งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นโยบายด้านการผลิต และพัฒนากำลังคน โดย ปัทมา วีระวานิช สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นโยบายด้านการผลิต และพัฒนากำลังคน โดย ปัทมา วีระวานิช สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นโยบายด้านการผลิต และพัฒนากำลังคน โดย ปัทมา วีระวานิช สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

2 วิสัยทัศน์ แนวคิดและนโยบายการจัดอาชีวศึกษาของชาติ เพื่ออนาคตของประเทศ ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค

3 พันธกิจ 1.จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มี คุณภาพ มาตรฐาน 2.ยกระดับคุณภาพและ มาตรฐานกำลังคนสายอาชีพ เข้าสู่สากล 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา สายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 4. เป็นแกนกลางในการจัด การอาชีวศึกษาและฝึกอบรม วิชาชีพระดับฝีมือ เทคนิคและ เทคโนโลยีของประเทศ 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษา และการฝึกอบรม วิชาชีพ 6. วิจัย สร้างนวัตกรรมจัดการ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา อาชีพและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและ บุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความ เป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้า ในวิชาชีพ

4 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายฯ 1. จัดทำข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐาน การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและ สนับสนุนทรัพยากร 4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐ และเอกชน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ

5 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (ต่อ) 6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการ อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม วิชาชีพ 8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดำเนินการตามที่ คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

6 การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง ขับเคลื่อนนโยบาย นโยบายรัฐบาล ที่แถลงต่อสภา (แผนบริหารราชการ แผ่นดิน 4 ปี) และ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) นโยบาย ศธ. 8 ด้าน สอศ. ขับเคลื่อน นโยบาย รัฐบาลและ นโยบาย ศธ. ใน 4 มิติ

7 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 1) เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ 2) ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 3) เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 4) พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน เทียบได้กับระดับสากล 5) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ 6) ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและ สนับสนุนการศึกษามากขึ้น 7) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 8) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ชายแดนใต้ 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 2) สร้างโอกาสทางการศึกษา 3) ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี คุณภาพทัดเทียมนานาชาติ 4) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับปริมาณและ คุณภาพ 5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ 6) สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้าง ทุนปัญญาชาติ 7) เพิ่มขีดความสามารถของ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ เปิดเสรีประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) 1)ปฏิรูปการศึกษา 2)พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1)เพิ่มปริมาณผู้เรียน สายอาชีพ 2) ยกระดับ คุณภาพผู้เรียน 3) เพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการ 4) ส่งเสริมความร่วมมือ ทุกภาคส่วน

8 1.เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จำนวนการผลิต สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนา ระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครูเพื่อขวัญและ กำลังใจ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

9 3. เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการ ปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างมาตรฐานการเรียนการสอน และ การพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นเครื่องมือ ให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับ ระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้กำหนดทักษะความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อการมีงานทำ มีความก้าวหน้าและมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

10 5. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ วิจัยและ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและ สนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยรัฐกำกับควบคุม เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

11 8. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ชายแดนใต้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ ตามความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา 7. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และพิการ ให้กองทุน ICL เป็นกลไกพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนา ประเทศ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

12 มิติ 1 มิติ 2 มิติ 3 มิติ 4 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน มิติการขับเคลื่อนนโยบายของ สอศ. เป้าหมาย คุณภาพและ ปริมาณกำลังคน สอดคล้องความ ต้องการทั้งใน ประเทศและ รองรับการ เปลี่ยนแปลง

13 มิติ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ • รักษาเป้า ปวช. • เพิ่มปริมาณ ปวส. • ปรับลดระยะสั้น? • ลดออกกลางคัน • รักษาเป้า ปวช. • เพิ่มปริมาณ ปวส. • ปรับลดระยะสั้น? • ลดออกกลางคัน เป้าหมาย

