งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้ คะแนนตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จ ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้ คะแนนตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จ ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้ คะแนนตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จ ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด”

2 2 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

3 3 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ ท่องเที่ยว ” ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัด / จังหวัด ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เปรียบเทียบ กับรายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549,2550 และ 2553 ( ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 และ 2552 ไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถนำมาใช้ในการ ประเมินผล )

4 4  ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 คำนวณจากค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือน และวันพักเฉลี่ยของ นักท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลจะได้จากการสำรวจภาคสนามเพื่อทราบสัดส่วน พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 โดยมีวิธีการคำนวณ ดังต่อไปนี้ ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ”  ผู้เยี่ยมเยือน ได้แก่ นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร รายได้จาก นักท่องเที่ยว = จำนวนนักท่องเที่ยว × วันพักเฉลี่ย × ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่อคนต่อวัน รายได้จาก นักทัศนาจร = จำนวนนักทัศนาจร × ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน รายได้ของ ผู้เยี่ยมเยือน = รายได้จากนักท่องเที่ยว + รายได้จากนักทัศนาจร

5 5 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ” รายได้จากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – รายได้เฉลี่ยจาก การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549, 2550 และ 2553) * 100 รายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549, 2550 และ 2553) สูตรคำนวณ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 -Y-0.5Y00.5YY เกณฑ์การให้คะแนน  Y = ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการท่องเที่ยว เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี งบประมาณ ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549, 2550 และ 2553)  รายได้จากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ = ผลรวมของรายได้จากการท่องเที่ยว รายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 1 + 2 + 3 + 4 ของปีงบประมาณ )

6 6 คำอธิบาย :  การพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว คือ การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว หรือการพัฒนาบริการ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อ เตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และ มาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานพัฒนาการ ท่องเที่ยว ( สพท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  คณะกรรมการประเมินคุณภาพด้านการท่องเที่ยว จะมี สพท. เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะมีองค์ประกอบ อย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย สพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ สพท. มอบหมายให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวแทน สพท. ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวจังหวัด ” ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

7 7 คำอธิบาย :  การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่อย่างยั่งยืน เช่น - การให้องค์ความรู้กับบุคลากรในชุมชน ในการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน - การสร้างการรับรู้แก่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่ง ท่องเที่ยว - การแสวงหาการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่ - การสร้างความเข้าใจเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - การสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในพื้นที่ได้ตระหนักและหวงแหน แหล่งท่องเที่ยว ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวจังหวัด ”

8 8 ระดับคะแนน 1 คัดเลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวที่จะ ทำการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 1 ประเด็น (อาจเป็นประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว หรือบริการด้านการท่องเที่ยว) ตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยว หรือมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวของ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (สพท.) โดยจังหวัดต้อง จัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนา และระบุเหตุผล หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

9 9 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวจังหวัด ” ระดับคะแนน 2 จัดทำเป็นโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1 โครงการตาม ประเด็นที่ได้รับการคัดเลือก ( หรือทบทวนจากโครงการที่มี อยู่เดิม ) และในโครงการฯ ต้องกำหนดให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อย่างยั่งยืนด้วย รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย เชิงผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ อย่างชัดเจน

10 10 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวจังหวัด ” ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 100 ภายในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ระดับคะแนน 3 มีการสรุปประเมินผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายเชิง ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ และมีผลการประเมินสูงกว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ ระดับคะแนน 4 โครงการที่พัฒนา (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/พัฒนาบริการ ด้านการท่องเที่ยว) ได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์ที่ กำหนดโดย สพท./ผู้แทน และ/หรือคณะกรรมการ ประเมินผลคุณภาพด้านการท่องเที่ยว และได้รับผลการ ประเมินให้ “ผ่าน” เกณฑ์คุณภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อ เตรียมความพร้อมในการขอรับการตรวจประเมินมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย ระดับคะแนน 5

