและรับทราบถึงความ เป็นไปในคะแนน O-NET ของปี 2552-2554 ► 3. เพื่อใช้ข้อมูลจากผลการสอบของนักเรียน มาทำ การวิเคราะห์ว่าวิชาใดอยู่ในภาวะควรปรับปรุง เนื้อหาการสอบระดับประเทศ และเป็นแนวทางใน การศึกษา นโยบาย ให้สอดคล้อง กับ ความสามารถของผู้เรียน ► 4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลทั่วไปรับทราบกับ แผนการศึกษาของรัฐบาล

4 การนำเสนอข้อมูลต่อไปนี้ จะทำดังนี้ ► 1) นำเสนอข้อมูลรายวิชาในรูปแบบที่น่าสนใจไม่ น่าเบื่อ มีทั้งหมด 8 กลุ่มวิชา ► ประกอบไปด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การ งานอาชีพและเทคโนโลยี ► 2) นำเสนอสื่อที่สอดคล้องในการศึกษาหรือการ ดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูลนี้ ► 3) นำเสนอความเป็นจริงและสามารถบอก แหล่งที่มาได้

5 มาดูกันก่อนนะครับ ! ► การทำความเข้าใจ ว่า O-NET คืออะไรนะครับ ► มันคือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาษาฝรั่งก็คือ Ordinary National Education Test ที่จัดสอบโดย สทศ. ชื่อเต็มๆ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษ National Institute of Educational Testing Service ตัว ย่อ NIETS เป็นไงหละครับทราบกันแล้วนะ

6 มาศึกษาจากตารางก่อนนะ ครับ วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไท ย 350,88946.47351,63342.61368,22841.88 สังคม ศึกษาฯ 354,40236.00357,05046.51372,66233.39 ภาษาอัง กฤษ 352,80523.98354,53119.22370,56121.80 คณิตศาส ตร์ 353,68028.56356,59114.99372,09422.73 วิทยาศา สตร์ 349,77829.06349,21030.90366,74427.90 สุขศึกษา และพล ศึกษา 348,63445.37347,46262.86365,04554.61 ศิลปะ384,63437.75347,46232.62365,04528.54 การงาน อาชีพ 384,63432.98347,46243.69365,04548.72

7 แผนภูมิจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและจำนวนนักเรียนที่สอบ ผ่านคะแนนขีดจำกัดล่าง ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

8 ดูแบบตารางกับแผนภูมิคงไม่สะดวก มาดู แบบนี้กันดีกว่าครับ ► ผมจะบอกเกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาที่มีลำดับ จากปี 2552 2553 2554 ใน 3 ปีนี้ตามลำดับ นะครับ ( ไม่ นับจำนวนบุคคลที่เข้าสอบของแต่ละปีเอาเพียงแต่ คะแนนเฉลี่ยเท่านั้น ) ► 1. ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 46.47 42.61 41.88 ► 2. สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย 36.00 46.51 33.39 ► 3. ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 23.98 19.22 21.80 ► 4. คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 28.56 14.99 22.73 ► 5. วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 29.06 30.90 27.90 ► 6. สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 45.37 62.86 54.61 ► 7. ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ย 37.75 32.62 28.54 ► 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 32.98 43.69 48.72

9 การเปรียบเทียบการพัฒนา ► การพัฒนาใน วิชาสังคมฯ จาก 36.00 ของปี 2552 มาเป็น 46.51 ของปี 2553 ► การพัฒนาใน วิชาวิทยาศาสตร์ จาก 29.06 ของปี 2552 มาเป็น 30.90 ของปี 2553 ► การพัฒนาใน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จาก 32.98 มาเป็น 43.69 ของปี 43.69 ► การพัฒนาใน วิชาศิลปะ จาก 37.75 ของปี 2552 เป็น 32.62 ของปี 2553 ► นอกนั้น วิชาอื่นๆไม่มีการพัฒนาขึ้น

10 การเปรียบเทียบการปรับปรุง ► วิชาที่ควรปรับปรุงแก้ไขคือ ► 1. วิชาภาษาไทย ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย ► 2. วิชาอังกฤษ ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย ► 3. วิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย ► 4. วิชาศิลปะ ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย แย่จังเลยน๊า

11 แหล่งอ้างอิง ► ที่มาของเนื้อหา : http://www.spm6.org เข้าถึง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 http://www.spm6.org ► ที่มาของรูปภาพ : http://www.pictoon.net http://www.pictoon.net

12 ขอให้ทุกท่านมีความรู้จากการที่ได้ศึกษา การนำเสนอเรื่องนี้นะครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O- NET) เป็นคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้า ปี การศึกษา 2552-2554 ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google