งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องคำควบกล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัวเรียวกัน ประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 ตัว พร้อมกัน ออกเสียงกล้ำกัน พยัญชนะตัวกล้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องคำควบกล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัวเรียวกัน ประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 ตัว พร้อมกัน ออกเสียงกล้ำกัน พยัญชนะตัวกล้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องคำควบกล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัวเรียวกัน ประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 ตัว พร้อมกัน ออกเสียงกล้ำกัน พยัญชนะตัวกล้ำ คือ พยัญชนะตัวหลัง ซึ่งพยัญชนะตัวกล้ำ มีเพียง 3 ตัว ได้แก่ ร ล ว

2 พยัญชนะต้นควบกับ ร (ควบแท้)
ร ควบกล้ำเวลาอ่านออก เสียงกล้ำพร้อมกันมี    กร-   ขร-   คร-   ตร-   ปร-  พร-     เช่น  เต่ากระ  มะกรูด  ปลากราย  กราบพระ  ครีบปลา  หอยแครง  พริกไทย  เครื่องบิน  แปรงฟัน 

3 พยัญชนะควบแท้ ล ล ควบกล้ำคือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกันมี   กล-   ขล-   คล-   ปล-  พล-   ได้แก่ เปล่า ปลีก คลาน คลุก เคล้า เปลี่ยนแปลง กลบ กลม เพลิดเพลิน เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น คล่องแคล่ว เกล้า ของกลาง  เป่าขลุ่ย  กล่องนม  เปลวไฟ  ลำคลอง   ปลีกล้วย  พลอย  แปลงผัก   เกล็ดปลา  ตีกลอง

4 คำควบกล้ำแท้ ว ว ควบกล้ำ คือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกันมี   กว-   ขว- คว- ได้แก่ กวาด ขวาน ควาย ขวิด แคว่งคว้าง แขวน ขวนขวาย คว่ำ ควาญ แกว่งไกว ความ แคว้น ขวัญ ควัน  แตงกวา  ไม้แขวนเสือ ขวาน ควันไฟ  กวาง  นอนคว่ำ  ไขว่ห้าง  สูงกว่า  ควาย ไม้กวาด   

5 ข้อสังเกตว่าเป็นคำควบกล้ำ
. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ร ล ว รวมอยู่ในพยัญชนะต้น     เช่น     กราบ    สะกดว่า     กร + อา + บ      อ่านว่า     กราบ                แปรง   สะกดว่า    ปร + แอ + ง     อ่านว่า      แปรง                กลาง    สะกดว่า     กล + อา + ง      อ่านว่า      กลาง                ควาย    สะกดว่า     คว + อา + ย      อ่านว่า      ควาย                แขวน    สะกดว่า    ขว + แอ + น    อ่านว่า      แขวน

6 ฝึกอ่านคำควบกล้ำ ลูกกวาด ลากเกวียน แกว่งไกว กวักมือ เขากวาง
ลูกกวาด ลากเกวียน แกว่งไกว กวักมือ เขากวาง ไกวเปล แขนขวา มีดขวาน ขว้างปา ขวักไขว่ ขวัญใจ ไขว่ห้าง ไม้แขวน ขวนขวาย คว้าแขน เคว้งคว้าง ควักกะปิ ควันไฟ อ้อยควั่น นอนคว่ำ แว่นแคว้น ควานหา

7 คำควบกล้ำไม่แท้ คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัว จ ซ ท ศ ส พยัญชนะตัวควบเป็นตัว ร ประสมสระเดียวกัน เช่น จร จริง ศร เศร้า ทร ทราบ ทราม ทราย เเทรก ซร ไซร้ สร สร้าง เสริม เวลาอานออกเสียงคำควบไม่แม้ ที่มีตัว จร ชร ศร และสร จะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น ไม่ต้องออกเสียงตัว ร เช่น จริง อ่านว่า จิง ไซร้ อ่านว่า ไซ้ เศร้า อ่านว่า เส้า สร้อย อ่านว่า ส้อย

8 คำควบกล้ำไม่แท้ ที่มี ทร
คำควบกล้ำไม่แท้ ที่มี ทร คำควบกล้ำไม่เเท้ที่มีตัว ทร ให้อ่านออกเสียงเป็น ซ เช่น คำที่ใช้ ทร เเต่ออกเสียงเป็น ซ ทรวดทรงทราบทรามทราย ทรุดโทรมหมายนกอินทรีย์ มัทรี อินทรีย์มี เทริด นนทรี พุทราเพรา ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด โทรมนัสฉะเชิงเทรา ตัว "ทร" เหล่านี้เรา ออกเสียงเป็นเสียง "ซ" จาก หลักภาษาไทย ของ กำชัย ทองหล่อ * แต่ถ้า ท กับ ร ควบกันแล้วออกเสียงกล้ำกันสนิท ก็จะนับว่าเป็นคำควบกล้ำเเท้ เช่น นิทรา อ่านว่า นิด-ทรา เป็นต้น

9 จัดทำโดย นาง วิไลลักษณ์ ผาสุก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่องคำควบกล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัวเรียวกัน ประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 ตัว พร้อมกัน ออกเสียงกล้ำกัน พยัญชนะตัวกล้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google