งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายโอนภารกิจ ให้ภาคเอกชน ดำเนินการแทน กรมประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายโอนภารกิจ ให้ภาคเอกชน ดำเนินการแทน กรมประมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายโอนภารกิจ ให้ภาคเอกชน ดำเนินการแทน กรมประมง

2 ความก้าวหน้า 1. สำรวจข้อมูลเกษตรกร - เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ขึ้น ทะเบียน 14,952 ฟาร์ม - เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ผ่าน การรับรอง CoC, GAP และ มกษ 7401- 2552 11,385 ฟาร์ม - เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ขอการ รับรองแล้ว 3,567 ฟาร์ม

3 ความก้าวหน้า 2. เตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมิน ฟาร์ม 281 คน 2.1 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จำนวน 60 คน 2.1 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จำนวน 60 คน 2.2 ผู้ตรวจประเมิน จำนวน 221 คน 2.2 ผู้ตรวจประเมิน จำนวน 221 คน 3. เตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมิน ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์และเคมี 5 คน 3.1 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จำนวน 1 คน 3.1 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จำนวน 1 คน 2.2 ผู้ตรวจประเมิน จำนวน 4 คน 2.2 ผู้ตรวจประเมิน จำนวน 4 คน

4 ความก้าวหน้า 4. เตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมิน สุขลักษณะระบบ HACCP โรงงาน 46 คน - หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 19 คน - ผู้ตรวจประเมิน 27 คน 5. กรมประมงจัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.1 การจ้างเหมาช่วง (Sub-Contact) สำหรับหน่วยตรวจรับรอง 5.2 การทดสอบผลวิเคราะห์สำหรับหน่วย ทดสอบ 6. คำนวณต้นทุนผลผลิตในการตรวจ ประเมินฯ

5 ความก้าวหน้า 7. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน ได้ ส่วนเสีย 8. จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์และการ ตรวจสุขลักษณะระบบ HACCP โรงงาน จำนวน 5 หลักเกณฑ์ 9. สำรวจข้อมูลฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ 9.1 ฟาร์มขนาดใหญ่ 50 ไร่ขึ้นไป ร้อย ละ 10.7 9.2 ฟาร์มขนาดกลาง 16-50 ไร่ ร้อย ละ 37.4 9.3 ฟาร์มขนาดเล็ก น้อยกว่า 16 ไร่ ร้อย ละ 51.9

6 รูปแบบและแผนการถ่ายโอน ภารกิจ กรณีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 1. ฟาร์มขนาดใหญ่ ( ปี 57) เกษตรกรจ่าย ทั้งหมด 1. ฟาร์มขนาดใหญ่ ( ปี 57) เกษตรกรจ่าย ทั้งหมด 2. ฟาร์มขนาดกลาง (3 ปี ) กรมประมง สนับสนุนงบประมาณครึ่งหนึ่งในช่วง 3 ปี แรก ปีที่ 4 เกษตรกรรับผิดชอบงบประมาณ ทั้งหมด 3. ฟาร์มขนาดเล็ก (5 ปี ) กรมประมง สนับสนุนงบประมาณเต็มจำนวนในระยะ 3 ปีแรก และสนับสนุนงบประมาณครึ่งหนึ่ง ในช่วง 2 ปีหลัง ปีที่ 6 เกษตรกรรับผิดชอบ เองทั้งหมด

7 รูปแบบและแผนการถ่ายโอน ภารกิจ กรณีห้องปฏิบัติการ 1. งานตรวจสุขลักษณะระบบ HACCP โรงงาน 143 โรงงาน 2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้าน จุลินทรีย์และเคมี 2,040 ตัวอย่าง 3 โรงงานผลิตภัณฑ์แช่แข็ง กระป๋อง และพื้นเมือง 289 ราย

8 แผนและงบประมาณการถ่ายโอน ภารกิจกรมประมง ขนาด ฟาร์ม ปีงบประมาณ 5758596061 รวม ใหญ่ 000000 กลาง 28.05 00056.10 เล็ก 77.85 38.93 311.41 รวม 105.9 77.8538.93 367.51 ( หน่วย : ล้านบาท )

9 ตารางสรุปข้อมูลการถ่ายโอน กรมประมง รายการจำนวนจำนวนผู้ตรวจประเมิน ( คน ) Lead Auditor Auditor รวม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ( ตัวอย่าง ) 2,04011213 การตรวจวิเคราะห์โรงงาน ( โรง ) 143192746 การตรวจมาตรฐานฟาร์ม ( ฟาร์ม ) 15,00013033163


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายโอนภารกิจ ให้ภาคเอกชน ดำเนินการแทน กรมประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google