14 มาตรการ 14 ● เฝ้าดูตัวเลขภาพรวม/รายสาขา - การสมัครโควตา ● ทำงานเชิงรุกถึง - นักเรียน - ผู้ปกครอง ● อาจต้องเกลี่ยครู หากสัดส่วน ไม่เหมาะสมมาก ● เฝ้าดูตัวเลขภาพรวม/รายสาขา - การสมัครโควตา ● ทำงานเชิงรุกถึง - นักเรียน - ผู้ปกครอง ● อาจต้องเกลี่ยครู หากสัดส่วน ไม่เหมาะสมมาก มิติ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ (ต่อ)

15 ● ครอบคลุมทุกพื้นที่ ● สาขาอาชีพ ● ขยายกลุ่มเป้าหมาย ● อาชีวะทางเลือก ● ครอบคลุมทุกพื้นที่ ● สาขาอาชีพ ● ขยายกลุ่มเป้าหมาย ● อาชีวะทางเลือก 15 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ มิติ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ (ต่อ)

16  จัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษา 4 ภูมิภาคเกษตร 19 สถาบันกลุ่มจังหวัด  จัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษา 4 ภูมิภาคเกษตร 19 สถาบันกลุ่มจังหวัด  ขยายอาชีวะอำเภอ อำเภอชั้นหนึ่ง  ขยายอาชีวะอำเภอ อำเภอชั้นหนึ่ง  เสริมอาชีวะชายแดนใต้ สู่สันติสุข • ศูนย์อบรมอาชีวะ • อาชีวะสองระบบ • หลักสูตรท้องถิ่น • ทุน  เสริมอาชีวะชายแดนใต้ สู่สันติสุข • ศูนย์อบรมอาชีวะ • อาชีวะสองระบบ • หลักสูตรท้องถิ่น • ทุน AREA 16 มิติ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ (ต่อ)

17 ● ปิโตรเคมี ● ครัวไทยสู่ครัวโลก ● Logistic/ รถไฟความเร็วสูง ● อัญมณี ● ไฟฟ้า ● ท่องเที่ยว/โรงแรม สาขาอาชีพ 17 AGENDA : ● สร้างเกษตรรุ่นใหม่ ● พลังงานทดแทน ● ยานยนต์ ● อิเล็กทรอนิกส์ อาชีวะเฉพาะทาง มิติ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ (ต่อ)

18  อาชีวะสูงวัย  อาชีวะเพื่อคนพิการ - ผู้เรียน ปวช.1,496 คน /ปวส.790 คน รวม 2,286 คน - วิทยาลัยเปิดสอนคนพิการ 252 แห่ง ใน 62 จังหวัด - ปี 56 เปิดครบทุกจังหวัด  อาชีวะวัยแรงงาน - สอศ.จัดบริการได้ 300,000 คน จาก 43.1 ล้านคน (ประมาณ1%)  อาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาชีวะเพื่อสตรี ขยายกลุ่มเป้าหมาย 18 มิติ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ (ต่อ)

19 ● อบรมระยะสั้น /ตลาดนัดอาชีพ ● ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ● เทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ ● Upgrade skills ● Reskills ● อบรมระยะสั้น /ตลาดนัดอาชีพ ● ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ● เทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ ● Upgrade skills ● Reskills ขยายกลุ่มเป้าหมาย 19 มิติ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ (ต่อ)

20 ขยายกลุ่มเป้าหมาย 20  สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษา - สถานประกอบการ - อปท. - เอกชน  ร่วมจัดอาชีวศึกษา - ในเรือนจำ - ค่ายทหาร - อปท. มิติ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ (ต่อ)

21  อาชีวะทายาท • ทุกภูมิภาค • ทุกสถาบันอาชีวศึกษา  วิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์  อาชีวะอินเตอร์  อาชีวะทางไกล R-radio network อาชีวะทางเลือก 21 มิติ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ (ต่อ)

22 ● ป้องกัน /ดูแลรายบุคคล ● R&D ● 50 วิทยาลัยที่ออกกลางคันสูง ● แก้ปัญหารายวิทยาลัย / รายสาขาวิชา ● วิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 22 มิติ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ (ต่อ) ลดการออกกลางคันลง 5 %

23 ● สถานศึกษา - สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา ผ่านการประเมินของ สมศ. ● ผู้เรียน - V-NET - การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ - ผลการประเมินระดับห้องเรียน ● สถานศึกษา - สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา ผ่านการประเมินของ สมศ. ● ผู้เรียน - V-NET - การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ - ผลการประเมินระดับห้องเรียน มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ 23

