งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการระบบบริหารองค์ ความรู้และการจัดเก็บองค์ ความรู้ ประจำปี 2554 โดย น. ท. Dipl.-Ing. บดินทร์ วิจารณ์ Managing Director.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการระบบบริหารองค์ ความรู้และการจัดเก็บองค์ ความรู้ ประจำปี 2554 โดย น. ท. Dipl.-Ing. บดินทร์ วิจารณ์ Managing Director."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 bawdinw@adlisolutions.com โครงการระบบบริหารองค์ ความรู้และการจัดเก็บองค์ ความรู้ ประจำปี 2554 โดย น. ท. Dipl.-Ing. บดินทร์ วิจารณ์ Managing Director ADLI Solutions Email: bawdinw@adlisolutions.com Mob. 089-8113344

2 2 bawdinw@adlisolutions.com ADLI Project Orgnization SW/HR Project Manager อจ. สุรชัย ศรีวิโรจน์ Project Director อจ. บดินทร์ วิจารณ์ System Analyst คุณ พลอย พัชรังกูร •System Analyst •System Development •Consultant & Trainer KM Integration Project Coordinator อจ. บดินทร์ วิจารณ์ DIMS Training อจ. สุรชัย ศรีวิโรจน์ •System Design •DIMS Specialist •Consultant & Trainer SW Product Integration ทีมงานแต่ละ Vender •OCR, SW บีบอัดข้อมูล •SQL Sever 2008 •Full Text Search •BI Programmer คุณ ยศวดี บูรณวนิช •Programmer •Trainer

3 ทีมงาน ADLI ชื่อ - สกุลบริษัท / ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการติดต่อ นท. บดินทร์ วิจารณ์ ADLI (Project Leader) คอมพิวเตอร์พกพา bawdinw@adlisolution s.com 089-8113344 พล. อ. ต. สุรชัย ศรี วิโรจน์ KM SW (DIMS)surachai.sriviroj@gmai l.com 081-9223500 อจ. พลอย พัชรังกูร Learning บน Intranet (LMS) ploy_pac@hotmail.co m 081-9944955 คุณสุเมธ ศรีโสภณ SW OCR SW บีบอัดข้อมูล sumate.s@n2n.co.th 081-8291354 คุณสรณะ ทัศนสันติ์ SQL Sever 2008 Full Text Search sarana@thaiquest.co m 081-8373951 คุณสมศักดิ์ ปัญญา บริบูรณ์ BI SW (DART) somsak@alphametrics.co.th 081-9030088 3 bawdinw@adlisolutions.com

4 4 TAT Project Organization Project Manager คุณศิริลักษณ์ ชูชม ( ผกสอ.) Project Sponsor คุณสุชาดา บ่อทรัพย์ ( ผสท.) คณก. ตรวจรับ • คุณสมลักษณ์ คงสุขยิ้ม ( ผกผบ.- ประธาน ) • คุณศิริลักษณ์ ชูชม ( ผกสอ.- กรรมการ ) • คุณขวัญจิตร บุญพิทักษ์ ( กรรมการ ) • คุณสุมาลิ สิริกาญจนากุล ( กรรมการและเลขา ) • ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ อุตตมากร ( ที่ปรึกษา ) Project Coordinator คุณสุมาลิ สิริกาญจนากุล ( ผช. ผกสอ.) Training Advisor & Facilitator หลักสูตรเกี่ยวกับ SW • คุณสมลักษณ์ คงสุขยิ้ม ( ผกผบ.) • คุณวริน เพิ่มพงศาเจริญ ( ผช. ผกสอ.) • คุณรติวัณณ บุญประคอง • และทีมงาน ICT Project Team • คุณศิริลักษณ์ ชูชม ( ผกสอ.) • คุณสุมาลิ สิริกาญจนากุล ( ผช. ผกสอ.) • ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ อุตตมากร ( ที่ปรึกษา ) • และทิมงาน IT ของ ททท.

5 ทีมงาน TAT ชื่อ - สกุลบทบาทช่องทางการติดต่อ 1. คุณศิริลักษณ์ ชูชม ( ผก สอ.) Project Manager และ ICT Team Leader 081-2933251, ext 28129 siriluck.choochom@tat.o r.th 2. คุณสมลักษณ์ คงสุขยิ้ม ( ผกผบ.) ประธานฯ คณก. ตรวจรับ, ดูแลระบบการเรียนรู้ และการฝึกอบรม 086-8998425, ext. 2730 Somlak.kon@tat.or.th 3. คุณสุมาลิ สิริกาญจนา กุล ( ผช. ผกสอ.) ICT Team, กรรมการ และเลขา ประสานงาน 089-1196162, ext. 2861 sumalee.sinkanjakul@tat.or.th 4. คุณวริน เพิ่มพงศาเจริญ ( ผช. ผกสอ.) กรรมการจัดซื้อ, HRD, KM ext. 2733 warin.perm@tat.or.th 5. ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ อุตตมา กร ( ที่ปรึกษาโครงการ ) ที่ปรึกษา IT 087-2146446 ochaiwat@gmail.com 6. คุณขวัญจิตร บุญ พิทักษ์ กรรมการตรวจรับ, กฏหมาย ext.. 2550 7. คุณรติวัณณ บุญประคอง กรรมการจัดซื้อ, HRD, KM, ext. 2735 ratiwan.boon@tat.or.th 5 bawdinw@adlisolutions.com TAT Tel: 02-2505500

