งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องคำควบ กล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มี พยัญชนะต้น 2 ตัวเรียวกัน ประสมสระเดียวกันและอ่านออก เสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 ตัว พร้อมกัน ออกเสียงกล้ำกัน พยัญชนะตัวกล้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องคำควบ กล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มี พยัญชนะต้น 2 ตัวเรียวกัน ประสมสระเดียวกันและอ่านออก เสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 ตัว พร้อมกัน ออกเสียงกล้ำกัน พยัญชนะตัวกล้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องคำควบ กล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มี พยัญชนะต้น 2 ตัวเรียวกัน ประสมสระเดียวกันและอ่านออก เสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 ตัว พร้อมกัน ออกเสียงกล้ำกัน พยัญชนะตัวกล้ำ คือ พยัญชนะ ตัวหลัง ซึ่งพยัญชนะตัวกล้ำ มี เพียง 3 ตัว ได้แก่ ร ล ว

2 ร ควบกล้ำเวลาอ่านออก เสียง กล้ำพร้อมกันมี กร - ขร - คร - ตร - ปร - พร - เช่น เต่า กระ มะกรูด ปลา กราย กราบพระ ครีบ ปลา หอยแครง พริกไทย เครื่องบิน แปรงฟัน พยัญชนะต้นควบ กับ ร ( ควบแท้ )

3  ล ควบกล้ำคือคำที่อ่านออกเสียง พยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำ พร้อมกันมี กล - ขล - คล - ปล - พล - ได้แก่ เปล่า ปลีก คลาน คลุก เคล้า เปลี่ยนแปลง กลบ กลม เพลิดเพลิน เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น คล่องแคล่ว เกล้า ของกลาง เป่าขลุ่ย กล่อง นม เปลวไฟ ลำคลอง ปลีกล้วย พลอย แปลง ผัก เกล็ดปลา ตีกลอง พยัญชนะควบแท้ ล

4  คำควบกล้ำแท้ ว ว ควบกล้ำ คือคำที่อ่านออกเสียง พยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียง กล้ำพร้อมกันมี กว - ขว - คว - ได้แก่ กวาด ขวาน ควาย ขวิด แคว่งคว้าง แขวน ขวนขวาย คว่ำ ควาญ แกว่งไกว ความ แคว้น ขวัญ ควัน แตงกวา ไม้แขวนเสือ ขวาน ควัน ไฟ กวาง นอนคว่ำ ไขว่ห้าง สูง กว่า ควาย ไม้กวาด

5 . คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้น สองตัว โดยจะมี ร ล ว รวมอยู่ใน พยัญชนะต้น เช่น กราบ สะกดว่า กร + อา + บ อ่านว่า กราบ แปรง สะกดว่า ปร + แอ + ง อ่านว่า แปรง กลาง สะกดว่า กล + อา + ง อ่านว่า กลาง ควาย สะกดว่า คว + อา + ย อ่านว่า ควาย แขวน สะกดว่า ขว + แอ + น อ่านว่า แขวน ข้อสังเกตว่าเป็นคำควบ กล้ำ

6 ฝึกอ่านคำควบกล้ำ ลูกกวาด ลากเกวียน แกว่งไกว กวักมือ เขากวาง ไกวเปล แขนขวา มีดขวาน ขว้างปา ขวักไขว่ ขวัญใจ ไขว่ห้าง ไม้แขวน ขวนขวาย คว้า แขน เคว้งคว้าง ควักกะปิ ควันไฟ อ้อยควั่น นอนคว่ำ แว่น แคว้น ควานหา

7  คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะ 2 ตัวเรียง กัน พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัว จ ซ ท ศ ส พยัญชนะตัวควบเป็นตัว ร ประสมสระเดียวกัน เช่น จร จริง ศร เศร้า ทร ทราบ ทราม ทราย เเทรก ซร ไซร้ สร สร้าง เสริม  เวลาอานออกเสียงคำควบไม่แม้ ที่มีตัว จร ชร ศร และสร จะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น ไม่ต้องออกเสียงตัว ร เช่น จริง อ่านว่า จิง ไซร้ อ่านว่า ไซ้ เศร้า อ่านว่า เส้า สร้อย อ่านว่า ส้อย คำควบกล้ำไม่แท้

8  คำควบกล้ำไม่เเท้ที่มีตัว ทร ให้อ่านออกเสียงเป็น ซ เช่น  คำที่ใช้ ทร เเต่ออกเสียงเป็น ซ  ทรวดทรงทราบทรามทราย ทรุดโทรมหมายนกอินทรีย์  มัทรี อินทรีย์มี เทริด นนทรี พุทราเพรา  ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด โทรมนัสฉะเชิงเทรา  ตัว " ทร " เหล่านี้เรา ออกเสียงเป็นเสียง " ซ "  จาก หลัก ภาษาไทย ของ กำชัย ทองหล่อ  * แต่ถ้า ท กับ ร ควบกันแล้วออกเสียงกล้ำกัน สนิท ก็จะนับว่าเป็นคำควบกล้ำเเท้ เช่น นิทรา อ่านว่า นิด - ทรา เป็นต้น คำควบกล้ำไม่แท้ ที่ มี ทร

9  นาง วิไลลักษณ์ ผาสุก  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดทำโดย


ดาวน์โหลด ppt เรื่องคำควบ กล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มี พยัญชนะต้น 2 ตัวเรียวกัน ประสมสระเดียวกันและอ่านออก เสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 ตัว พร้อมกัน ออกเสียงกล้ำกัน พยัญชนะตัวกล้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google