24  ปรับปรุงหลักสูตร  พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาระบบนิเทศ  ประกันคุณภาพ  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก  เตรียมผู้เรียนสู่ ASEAN  ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน  พัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  ปรับปรุงหลักสูตร  พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาระบบนิเทศ  ประกันคุณภาพ  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก  เตรียมผู้เรียนสู่ ASEAN  ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน  พัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 24 มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

25 ● พัฒนาทักษะการคิด ● Competency Based ● Technology Based ● Green Technology ● Creative economy ● พัฒนาทักษะการคิด ● Competency Based ● Technology Based ● Green Technology ● Creative economy ปรับปรุงหลักสูตร 25 มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

26 ● ระดับสถานศึกษา - ปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา - บริหารหลักสูตร ● ระดับสถานศึกษา - ปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา - บริหารหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้คือหัวใจ ● ระดับห้องเรียน - สื่อ /หนังสือ - อุปกรณ์ - การเรียนการสอน - การประเมิน ● ระดับห้องเรียน - สื่อ /หนังสือ - อุปกรณ์ - การเรียนการสอน - การประเมิน 26 มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

27 ● Constructionism ● Project Based Learning * ● Authentic Assessment * ● เรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง - Fix it - กรณีภัยพิบัติ ● Constructionism ● Project Based Learning * ● Authentic Assessment * ● เรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง - Fix it - กรณีภัยพิบัติ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 27 มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

28 ● อกท. /อกช. /กีฬา ● สุภาพบุรุษอาชีวะ ● ลูกเสือ ● ป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท ● เสริมสร้างทักษะชีวิต ● อกท. /อกช. /กีฬา ● สุภาพบุรุษอาชีวะ ● ลูกเสือ ● ป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท ● เสริมสร้างทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย 28 มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

29 ● KM ครูรุ่นพี่ /รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) ● นิเทศทางไกล ● KM ครูรุ่นพี่ /รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) ● นิเทศทางไกล พัฒนาระบบนิเทศ มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

30 ● สร้างความเข้มแข็ง ประกันคุณภาพภายใน ● สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีมาก ● เตรียมพร้อมรับการประเมิน ระดับสากล ● สร้างความเข้มแข็ง ประกันคุณภาพภายใน ● สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีมาก ● เตรียมพร้อมรับการประเมิน ระดับสากล ประกันคุณภาพ 30 มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

31 ●ให้เป็นตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ● ตามความต้องการของพื้นที่ ● สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ ● กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ,วัยทำงาน, สูงวัย, สตรี) ยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็ก ยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็ก 31 มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

32 ● เพิ่มจำนวนสถานศึกษา EP/ MEP ทุกจังหวัด ● ใช้หลักสูตร / สื่อต่างประเทศ ● ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศในไทย ● ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ● ส่งเสริมภาษาประเทศคู่ค้า ● sister school ทุกประเทศใน ASEAN ● SEMOLEC ● เพิ่มจำนวนสถานศึกษา EP/ MEP ทุกจังหวัด ● ใช้หลักสูตร / สื่อต่างประเทศ ● ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศในไทย ● ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ● ส่งเสริมภาษาประเทศคู่ค้า ● sister school ทุกประเทศใน ASEAN ● SEMOLEC เตรียมผู้เรียนสู่ ASEAN 32 มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

33 ● Hardware ● สื่อการเรียนการสอน - ประกวดสื่อ และสื่อออนไลน์ ● พัฒนาครู -สร้างเครือข่ายครูวิชาชีพและเครือข่าย Social Media ● Network ● จัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 33 มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

34 ● ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาและ เผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ● สนับสนุนให้ครูทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ ● ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาและ เผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ● สนับสนุนให้ครูทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ พัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 34 มิติ 2 ยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

35 บริหาร บุคคล บริหาร ทั่วไป งบประมาณ มิติ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1 2 3

36 ด้านบริหารทั่วไป • web Portal • E-office • Data based • ภาพลักษณ์เชิงบวก 36 มิติ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ)