6 6 bawdinw@adlisolutions.com สิ่งที่ส่งมอบตามขั้นตอนดำเนิน โครงการ งวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 30 วัน (30%) 1.1 แผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) พร้อมข้อเสนอแผนการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด 1.2 เอกสารการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ออกแบบระบบ และ คู่มือจัดทำระบบ (Technical Manual) สำหรับระบบ KM WEB SITE และ ระบบการเรียนรู้บนอินทราเน็ต จำนวน 1 ชุด งวดที่ 4 ภายในระยะเวลา 150 วัน (20%) 4.1 ส่งมอบระบบ KM WEB SITE และระบบการเรียนรู้บน อินทราเน็ต 4.2 ดำเนินการจัดหาและ ติดตั้งระบบ Software ตาม ข้อ 4.4.4 โปรแกรม Full Text Search ใช้งานคู่กับ ระบบ KM (DIMS) 4.3 ดำเนินการฝึกอบรม ให้แก่ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ ตามจำนวนครบ ตามข้อ 4.5 พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) จำนวน 30 ชุด และคู่มือผู้ดูแลระบบ (Administrator Manual) จำนวน 5 ชุด งวดที่ 3 ภายในระยะเวลา 120 วัน (30%) 3.1 ติดตั้งระบบ SW ตามข้อ 4.4.1 โปรแกรมบีบอัดข้อมูลเอกสาร, 4.4.2 โปรแกรม OCR แบบอัตโนมัติ, และ 4.4.5 ระบบฐานข้อมูล 3.2 จัดหาและติดตั้งระบบ Software และอุปกรณ์ ตามข้อ 4.4.3 โปรแกรม Business Intelligence และ 4.4.6 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา Deliverables 1. จัดประชุม Kick off Meeting 2. เตรียมและติดตั้งระบบ (Web Set-up)และ ระบบ Software สนับสนุนระบบการจัดการ เอกสาร (Document Management) และ อื่นๆ 3. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 4. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ User นำข้อมูลขึ้น สู่ระบบ KM Web 6. Project Transfer & Close-out 5. จัดหาและติดตั้งระบบสนับสนุนระบบการจัด เอกสาร (Document) และ การจัดการความรู้ (KM) Work Breakdown Structure งวดที่ 2 ภายในระยะเวลา 60 วัน (20%) 2.1 จัดหาระบบ Software ตามข้อ 4.4.1 โปรแกรมบีบอัดข้อมูลเอกสาร, 4.4.2 โปรแกรม OCR แบบอัตโนมัติ, และ 4.4.5 ระบบฐานข้อมูล

7 สิ่งที่จะได้รับ (SW และ HW) 1. ระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ (DIMS) KM Web Site ของ ททท. และกระบวนการ ขับเคลื่อนด้วย 4Learn 2. ระบบการเรียนรู้บน Intranet 3. จัดหาและติดตั้งระบบ SW 1. โปรแกรมบีบอัดข้อมูลเอกสาร 2. โปรแกรม OCR แบบอัตโนมัติ 3. โปรแกรม Full Text Search ใช้งานคู่กับ ระบบ KM (DIMS) 4. ระบบฐานข้อมูล (SQL Server) 5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 6 ชุด 7 bawdinw@adlisolutions.com

8 8 Step1. จัดประชุม Kick off Meeting

9 9 bawdinw@adlisolutions.com Step2. เตรียมและติดตั้งระบบ KM Web Site

10 10 bawdinw@adlisolutions.com Step3. เตรียมความพร้อมด้าน ระบบและบุคลากร

11 11 bawdinw@adlisolutions.com Step4. User นำข้อมูลขึ้น สู่ระบบ KM Web

12 12 bawdinw@adlisolutions.com Step5. จัดหาและติดตั้ง Software สนับสนุน

13 13 bawdinw@adlisolutions.com Step6. Project Transfer & Close-out

14 Key Mile Stones กิจกรรม เมย.พค.มิย.กค.สค. เริ่มโครงการ 12 เมย. 54 12Apr 1. Kick-off Meeting 21Apr 2.0 ติดตั้ง HW-Server 6May 2.1 วิเคราะห์และติดตั้งระบบ DIMS 2.2 วิเคราะห์และติดตั้งระบบ Learning บน Intranet 2.4 อบรม System Admin 3 วัน 3.1 อบรม Web Admin ของหน่วยงาน 2 วัน, 2 รุ่น 3.2 อบรม CoP Web Admin 1 วัน 4.1 อบรม KM User 1 วัน, 2 รุ่น 4.2 อบรม ระบบ Learning บน Intranet 5.1 จัดหา โปรแกรมบีบอัดข้อมูลเอกสาร, OCR แบบอัตโนมัติ, และ ระบบฐานข้อมูล 5.2 ติดตั้งและส่งมอบ โปรแกรมบีบอัดข้อมูลเอกสาร, OCR แบบอัตโนมัติ, และ ระบบฐานข้อมูล 5.3 จัดหาและติดตั้ง โปรแกรม BI และ Note Book 5.4 จัดหาและติดตั้ง โปรแกรม Full Text Search 6. ส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบ 14 bawdinw@adlisolutions.com

15 Risk Management Risk Identificat ion CauseEffectRisk Migration Plan 1. HW สำหรับ SQL Server ติดตั้งล่าช้าการติดตั้ง SW ทุก ตัวในโครงการ 2. 3. 4. 5. 15 bawdinw@adlisolutions.com

16 16 bawdinw@adlisolutions.com “ Just Do It Now... ” Make Things happen...


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการระบบบริหารองค์ ความรู้และการจัดเก็บองค์ ความรู้ ประจำปี 2554 โดย น. ท. Dipl.-Ing. บดินทร์ วิจารณ์ Managing Director.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google