งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโป่งน้ำร้อน. การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่งน้ำ ร้อน • เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2554 • จำนวนประชากรที่ใช้ในการจัดสรร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโป่งน้ำร้อน. การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่งน้ำ ร้อน • เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2554 • จำนวนประชากรที่ใช้ในการจัดสรร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโป่งน้ำร้อน

2 การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่งน้ำ ร้อน • เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2554 • จำนวนประชากรที่ใช้ในการจัดสรร 8,020 คน • อบต. สมทบ 20% เป็นเงิน 64,160 บาท • สปสช. สมทบ 320,800 บาท • รวมเป็นเงิน 384,960 บาท

3 โครงการงบป ระมา ณ การ ดำเนินง าน หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 1. โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ เชิงรุกแบบบูรณาการตำบลโป่งน้ำ ร้อน 92,500 ดำเนินการ แล้ว รพ. สต. บ้าน โป่งน้ำร้อน 2. โครงการพัฒนาการแพทย์แผน ไทยถึงใจประชาชนตำบลโป่งน้ำ ร้อน 25,000 อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ รพ. สต. บ้าน โป่งน้ำร้อน 3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย น้อมใจวันสงกรานต์กตัญญู ผู้สูงอายุ 52,000 ดำเนินการ แล้ว ชมรม ผู้สูงอายุโป่ง น้ำร้อน 4. โครงการฟันดีซี่แรก 15,000 ดำเนินการแล้ว ศูนย์เด็กเล็ก บ้านเขาหอม 5. โครงการส่งเสริม สุขภาพเฝ้าระวังโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และอนามัย สิ่งแวดล้อม ฯ 70,0 00 ดำเนินก ารแล้ว รพ. สต. บ้าน วังกระทิง 6. โครงการเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 20,000 ดำเนินก ารแล้ว รพ. สต. บ้าน วังกระทิง 7. โครงการผู้นำรุ่น ใหม่ใส่ใจสุขภาพ 26,0 00 ยังไม่ได้ ดำเนินก าร ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8. โครงการจัดหา เครื่องเล่นกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาหอม 22,0 00 ดำเนินก ารแล้ว ศูนย์เด็กเล็ก บ้านเขาหอม

4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 384,960 บาท งบประมาณที่ดำเนินงานแล้ว 296,500 บาท งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน 26,000 บาท งบบริหารจัดการ - บาท ใช้งบประมาณไปแล้ว 77.02% งบประมาณรอดำเนินงาน 6.75% เงินคงเหลือในบัญชี 88,460 บาท คิดเป็น 22.98% สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณ กองทุนสุขภาพฯ แผนงาน / โครงการที่จะดำเนินงานต่อไป - กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ งบประมาณ 20,000 บาท - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 20,000 บาท - ค่าบริหารจัดการไม่เกิน 10% ( ประมาณ 38,496 บาท )

5 ภาพกิจกรรม

6

7

8

9 ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โป่งน้ำร้อน

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโป่งน้ำร้อน. การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่งน้ำ ร้อน • เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2554 • จำนวนประชากรที่ใช้ในการจัดสรร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google