งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โ ล ก ก ล ม ๆ ใ บ นี้ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ที่ ไ ด้ ม า ฟ รี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โ ล ก ก ล ม ๆ ใ บ นี้ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ที่ ไ ด้ ม า ฟ รี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โ ล ก ก ล ม ๆ ใ บ นี้ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ที่ ไ ด้ ม า ฟ รี
โ ล ก ก ล ม ๆ ใ บ นี้ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ที่ ไ ด้ ม า ฟ รี ( ข อ ง ฟ รี ไ ม่ เ ค ย มี ข อ ง ดี ไ ม่ เ ค ย ถู ก ) อ ยู่ ใ ห้ ไ ว้ ใ จ…. ไ ป ใ ห้ คิ ด ถึ ง…

2 ค น เ ร า ต้ อ ง เ ดิ น ห น้ า... เ ว ล า ยั ง เ ดิ น ห น้ า เ ล ย
ไ ม่ ต้ อ ง ส น ใ จ ว่ า แ ม ว จ ะ สี ข า ว ห รื อ สี ดำ ข อ ใ ห้ จั บ ห นู ไ ด้ ก็ พ อ

3 ยิ่ ง มี ใ จ ศ รั ท ธ า ยิ่ ง มี ส า ย ต า ที่ เ ยื อ ก เ ย็ น
ยิ่ ง มี ใ จ ศ รั ท ธ า ยิ่ ง มี ส า ย ต า ที่ เ ยื อ ก เ ย็ น ใ น โ ล ก ก ล ม ๆ ใ บ นี้ ...ไ ม่ มี คำ ว่ า “ แ น่ น อ น”

4 ค น เ ร า เ มื่ อ ม้ า ต า ย ก็ ต้ อ ง ล ง เ ดิ น
ค ว า ม ป ร า ร ถ น า อ ย่ า ง แ ร ง ก ล้ า นั่ น แ ห ล ะ คื อ เ ห ตุ ผ ล ค น เ ร า เ มื่ อ ม้ า ต า ย ก็ ต้ อ ง ล ง เ ดิ น

5 ค น เ ร า ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ ส ม อ ง เ ล ย ถ้ า พู ด แ ต่ ค ว า ม จ ริ ง

6 ท้ อ แ ท้ ไ ด้ ... แ ต่ อ ย่ า ท้ อ ถ อ ย
อิ จ ฉ า ไ ด้... แ ต่ อ ย่ า ริ ษ ย า พั ก ไ ด้... แ ต่ อ ย่ า ห ยุ ด

7 เ ห ตุ ผ ล ข อ ง ค น ๆ ห นึ่ ง อ า จ จ ะ ไ ม่ ใ ช่ ข อ ง ค น อี ก ค น ห นึ่ ง

8 ล้ ว น อ ยู่ ที่ ตั ว เ ร า ทั้ ง สิ้ น
ถ้ า คุ ณ ไ ม่ ล อ ง ก้ า ว จ ะ ไ ม่ มี วั น รู้ เ ล ย ว่ า ข้ า ง ห น้ า เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร ปั ญ ห า ทุ ก อ ย่ า ง ... ล้ ว น อ ยู่ ที่ ตั ว เ ร า ทั้ ง สิ้ น

9 น้ำ ใ จ ส่ ว น น้ำ ใ จ เ ห ตุ ผ ล ส่ ว น เ ห ตุ ผ ล
น้ำ ใ จ ส่ ว น น้ำ ใ จ เ ห ตุ ผ ล ส่ ว น เ ห ตุ ผ ล เ รื่ อ ง ดี ห รื อ เ รื่ อ ง ร้ า ย ท า ง ที่ ดี บ อ ก กั น ก่ อ น

10 ห น ท า ง ย า ว ไ ก ล นั บ ห มื่ น ลี้
ต้ อ ง เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ย ก้ า ว แ ร ก ก่ อ น เ ส ม อ เ ร า จ ะ เ ห็ น ถึง คุณ ค่ า ของ ค ว า ม อ บ อุ่ น ก็ ต่ อ เ มื่ อ เ ร า ผ่ า น ค ว า ม เ ห น็ บ ห น า ว ม า แ ล้ ว

11 อั น ต ร า ย ที่ สุ ด สำ ห รั บ ชี วิ ต เ ร า คื อ ก า ร ค า ด ห วั ง ... เ ริ่ ม ต้ น ดี แ ล้ ว ล ง ท้ า ย ก็ ต้ อ ง ดี ด้ ว ย ...

