งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการระบบบริหารองค์ความรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้ ประจำปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการระบบบริหารองค์ความรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้ ประจำปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการระบบบริหารองค์ความรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้ ประจำปี 2554
โดย น.ท. Dipl.-Ing. บดินทร์ วิจารณ์ Managing Director ADLI Solutions Mob

2 ADLI Project Orgnization
Project Director อจ. บดินทร์ วิจารณ์ SW/HR Project Manager อจ. สุรชัย ศรีวิโรจน์ KM Integration Project Coordinator อจ. บดินทร์ วิจารณ์ DIMS Training อจ. สุรชัย ศรีวิโรจน์ System Design DIMS Specialist Consultant & Trainer System Analyst คุณ พลอย พัชรังกูร System Development Consultant & Trainer Programmer คุณ ยศวดี บูรณวนิช Trainer SW Product Integration ทีมงานแต่ละ Vender OCR, SW บีบอัดข้อมูล SQL Sever 2008 Full Text Search BI

3 ทีมงาน ADLI ชื่อ - สกุล บริษัท/ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการติดต่อ
นท. บดินทร์ วิจารณ์ ADLI (Project Leader) คอมพิวเตอร์พกพา พล.อ.ต. สุรชัย ศรีวิโรจน์ KM SW (DIMS) อจ. พลอย พัชรังกูร Learning บน Intranet (LMS) คุณสุเมธ ศรีโสภณ SW OCR SW บีบอัดข้อมูล คุณสรณะ ทัศนสันติ์ SQL Sever 2008 Full Text Search คุณสมศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ BI SW (DART)

4 TAT Project Organization
Project Sponsor คุณสุชาดา บ่อทรัพย์ (ผสท.) Project Manager คุณศิริลักษณ์ ชูชม (ผกสอ.) Project Coordinator คุณสุมาลิ สิริกาญจนากุล (ผช.ผกสอ.) คณก. ตรวจรับ คุณสมลักษณ์ คงสุขยิ้ม (ผกผบ.-ประธาน) คุณศิริลักษณ์ ชูชม (ผกสอ.-กรรมการ ) คุณขวัญจิตร บุญพิทักษ์ (กรรมการ) คุณสุมาลิ สิริกาญจนากุล (กรรมการและเลขา) ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร (ที่ปรึกษา) ICT Project Team คุณศิริลักษณ์ ชูชม (ผกสอ.) คุณสุมาลิ สิริกาญจนากุล (ผช.ผกสอ.) ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร (ที่ปรึกษา) และทิมงาน IT ของ ททท. Training Advisor & Facilitator หลักสูตรเกี่ยวกับ SW คุณสมลักษณ์ คงสุขยิ้ม (ผกผบ.) คุณวริน เพิ่มพงศาเจริญ (ผช.ผกสอ.) คุณรติวัณณ บุญประคอง และทีมงาน

5 ทีมงาน TAT TAT Tel: 02-2505500 ชื่อ - สกุล บทบาท ช่องทางการติดต่อ
1. คุณศิริลักษณ์ ชูชม (ผกสอ.) Project Manager และ ICT Team Leader , ext 28129 2. คุณสมลักษณ์ คงสุขยิ้ม (ผกผบ.) ประธานฯ คณก. ตรวจรับ, ดูแลระบบการเรียนรู้ และการฝึกอบรม , ext. 2730 3. คุณสุมาลิ สิริกาญจนากุล (ผช.ผกสอ.) ICT Team, กรรมการและเลขา ประสานงาน , ext. 2861 4. คุณวริน เพิ่มพงศาเจริญ (ผช.ผกสอ.) กรรมการจัดซื้อ, HRD, KM ext. 2733 5.ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร (ที่ปรึกษาโครงการ) ที่ปรึกษา IT 6. คุณขวัญจิตร บุญพิทักษ์ กรรมการตรวจรับ, กฏหมาย ext 7. คุณรติวัณณ บุญประคอง กรรมการจัดซื้อ, HRD, KM, ext. 2735

