งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ กับการบูรณาการงานนโยบาย OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม บุญพลอย ตุลาพันธุ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข ณ. สถาบันวิชาการ TOT จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ กับการบูรณาการงานนโยบาย OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม บุญพลอย ตุลาพันธุ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข ณ. สถาบันวิชาการ TOT จังหวัดนนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ กับการบูรณาการงานนโยบาย OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม บุญพลอย ตุลาพันธุ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข ณ. สถาบันวิชาการ TOT จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

2 ความเป็นมาของนโยบาย OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

3 สถานการณ์ปัญหา ๑. การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประเทศไทยติดอันดับ ๑ ของเอเชีย ๒. ปัญหาการค้ามนุษย์ ประเทศไทยถูกประเมินโดยกระทรวง การต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับ Tier ๒ watch list ๓ ปี ติดต่อกัน คือ ปี ๒๕๕๓,๒๕๕๔และ ๒๕๕๕ ๓.ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ได้๔กระบุในรายงานของ กระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าสินค้าที่ผลิต จากประเทศไทยมีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับใน สถานประกอบการ จำนวน ๕ สินค้า ได้แก่ กุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย สื่อลามกและปลา ส่วนเรื่องความรุนแรงพบว่าทุกๆ ๒๐ นาทีจะมีเด็กหรือสตรีถูกกระทำรุนแรง ๑ ราย

4 •นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัด ประชุมเรื่อง “การขับเคลื่อนงานการพัฒนา เด็กและสตรี” ใน ๔ ประเด็นปัญหาหลัก คือท้องไม่พร้อม (คุณแม่วัย ใส) การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและ ความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๖ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ความเป็นมา ของ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

5 ความเป็นมา (ต่อ) ๑.ให้จัดทำระบบการให้บริการประชาชนในลักษณะ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) เพื่อให้บริการและส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ยึดหลักการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน มูลนิธิและ เครือข่ายภาคประชาชน และให้กำหนดจุดให้ บริการ (Front Line) และระบบส่งต่อ โดยมีหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ในแต่ละประเด็นปัญหา มีการ กำหนดการเชื่อมต่อที่ชัดเจน

6 ความเป็นมา (ต่อ) ๓.การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดเก็บ ข้อมูล การส่งต่อตั้งแต่การรับเรื่อง จนถึงการให้บริการ ขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผล ผ่านระบบสารสนเทศได้ ๔.มอบหมายให้ พม.เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๕.มอบหมายให้ สศช.ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ ร้องรับการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีเป้าหมายสุดท้ายให้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย

7 การประชาสัมพันธ์ •รัฐบาลประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๕๖ วันสตรี สากล แถลงข่าวให้กลุ่มเครือข่ายสตรีที่เข้าร่วมงานที่ เมืองทองธานี •รัฐบาลจัดงานเปิด OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเมื่อวันที่ ๙ เมษยน ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีกิจกรรม การลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน การจัดคาราวานประชาสัมพันธ์งาน และการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ โดยรัฐบาลใช้ชื่อ “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” และ ใช้เบอร์สายด่วน ๑๓๐๐

8 ทำไมจึงบูรณาการกับงานศูนย์พึ่งได้ ? ๑.เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ พรบ.คุ้มครอง ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พรบ.ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฯลฯ ๒. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กสตรี ผู้สูงอายุและ คนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม ๓. มีรากเหง้าของปัญหา มาจากแหล่งเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ๔. เป็นปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ๕. การให้ความช่วยเหลือต้องทำงานแบบสหวิชาชีพ ๖. ต้องสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือ

9 ตั้งครรภ์ไม่ พร้อม ( คุณแม่วัย ใส ) ค้ามนุษย์ ความ รุนแรง ต่อเด็กและ สตรี ฯ แรงงาน เด็ก เร่งรัด ติดตา มผล และ รายงา นผล จัดเก็ บ ข้อมูล การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและ การดำเนินการ ตามกฎหมาย ฟื้นฟูเยียวยา ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การ ช่วยเหลือ อื่นๆ ตามสภาพ ปัญหา OSCC (One Stop Crisis Center) 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ถ้าท่าน ประสบ ปัญหา หน่วยรับเรื่องมากกว่ามากกว่า 21,614 หน่วย ทั่วประเทศ ได้แก่ พม. 324 หน่วย, สธ. 10,579 หน่วย, รง. 76 หน่วย, ยธ. 77 หน่วย, มท. 8,729 หน่วย, ศธ. 236 หน่วย, สตช. 1,465 หน่วย, กทม. 127 หน่วย และเมืองพัทยา 1 หน่วย บูรณาการช่วยเหลือในภาวะ วิกฤติ การช่วยเหลือ ภายหลังภาวะ วิกฤติ เชื่อมโยงระบบการให้บริการ แจ้งเตือนถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เมื่อผู้ประสบปัญหายังไม่ได้รับ บริการหรือบริการล่าช้า และปกป้องข้อมูลบุคคล โดยระบบสารสนเทศ ICT ติดตาม ประเมินผ ล โรงพยาบาล : ดูแลสุขภาพ แจ้งเตือน แจ้งที่หน่วย รับเรื่อง Hot Line:1300 Website www.oscctha iland.go.th ( อยู่ระหว่างพัฒนา ระบบ ) แจ้ง เตือน ช่องทางการติดต่อ ปัญหา สำนักงาน สวัสดิการ และ คุ้มครอง แรงงาน : นำ เด็กออกจากสถาน ประกอบการเพื่อ สืบค้นข้อเท็จจริง และดำเนินการ ตามกฎหมาย สถานี ตำรวจ : รับแจ้ง ความ สืบสวนหา ข้อเท็จจริง หน่วยงาน พม. : คุ้มครองสวัสดิ ภาพ จัดหาที่พัก ชั่วคราว มากกว่า 20,000 หน่วย ทั่วประเทศ หน่วยงา นอื่นๆ ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน ( อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ ) Mobile Application www.osccthail and.go.th ( อยู่ระหว่างพัฒนา ระบบ )

10 ขั้นตอนการช่วยเหลือกรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 10 คัด แยก ผู้เสีย หาย 1 1 2 2 ผู้เสียหาย ( คนไทย / ไม่ใช่คนไทย ) ผู้เสียหาย ( คนไทย / ไม่ใช่คนไทย ) ไม่ใช่ ผู้เสียหาย หน่วย ให้บริการ สตช. อาจจะเป็น ผู้เสียหาย คนไทย ไม่ใช่คน ไทย ส่ง พงส. ดำเนินการ ตาม กม. ที่ เกี่ยวข้อง ติดตาม / ประเมินผ ล พม. 4 4 ยุติ / ปรับแผน การ ช่วยเหลือ 5 5 พม. กรณีคนไทย ติดตามทุก 3 / 6 /12 เดือน 10 รายงาน ความ คืบหน้าทุก 10 วัน ( นับจากวัน รับเรื่อง ) พามาที่บ้านพักเด็กและ ครอบครัวในกรณีที่ผู้เสียหายยัง ไม่พร้อมให้ปากคำ หรือยังไม่มี ที่พัก คุ้มครองชั่วคราว 24 ชม. และขยาย เวลาอีก 7 วัน 24 ชม. 3 3 3 3 3 3 ภาย ใน 24 ชม. 3 3 3 3 3 3 3 3 2. โทร 1300 1. แจ้งด้วย ตนเอง 3. แจ้ง ผ่านทาง เว็บไซต์