12 ส ว ร ร ค์ นั้ น... พึ่ ง ย า ก แต่ ค น นั้ น... พึ่ ง ย า ก ก ว่ า อ ย่ า ย อ ม แ พ้ ถ้ า ยั ง ไ ม่ ไ ด้ พ ย า ย า ม อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ จ ง ใ ช้ ส ติ ... อ ย่ า ใ ช้ อ า ร ม ณ์

13 เ บื้ อ ง ห ลั ง ข อ ง ส ติ ส ม ค ว ร มี อ า ร ม ณ์
เ บื้ อ ง ห ลั ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ส ม ค ว ร มี ค ว า ม อ่ อ น โ ย น เ บื้ อ ง ห ลั ง ข อ ง ส ติ ส ม ค ว ร มี อ า ร ม ณ์

14 ไ ม่ มี คำ ว่ า บั ง เ อิ ญ ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม รั ก
มี แ ต่ คำ ว่ า “ ตั้ ง ใ จ” ยิ น ดี กั บ สิ่ ง ที่ ไ ด้ ม า แ ล ะ ย อ ม รั บ กั บ สิ่ ง ที่ เ สี ย ไ ป

15 ห ลั ง พ า ยุ ผ่ า น ไ ป ... ฟ้ า ย่ อ ม ส ด ใ ส
ห ลั ง ผ่ า น ปั ญ ห า จ ะ รู้ ว่ า ปั ญ ห า นั้ น เ ล็ ก นิ ด เ ดี ย ว

16 ไ ม่ เ ป็ น ขุ น น า ง น ะ ไ ด้ แ ต่ ไ ม่ เ ป็ น ค น... ไ ม่ ไ ด้ มี แ ต่ วั น นี้ ที่ มี ค่ า ไ ม่ มี วั น ห น้ า วั น ห ลั ง เ มื่ อ ว า น ก็ ส า ย เ กิ น แ ก้ พ รุ่ ง นี้ ก็ ส า ย เ กิ น ไ ป

17 “ อ ย่ า ห วั ง จ ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม รั ก
จ า ก ค น ที่ คุ ณ รั ก เ พ ร า ะ ค น ที่ คุ ณ รั ก ไ ม่ ไ ด้ รั ก คุ ณ ห ม ด ทุ ก ค น”

18 โ ด ย ไ ร้ ข้ อ ผู ก มั ด ห รื อ สิ่ ง ต อ บ แ ท น ต่ า ง ๆ
เ พี ย ง ข อ ใ ห้ คุ ณ รู้ สึ ก ว่ า คุ ณ ไ ด้ ทำ ดี กั บ เ ข า ที่ สุ ด เ ท่ า ที่ คุ ณ อ ย า ก ทำ โ ด ย ไ ร้ ข้ อ ผู ก มั ด ห รื อ สิ่ ง ต อ บ แ ท น ต่ า ง ๆ แ ล ะ ห า ก จ ะ ห วั ง แ ม้ เ พี ย ง นิ ด

19 ก็ ห วั ง เ พี ย ง แ ค่ ใ ห้ ค น ที่ คุ ณ รั ก
นึ ก ถึ ง คุ ณ ค น แ ร ก ใ น ย า ม ที่ เ ค้ า สุ ข เ ศ ร้ า…เ ห ง า… ห รื อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ ก็ เ พี ย ง พ อ แ ล้ ว

20 เ พื่ อ น ทั่ ว ไ ป ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น คุ ณ ร้ อ ง ไ ห้
เ พื่ อ น แ ท้ มี หั ว ไ ห ล่ ไ ว้ ค อ ย ซั บ น้ำ ต า

