งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดทำขอตั้ง งบประมาณ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ โดย นางสาวอภิชภา สินสโมสร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดทำขอตั้ง งบประมาณ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ โดย นางสาวอภิชภา สินสโมสร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดทำขอตั้ง งบประมาณ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ โดย นางสาวอภิชภา สินสโมสร

2 กระบวนการจัดทำงบประมาณ นโยบาย เขียน โครงการ จัดทำคำขอ ตั้ง งบประมาณ จัดทำ แผนการใช้ จ่าย งบประมาณ คณะกรรมก าร กลั่นกรอง โครงการ บันทึกคำขอตั้ง งบประมาณ และแผนการ ใช้จ่ายลง ฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย เสนอ คณะกรรมการ ตาม กระบวนการ อนุมัติงวดการ ใช้จ่าย งบประมาณ ตามแผน ครั้งที่ ๑ ใช้จ่าย งบประมาณ ตามแผน ติดตามการใช้ จ่าย งบประมาณ

3 เอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ ๑.แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ๑. ๑ แบบฟอร์มฉบับย่อ ( จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ ) ( หลักสูตร / สาขาวิชาส่งให้งานแผนคณะฯ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ) ๑. ๒ แบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์ ( นำเข้า คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ) ( หลักสูตร / สาขาวิชาส่งให้งานแผนคณะฯ ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ) ๒. แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ๒. ๑ หมวดค่าจ้าง ๒. ๒ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ๒. ๓ หมวดค่าสาธารณูปโภค

4 เอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ ๒. ๔ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑ ) โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒ ) โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๓ ) โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๔ ) โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๕ ) โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๒. ๕ หมวดรายจ่ายอื่น ๑ ) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ๒ ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ

5 ๓. แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณ จากคำขอตั้งงบประมาณ ให้หลักสูตร / สาขาวิชา จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็น รายเดือน ( ตามแบบฟอร์มที่แนบ ) เพื่อขออนุมัติ งวดเงิน โดยประมาณในงวดแรกมหาวิทยาลัยจะ อนุมัติให้ครอบคลุมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕ และงวดที่ ๒ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕

6 แบบฟอร์มแจ้งกำหนดการจัด ประชุม เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ หลักสูตร / สาขาวิชา ……………………………………………………………… ………….. กำหนดจัดประชุม วันที่ …………………………………………… เวลา ………………….. ใช้ห้อง ประชุม …………………………………………………… จำนวน ………………… คน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน  อาหารเย็น  เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก จำนวน ๑ คน ระบุชื่อ …………………………………………….. ไม่ระบุชื่อ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดทำขอตั้ง งบประมาณ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ โดย นางสาวอภิชภา สินสโมสร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google