37 ● Strategic Performance Based Budgeting : SPBB ● Formula funding (พื้นฐาน+เสมอภาค+นโยบาย) A+B+C ● กระจายอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง ● งบประมาณค่าสาธารณูปโภค /ค่าจ้างครู ด้านงบประมาณ 37 มิติ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ)

38 ● เครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ ● ลูกจ้าง พนักงานราชการ ● พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล 38 มิติ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ)

39 ทุนสำหรับนักศึกษา • กำปงเฌอเตียล กัมพูชา • ลาว • เมียนมาร์ 39 มิติ 4 สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมมือองค์การ/สมาคมวิชาชีพ • สภาอุตสาหกรรม • สภาหอการค้า • กระทรวงแรงงาน • กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ

40 40 มิติ 4 สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน (ต่อ) ร่วมมือองค์การระหว่าง ประเทศ ● VOCTECH ● CPSC /APACC ● SEARCA ● UNIVOC 1 ร่วมมือในประเทศ (ทวิภาคี + ฝึกงาน) 2

41 ● สิงค์โปร์ ITE ● สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ● อิสลาเอล ARAVA ● ญี่ปุ่น ● เดนมาร์ก 41 ความร่วมมือกับต่างประเทศ มิติ 4 สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน(ต่อ) ● กัมพูชา ● มาเลเซีย ● ลาว ● อินโดนีเซีย ● เมียนมาร์ 3

42  ฐานวิทย์  EP  Mini EP  Inter (มาตรฐานสากล)  ทวิภาคี  อาชีวะเฉพาะทาง  อาชีวะอำเภอ  เทียบโอน ประสบการณ์  ทางไกล  อาชีวะคนพิการ  บ่มเพาะ ผู้ประกอบการ  ตลาดนัดอาชีพ  โครงการ พระราชดำริ  เกษตรกรรุ่นใหม่  อศ.กช.  เป้าหมายพิเศษ

43 เป้าหมายการผลิตกำลังคนเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการของไทย มีศักยภาพตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 7 เกษตร 6 อุตสาหกรรมเดิมที่ เป็นฐานรายได้ประเทศ 5 อุตสาหกรรม อนาคต 5 บริการ 1. ข้าว 2. ยางพารา 3. ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 4. ผลไม้ 5. พืชพลังงาน 6. ประมง 7. ปศุสัตว์ 1. ผลิตภัณฑ์ยาง 2. อาหาร 3. ปิโตรเคมี/พลาสติก 4. Biodiesel/Ethanol 5. ยานยนต์ 6. เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ 1. อุตสาหกรรม พลังงานสะอาด 2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. อุตสาหกรรม อากาศยาน 4. อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ 5. Biochemical Product/ Bio Plastic/ Bio Materials 1. ท่องเที่ยว 2. ค้าปลีกค้าส่ง 3. ก่อสร้าง 4. สื่อสารและ โทรคมนาคม 5. บริการ สุขภาพ ++อาชีพต่อเนื่องจากการลงทุน ขนส่งระบบรางและจัดการน้ำ

44 123 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ผลิตไม่ พอกับ ความ ต้องการ ภาพลักษณ์ ในทางลบ ของ นักศึกษา อาชีวะ ค่านิยมใน การเรียน สายสามัญ มากกว่า อาชีวะ อัตราการ Drop Out สูง

45 บทบาทปัจจุบัน • ฐานข้อมูลนักศึกษา • ฐานข้อมูลสถาน ประกอบการ • Job Matching เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร • ข่าวสารการจ้างงาน • ความต้องการกำลังคน • นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านกำลังคน • ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด กลุ่ม จังหวัด • ศูนย์วัด ความถนัด ด้านอาชีพ • ข้อมูลอาชีพ และ ความก้าวหน้า (Career Path) • มาตรฐาน สมรรถนะ AEC และ นานาชาติ • เตรียมพร้อม ผู้สำเร็จอาชีวะ เข้าทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน สอศ. • สถานศึกษา • หลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt LOGO นโยบายด้านการผลิต และพัฒนากำลังคน โดย ปัทมา วีระวานิช สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google