งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ. การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กระบวนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ผ่านกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ. การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กระบวนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ผ่านกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

2 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กระบวนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ผ่านกระบวนการ ทางบริหาร จนมีผลงานที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร

3 การบริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร KW - Model บริหารงานแบบ กัลยาณมิตร โดยยึดหลัก “ สาราณียธรรม 6 ประการ ” 1. เมตากายกรรม 2. เมตาวจีกรรม 3. เมตามโนกรรม 4. สาธารณโภคี 5. สีลสามัญญตา 6. ทิฐิสามัญญตา D PC A วิชาการ อำนวยก าร กิจการ นักเรียน บริการ Knowledge World วงจร PDCA โลกแห่งการเรียนรู้

4


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ. การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กระบวนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ผ่านกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google