งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน

2 การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน
เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2554 จำนวนประชากรที่ใช้ในการจัดสรร 8,020 คน อบต.สมทบ 20% เป็นเงิน 64,160 บาท สปสช.สมทบ 320,800 บาท รวมเป็นเงิน 384,960 บาท

3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ การดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการตำบลโป่งน้ำร้อน 92,500 ดำเนินการแล้ว รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน 2. โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยถึงใจประชาชนตำบลโป่งน้ำร้อน 25,000 อยู่ในระหว่างดำเนินการ 3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย น้อมใจวันสงกรานต์กตัญญูผู้สูงอายุ 52,000 ชมรมผู้สูงอายุโป่งน้ำร้อน 4. โครงการฟันดีซี่แรก 15,000 ศูนย์เด็กเล็กบ้านเขาหอม 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรคการคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ 70,000 รพ.สต.บ้านวังกระทิง 6. โครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 20,000 7. โครงการผู้นำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 26,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8. โครงการจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหอม 22,000

4 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณกองทุนสุขภาพฯ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ,960 บาท งบประมาณที่ดำเนินงานแล้ว ,500 บาท งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน ,000 บาท งบบริหารจัดการ บาท ใช้งบประมาณไปแล้ว % งบประมาณรอดำเนินงาน % เงินคงเหลือในบัญชี 88,460 บาท คิดเป็น 22.98% แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินงานต่อไป - กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ งบประมาณ 20,000 บาท - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 20,000 บาท - ค่าบริหารจัดการไม่เกิน 10% (ประมาณ 38,496 บาท)

5 ภาพกิจกรรม

6 ภาพกิจกรรม

7

8

9 ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google