11 11 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยร่วมกับ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน เครือข่าย ทางวัฒนธรรมในชุมชน / ท้องถิ่น โดยแผนปฏิบัติการฯ ที่จัดทำขึ้น ต้อง ประกอบด้วย  การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นเรื่องราว (Story) และจัด เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับเรื่องราว (Story) และเครือข่ายทางวัฒนธรรมในชุมชน / ท้องถิ่น  การส่งเสริม / พัฒนาบุคลากรในชุมชน / ท้องถิ่นให้มีความรู้ใน เรื่องราว (Story) ที่นำเสนอ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ สอดคล้องกับเรื่องราว (Story) เช่น การอบรมมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ การ พัฒนานักแสดงตามกิจกรรมที่จัด เป็นต้น  การกำหนดกิจกรรมการดำเนินการ / กิจกรรม (Event) โดยระบุผู้ที่ รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินการอย่างชัดเจน ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด ” ระดับคะแนน 1 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

12 12 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวจังหวัด ” ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อ การทำงานของจังหวัด ในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เท่ากับร้อยละ 75 ( ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ในชุมชน / ท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อ ทำงานของจังหวัด ในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เท่ากับร้อยละ 80 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อ การทำงานของจังหวัด ในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เท่ากับร้อยละ 85 ระดับ คะแนน 3 ระดับ คะแนน 2 ระดับ คะแนน 2 ระดับ คะแนน 4 ระดับ คะแนน 5

13 13 การวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อทำงาน ของจังหวัดในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว จะต้องสำรวจโดยการใช้ แบบสอบถามที่ได้รับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติหรือผู้ที่มี ประสบการณ์ในการสำรวจความพึงพอใจ และจำนวนตัวอย่างในการ สำรวจจะต้องถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด ” เงื่อนไข

14 14 ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน

15 15 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ” มูลค่าการค้าชายแดน หมายถึง มูลค่าการส่งออกและนำเข้า ของจังหวัดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับ ประเทศไทยทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และมาเลเซีย ( ไม่รวม การค้าผ่านแดน ) มูลค่าการค้าชายแดนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – มูลค่าการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 มูลค่าการค้าชายแดนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูตรคำนวณ ใช้ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน

16 16 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ” เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับมูลค่าการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าชายแดน เฉลี่ย ย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553) ทั้งนี้ หากร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ย ย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553) น้อยกว่า ร้อยละ 5 กำหนดให้ใช้ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 X – 2YX – YXX + YX + 2Y

17 17 ตัวชี้วัด “: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าระหว่าง ประเทศ ”  มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง มูลค่าการส่งออกและ นำเข้าสินค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดและ / หรือจังหวัด ทั้งหมดที่ผ่านด่านศุลกากร ( ไม่รวมมูลค่าการค้าชายแดน ) มูลค่าการค้าระหว่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – มูลค่าการค้า ระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน

18 18 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ” เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 X – YX – 0.5YXX + 0.5Y

19 19 ตัวชี้วัด “ร้อยละเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ให้ระบุ ชนิดผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ และมันสำปะหลัง เป็นต้น)”  ปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร หมายถึง ปริมาณของการ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลาดกลาง สินค้าเกษตร ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่รับซื้อผลผลิต ปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต/เพาะปลูก 2553/2554 – ปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตร ปีการผลิต/เพาะปลูก 2552/2553 * 100 ปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต/ปีเพาะปลูก 2552/2553 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน

20 20 เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการ เกษตร (ระบุชนิดผลผลิต) ปีการผลิต/ปีเพาะปลูก 2552/2553 เทียบกับ ปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ระบุชนิดผลผลิต) ปีการผลิต/ ปีเพาะปลูก 2551/2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ปีการผลิต/ปีเพาะปลูก 2548/2549 - 2552/2553) ปีการเพาะปลูก/ปีการผลิต ขึ้นอยู่กับชนิดของผลผลิตทางการเกษตร เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 X – YX – 0.5YXX + 0.5Y ตัวชี้วัด “ร้อยละเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ให้ระบุ ชนิดผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ และมันสำปะหลัง เป็นต้น)”