6 สิ่งที่ส่งมอบตามขั้นตอนดำเนินโครงการ
Deliverables Work Breakdown Structure งวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 30 วัน (30%) 1.1 แผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) พร้อมข้อเสนอแผนการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด 1.2 เอกสารการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ออกแบบระบบ และคู่มือจัดทำระบบ (Technical Manual) สำหรับระบบ KM WEB SITE และระบบการเรียนรู้บนอินทราเน็ต จำนวน 1 ชุด 1. จัดประชุม Kick off Meeting 2. เตรียมและติดตั้งระบบ (Web Set-up)และระบบ Software สนับสนุนระบบการจัดการเอกสาร (Document Management) และ อื่นๆ งวดที่ 4 ภายในระยะเวลา 150 วัน (20%) 4.1 ส่งมอบระบบ KM WEB SITE และระบบการเรียนรู้บนอินทราเน็ต 4.2 ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบ Software ตามข้อ โปรแกรม Full Text Search ใช้งานคู่กับระบบ KM (DIMS) 4.3 ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบตามจำนวนครบ ตามข้อ 4.5 พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) จำนวน 30 ชุด และคู่มือผู้ดูแลระบบ (Administrator Manual) จำนวน 5 ชุด งวดที่ 2 ภายในระยะเวลา 60 วัน (20%) 2.1 จัดหาระบบ Software ตามข้อ โปรแกรมบีบอัดข้อมูลเอกสาร, โปรแกรม OCR แบบอัตโนมัติ, และ ระบบฐานข้อมูล 3. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 4. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ User นำข้อมูลขึ้น สู่ระบบ KM Web งวดที่ 3 ภายในระยะเวลา 120 วัน (30%) 3.1 ติดตั้งระบบ SW ตามข้อ โปรแกรมบีบอัดข้อมูลเอกสาร, โปรแกรม OCR แบบอัตโนมัติ, และ ระบบฐานข้อมูล 3.2 จัดหาและติดตั้งระบบ Software และอุปกรณ์ ตามข้อ โปรแกรม Business Intelligence และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 5. จัดหาและติดตั้งระบบสนับสนุนระบบการจัดเอกสาร (Document) และ การจัดการความรู้ (KM) 6. Project Transfer & Close-out

7 สิ่งที่จะได้รับ (SW และ HW)
ระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ (DIMS) KM Web Site ของ ททท. และกระบวนการขับเคลื่อนด้วย 4Learn ระบบการเรียนรู้บน Intranet จัดหาและติดตั้งระบบ SW โปรแกรมบีบอัดข้อมูลเอกสาร โปรแกรม OCR แบบอัตโนมัติ โปรแกรม Full Text Search ใช้งานคู่กับระบบ KM (DIMS) ระบบฐานข้อมูล (SQL Server) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 6 ชุด

8 Step1. จัดประชุม Kick off Meeting

9 Step2. เตรียมและติดตั้งระบบ KM Web Site

10 Step3. เตรียมความพร้อมด้านระบบและบุคลากร

11 Step4. User นำข้อมูลขึ้น สู่ระบบ KM Web

12 Step5. จัดหาและติดตั้ง Software สนับสนุน

13 Step6. Project Transfer & Close-out

14 Key Mile Stones กิจกรรม เมย. พค. มิย. กค. สค.
เริ่มโครงการ 12 เมย. 54 12Apr 1. Kick-off Meeting 21Apr 2.0 ติดตั้ง HW-Server 6May 2.1 วิเคราะห์และติดตั้งระบบ DIMS 2.2 วิเคราะห์และติดตั้งระบบ Learning บน Intranet 2.4 อบรม System Admin 3 วัน 3.1 อบรม Web Admin ของหน่วยงาน 2 วัน, 2 รุ่น 3.2 อบรม CoP Web Admin 1 วัน 4.1 อบรม KM User 1 วัน, 2 รุ่น 4.2 อบรม ระบบ Learning บน Intranet 5.1 จัดหา โปรแกรมบีบอัดข้อมูลเอกสาร, OCR แบบอัตโนมัติ, และ ระบบฐานข้อมูล 5.2 ติดตั้งและส่งมอบ โปรแกรมบีบอัดข้อมูลเอกสาร, OCR แบบอัตโนมัติ, และ ระบบฐานข้อมูล 5.3 จัดหาและติดตั้ง โปรแกรม BI และ Note Book 5.4 จัดหาและติดตั้ง โปรแกรม Full Text Search 6. ส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบ

15 Risk Management Risk Identification Cause Effect Risk Migration Plan
1. HW สำหรับ SQL Server ติดตั้งล่าช้า การติดตั้ง SW ทุกตัวในโครงการ 2. 3. 4. 5.

16 Make Things happen... “Just Do It Now...”


ดาวน์โหลด ppt โครงการระบบบริหารองค์ความรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้ ประจำปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google