งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

2 มุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กระบวนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ผ่านกระบวนการ ทางบริหาร จนมีผลงานที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร

3 การบริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร
KW - Model บริหารงานแบบกัลยาณมิตร โดยยึดหลัก “สาราณียธรรม 6 ประการ” 1. เมตากายกรรม 2. เมตาวจีกรรม 3. เมตามโนกรรม 4. สาธารณโภคี 5. สีลสามัญญตา 6. ทิฐิสามัญญตา D P C A วิชาการ อำนวยการ กิจการนักเรียน บริการ Knowledge World โลกแห่งการเรียนรู้ วงจร PDCA

4 KW. MODEL อาชีพ รักการอ่าน ความรู้ด้าน ICT คุณธรรมจริยธรรม
Knowledge World ความรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รักการอ่าน ความรู้ด้านวิทย์-คณิต ความรู้ด้าน ICT คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ภาษาต่างประเทศ สิ่งแวดล้อม ASEAN


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google