21 21 ตัวชี้วัด “ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ( ให้ระบุ สินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว และมันสำปะหลัง เป็นต้น ) ”  พิจารณาจากมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตร (ระบุสินค้าเกษตรที่ สำคัญ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้า ทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - มูลค่าการส่งออก สินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน

22 22 เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการ เกษตร (ระบุชนิดผลผลิต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับมูลค่าการ ส่งออกสินค้าทางการเกษตร (ระบุชนิดผลผลิต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินค้า ทางการเกษตร เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553 ) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 X – YX – 0.5YXX + 0.5YX + Y ตัวชี้วัด “ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ( ให้ระบุ สินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว และมันสำปะหลัง เป็นต้น ) ”

23 23 ตัวชี้วัด “ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรสำคัญของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด ( ให้ระบุ ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไก่เนื้อ ข้าว เป็นต้น ) ”  หมายถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ารวมผลผลิตการเกษตร สำคัญของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด ในปีงบประมาณ พ. ศ.2554 เทียบกับมูลค่า รวมผลิตผลการเกษตรสำคัญของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 มูลค่าผลผลิตการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - มูลค่าผลผลิต การเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 มูลค่าผลผลิตการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน

24 24 เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ารวมผลผลิตการเกษตรสำคัญ ( ระบุชนิดผลผลิต ) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เทียบกับมูลค่ารวมผลผลิต การเกษตรสำคัญ ระบุชนิดผลผลิต ) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ารวมผลผลิต การเกษตรสำคัญเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 - 2553) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 X – YX – 0.5YXX + 0.5YX + Y ตัวชี้วัด “ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรสำคัญของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด ( ให้ระบุ ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไก่เนื้อ ข้าว เป็นต้น ) ”

25 25 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

26 26 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิต การเกษตร ที่สำคัญ ต่อจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ” พิจารณาจากจำนวนแปลง / ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตร ( เช่น ข้าวนาปี ข้าวหอมมะลิ ยางพารา ฟาร์มสุกร เป็นต้น ) ของเกษตรกรที่กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดเลือกมาประเมินผล ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP เปรียบเทียบกับจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 จำนวนแปลง/ฟาร์มเกษตรกรรม (ผลผลิต........) ที่ได้รับ ใบรับรองมาตรฐาน GAP * 100 จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

27 27 เงื่อนไข :  ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการรอผลการตรวจ ซึ่งอาจมีความล่าช้าเกินกว่า ปีงบประมาณ ให้ส่งผลการตรวจได้ไม่เกินภายในเดือนมกราคม พ. ศ. 2555  กรณีที่กลุ่มจังหวัดและหรือจังหวัดเลือกผลผลิตมากกว่าหนึ่งผลผลิตมา ประเมินผล ให้ใช้สูตรคำนวณโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิต การเกษตร ที่สำคัญ ต่อจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ”

28 28 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อม ตามระบบมาตรฐาน GAP ” พิจารณาจากจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นคำขอใบรับรอง มาตรฐาน GAP เปรียบเทียบกับจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นใบ สมัครเข้าร่วมโครงการ (GAP 01) และผ่าน กระบวนการเตรียมความ พร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 โดยให้จังหวัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร ระบุผลผลิตที่จะวัดผลอย่าง ชัดเจน เช่น เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล เกษตรกรผู้ผลิตข้าว เป็นต้น จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นคำขอใบรับรองมาตรฐาน GAP * 100 จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (GAP 01) และผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมตามระบบ มาตรฐาน GAP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

29 29 เงื่อนไข : จังหวัดต้องระบุเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และผลผลิตที่จะนำมาประเมินผลไว้ อย่างชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิต การเกษตร ที่สำคัญ ต่อจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ”

30 30 ตัวชี้วัด “ ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต ” ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต หมายถึง ผลผลิตทาง การเกษตรชนิดใดๆ ( พืช ปศุสัตว์ หรือประมง ) ที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อหนึ่ง หน่วยการผลิต ตลอดปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ตัวอย่างเช่น จำนวน ผลผลิต ( กิโลกรัม ) ต่อไร่ เป็นต้น สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ หน่วยการผลิต