11

12 ขั้นตอนการช่วยเหลือกรณีการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลในครอบครัว 12 1 1 หน่วย ให้บริการ ติดตาม / ประเมินผ ล ยุติ / ปรับแผน การ ช่วยเหลือ 4 4 5 5 พม. 3 3 การแพทย์ สธ. การแพทย์ สธ. สังคม สังคม ด้าน กฎหมาย และ กระบวน การ ยุติธรรม สตช./ ยธ./ อัยการ / พม. พม. ส่งต่อ Case ไปรับ บริกา รตาม สภา พ ปัญห า - เรียกร้องสิทธิ - ยื่นคำร้องขอ คุ้มครองสวัสดิภาพ ภายใน 7 วัน - ดำเนินคดี ผู้กระทำผิด ภายใน 48 ช. ม. - เรียกร้องสิทธิ - ยื่นคำร้องขอ คุ้มครองสวัสดิภาพ ภายใน 7 วัน - ดำเนินคดี ผู้กระทำผิด ภายใน 48 ช. ม. - บำบัดรักษา - ฟื้นฟู เยียวยา ร่างกายและจิตใจ - จัดหาที่พัก ชั่วคราว ( พม.) - ให้บริการสังคม สงเคราะห์ ( พม.) - ดูแลด้าน การศึกษา ( ศธ./ พม.) - ฝึกอาชีพ / จัดหา งาน ( รง./ พม.) - จัดหาที่พัก ชั่วคราว ( พม.) - ให้บริการสังคม สงเคราะห์ ( พม.) - ดูแลด้าน การศึกษา ( ศธ./ พม.) - ฝึกอาชีพ / จัดหา งาน ( รง./ พม.) 3 3 12 Front Line กรณีผู้ประสบ ปัญหา ชาวต่างชาติ 2 2 3 3 สตช. สถานทูต / สถาน กงสุล ( ประเทศผู้ ประสบปัญหา ) ประสานความช่วยเหลือ เบื้องต้น 3 3 พมจ./ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทำความรุนแรงใน ครอบครัว ( พส.) ภา ยใ น 24 ช. ม. ภาย ใน 1 วัน

13 ประชุมทีมสหวิชาชีพ ( ภายใน 5 วัน ) วางแผนทางเลือก บ้านพักเด็กและครอบครัว องค์กรเอกชน ฯลฯ ให้การดูแลเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ขั้นตอนการช่วยเหลือกรณีการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ( คุณแม่วัยใส ) ยุติการตั้งครรภ์ ( กรณีเข้าเกณฑ์ ) 13 พิจาร ณา เลือก ข้อเส นอ 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 ติดตาม / ประเมิน ผล ยุติ / ปรับ แผน การ ช่วยเหลื อ 4 4 5 5 ตั้งครรภ์ ยุติการ ตั้งครรภ์ พม. ตั้งครรภ์ – 1 ปี หลังคลอด 13 กรณีต้องการที่พักชั่วคราว ( คลอดบุตรแล้วประสบปัญหา, ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ ) สามารถปิด Case ได้ในกรณีที่ผู้ประสบ ปัญหาสามารถ กลับมาใช้ชีวิตได้ อย่างปกติสุข / คืนสู่ครอบครัว สังคม 2. โทร 1300 หน่วยให้บริการ (1 วัน ) ภายใ น 24 ชม. 1. แจ้งด้วย ตนเอง 3. แจ้ง ผ่านทาง เว็บไซต์

14 สิ่งที่จะต้องเตรียมการ (ภูมิภาค) ๑. การส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักของจังหวัด เพื่อส่งให้ กระทรวง ICT ออก username และ password ให้เป็น Admin ของจังหวัด เพื่อไปดำเนินการออก username และ password ให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบของตนเอง ๒. การเป็นวิทยากรร่วมกับพมจ.ตำรวจ สวัสดิการคุ้มครอง แรงงานจังหวัด ในการอบรมให้กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดให้ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ๓. การจัดเตรียมข้อมูลเครือข่ายในพื้นที่ (และนอกพื้นที่ใน บางกรณี โดยอาจเป็นพื้นที่ใกล้เคียง) เพื่อใช้ในการ ประสานงาน โดยควรมีการจัดทำทำเนียบเครือข่ายให้ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในพื้นที่ (ประสานการทำงาน ร่วมกับพมจ.)

15 สิ่งที่จะต้องเตรียมการ (ส่วนกลาง) ๑. องค์ความรู้ คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในสถาน บริการทุกระดับ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งครูในโรงเรียน ๒. การผลักดันชุดสิทธิประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายหลัก ๔ กลุ่ม ให้ได้รับการดูแล คุ้มครองช่วยเหลือ ทั้งทางด้าน สาธารณสุข กฎหมาย สังคมและอื่นๆ ๓. การรวบรวมเครือข่ายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการ ๔. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน การจัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๕. การให้คำปรึกษาและติดตามผลการดำเนินงานของพื้นที่ ฯลฯ

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ กับการบูรณาการงานนโยบาย OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม บุญพลอย ตุลาพันธุ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข ณ. สถาบันวิชาการ TOT จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google