21 เ พื่ อ น ทั่ ว ไ ป จ ะ ไ ม่ รู้ ชื่ อ พ่ อ แ ม่ ข อ ง คุ ณ
เ พื่ อ น แ ท้ จ ะ มี เ บ อ ร์ ข อ ง ท่ า น ไ ว้ ใ น ส มุ ด จ ด โ ท ร ศั พ ท์ ข อ ง เ ข า

22 เ พื่ อ น ทั่ ว ไ ป จ ะ ถื อ ข ว ด ไ ว น์
ติ ด มื อ ม า ง า น ป า ร์ ตี้ ข อ ง คุ ณ เ พื่ อ น แ ท้ จ ะ ม า แ ต่ วั น… เ พื่ อ ช่ ว ย เ ต รี ย ม ง า น

23 เ พื่ อ น ทั่ ว ไ ป อ ย า ก คุ ย กั บ คุ ณ ถึ ง ปั ญ ห า ข อ ง เ ข า
เ พื่ อ น แ ท้ อ ย า ก ช่ ว ย ปั ด เ ป่ า ปั ญ ห า ข อ ง คุ ณ อ อ ก ไ ป

24 เ พื่ อ น ทั่ ว ไ ป จ ะ พิ ศ ว ง ใ น เ รื่ อ ง โ ร แ ม น ติ ก เ ก่ า ๆ
เ พื่ อ น แ ท้ ส า ม า ร ถ เ อ า เ รื่ อ ง นี้ มา อำ คุ ณ ไ ด้

25 เพื่อนทั่วไป... เวลามาเยี่ยม ไปเปิดตู้เย็นและบริการตัวเอง
จะทำตัวเยี่ยงแขก เพื่อนแท้... จะตรงรี่ ไปเปิดตู้เย็นและบริการตัวเอง

26 เ พื่ อ น ทั่ ว ไ ป คิ ด ว่ า มิ ต ร ภ าพ จ บ ล ง เ มื่ อ เ กิ ด ก า ร ท ะ เ ล า ะ ถ ก เ ถี ย ง

27 เ พื่ อ น แ ท้ รู้ ดี ว่ า นั่ น จ ะ มิ ใ ช่ มิ ต ร ภ า พ จ น ก ว่ า .... คุ ณ จ ะ ไ ด้ เ ค ย วิ ว า ท กั น

28 ใ ห้ คุ ณ อ ยู่ เ คี ย ง ข้ า ง เ ข า เ ส ม อ
เ พื่ อ น ทั่ ว ไ ป ค า ด ห วั ง ใ ห้ คุ ณ อ ยู่ เ คี ย ง ข้ า ง เ ข า เ ส ม อ

29 เ พื่ อ น แ ท้ ค า ด ห วั ง ที่ จ ะ อ ยู่ ... เ คี ย ง คุ ณ ต ล อ ด ไ ป

30 เพื่อน ทั่ ว ไ ป จ ะ อ่ า น ข้ อ ค ว า ม นี้ แ ล้ ว โ ย น ล ง ถั ง ข ย ะ......

31 เ พื่ อ น แ ท้... จ ะ เ ฝ้ า ส่ ง ต่ อ ๆ ไ ป
เ พื่ อ น แ ท้... จ ะ เ ฝ้ า ส่ ง ต่ อ ๆ ไ ป จ น ก ว่ า จ ะ มั่ น ใ จ ว่ า มั น ไ ด้ ถึ ง มื อ ผู้ รั บ

32 ส่ ง ผ่ า น ใ ห้ ใ ค ร ก็ ไ ด้ ที่ คุ ณ ห่ ว ง ใ ย ห า ก คุ ณ ไ ด้ รั บ มั น ก ลั บ ม า นั่ น ห ม า ย ค ว า ม ว่ า คุ ณ ไ ด้ พ บ… …เ พื่ อ น แ ท้ แ ล้ ว


ดาวน์โหลด ppt โ ล ก ก ล ม ๆ ใ บ นี้ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ที่ ไ ด้ ม า ฟ รี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google