31 31 เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต ของ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 Y หมายถึง ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงผลผลิตการเกษตรเฉลี่ย ต่อหน่วยการผลิตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 – 2553) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 X * (1-2Y)X * (1-Y)XX * (1+Y)X * (1+2Y) ตัวชี้วัด “ ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต ”

32 32 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด ( ให้ระบุ ผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น )” ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด ใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เมื่อเทียบ กับปริมาณผลผลิตการเกษตรของ กลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ปริมาณผลผลิตการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - ปริมาณ ผลผลิตการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 ปริมาณผลผลิตการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

33 33 เงื่อนไข : X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เทียบกับปริมาณผลผลิตการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตการเกษตร เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ( ปี 2549 2550 2551 2552 และ 2553) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 X – YX – 0.5YXX + 0.5YX + Y ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด ( ให้ระบุ ผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น )”

34 34 ตัวชี้วัด “ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้า ระวังโรคไข้หวัดนก ” ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังโรคไข้หวัด นก เป็นการดำเนินการเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกทางอาการและจำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการ ทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค การเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกทางอาการ หมายถึง จำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการเฝ้าระวัง โรคทางอาการ โดยการดำเนินการของเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค เช่น อาสาสมัครปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ในการเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก พร้อมสำรวจ และสังเกตอาการของโรคสัตว์ปีก การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค หมายถึง การดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสถานที่เสี่ยง จำนวนสถานที่เสี่ยง หมายถึง จำนวนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกที่ไม่ใช่ฟาร์มหรือเลี้ยง ไม่เกิน 200 ตัว ในรัศมี 1 กิโลเมตร ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติอาการคล้ายโรค ไข้หวัดนก สถานที่หรือโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กหรือฆ่าแบบหลังบ้าน พื้นที่อาศัย ของนกอพยพ สนามไก่ชน สถานที่พักเป็ดไล่ทุ่ง จำนวนสัตว์ปีกเป้าหมาย หมายถึง จำนวนสัตว์ปีกของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด)ในการ ดำเนินงานเฝ้าระวังโรคทางอาการ จำนวนสถานที่เสี่ยงเป้าหมาย หมายถึง จำนวนสถานที่เสี่ยงของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด) ในการดำเนินงานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค คำอธิบาย

35 35 เกณฑ์การให้คะแนน 12345 1. การเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ทางอาการ 80859095100 2. การทำความสะอาดทำลาย เชื้อโรค 80859095100 ตัวชี้วัด “ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้า ระวังโรคไข้หวัดนก ”

36 36 ตัวชี้วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้า ระวังโรคไข้หวัดนก” จำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคทางอาการ (ตัว) *100 จำนวนสัตว์ปีกเป้าหมาย (ตัว) ในพื้นที่ จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (แห่ง) *100 จำนวนสถานที่เสี่ยงเป้าหมาย (แห่ง) ในพื้นที่ สูตรคำนวณ 1. การเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกทางอาการ 2. การทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค

37 37 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ต่อไร่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ( ให้ระบุผลิตผลการเกษตร เช่น ข้าวนาปี มันสำปะหลัง เป็นต้น )”  ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ต่อไร่ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 หมายถึง จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการในฤดูการผลิต ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ที่สามารถลดต้นทุน การผลิตลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เปรียบเทียบกับจำนวนเกษตรกรเป้าหมายที่ร่วมโครงการทั้งหมด ( ราย )  ต้นทุนการผลิตต่อไร่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตของ เกษตรกรเป้าหมายแต่ละรายเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์ การจัดการดูแลรักษาแปลงปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยคิดค่าเฉลี่ย เป็นบาทต่อไร่ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

38 38 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ต่อไร่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ( ให้ระบุผลิตผลการเกษตร เช่น ข้าวนาปี มันสำปะหลัง เป็นต้น )” สูตรคำนวณ จำนวนเกษตรกรเป้าหมายที่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 จำนวนเกษตรกรเป้าหมายที่ร่วมโครงการทั้งหมด (ราย) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100

39 39 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารน้ำในพื้นที่เกษตร นอกเขตชลประทาน ”  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรนอกเขตชลประทาน หมายถึง ร้อยละของการดำเนินการพัฒนา แหล่งน้ำตามแผนงานโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยรูปแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำ สามารถดำเนินการในลักษณะ การ ก่อสร้าง อาคารชลประทานขนาดเล็ก อาคารชลประทานขนาดกลาง การก่อสร้างฝายทดน้ำ การก่อสร้างคันและคูน้ำ การขุดลอก หนอง คลองบึง ธรรมชาติ และการขุดสระน้ำในไร่นา อีกทั้งหมายรวมถึงร้อย ละของเกษตรกรในบริเวณพื้นที่โครงการ ที่ได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม พื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน  งบประมาณทั้งหมดของโครงการฯที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หมายถึง โครงการต่างๆ ที่ส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัด ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากต้นสังกัด งบไทยเข้มแข็ง งบพัฒนา จังหวัด ให้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

40 40 ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารน้ำในพื้นที่เกษตร นอกเขตชลประทาน” ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1ดำเนินโครงการตามแผนงาน ได้ร้อยละ 80 ของ งบประมาณที่ได้รับ 2ดำเนินโครงการตามแผนงาน ได้ร้อยละ 90 ของ งบประมาณที่ได้รับ 3ดำเนินโครงการตามแผนงาน ได้ร้อยละ 100 ของ งบประมาณที่ได้รับ 4 เกษตรกรในพื้นที่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ร้อยละ 80 ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มพื้นที่ฯ 5 เกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มพื้นที่ฯ เงื่อนไข การประเมินการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำจะพิจารณาจากโครงการที่แล้วเสร็จ และสามารถประเมินผลได้ เกณฑ์การให้คะแนน

41 41 งบประมาณของโครงการฯที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปี 2554 (บาท) *100 งบประมาณทั้งหมดของโครงการฯที่ได้รับ ปี2554 (บาท) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ (คน) *100 จำนวนเกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คน) สูตรคำนวณ ระดับคะแนนที่ 1 – 3 : คำนวณจาก ร้อยละของการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงานที่ได้รับงบประมาณ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารน้ำในพื้นที่เกษตร นอกเขตชลประทาน” ระดับคะแนนที่ 1 – 3 : คำนวณจาก ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ ( คน )

42 42 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง การเกษตร ” ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง การเกษตร หมายถึง ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรได้มีการบริการจัดการแก้ไขกำหนด เป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) ตามแผนปฏิบัติการและมี การติดตามผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร สรุปประเมินผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

43 43 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง การเกษตร ” ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร และจัดลำดับความรุนแรงหรือผลกระทบของปัญหา ที่มีต่อเกษตรกร โดย จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง ภาครัฐ เอกชน เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด ที่มีปัญหา การผลิต การตลาด 2 เลือกผลผลิตทางการเกษตรที่มีปัญหาและ ผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกร 3 ลำดับแรกและจัด ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนร่วมให้ความคิดเห็นใน การแก้ไขปัญหา

44 44 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง การเกษตร ” ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 3 จัดทำแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรได้แล้ว เสร็จโดยกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสำเร็จหรือผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 4 ดำเนินการตามแผนและมีการติดตามผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรตามแผนฯ และรายงานให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือน / รายไตรมาส 5 จัดทำรายงานสรุปประเมินผลการดำเนินการ โดยมีผลสำเร็จเป็นไปตาม เป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามแผนฯ และมีการวิเคราะห์สภาพ ปัญหาของผลผลิตที่เลือกมาดำเนินการ โดยเสนอแนวทางการ ดำเนินการในปีต่อไปต่อผู้ว่าราชการจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt 1 รายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้ คะแนนตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จ ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google