งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อักษรควบ โดย มิส. สุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อักษรควบ โดย มิส. สุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อักษรควบ โดย มิส. สุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 อักษรควบ อักษรควบ คือ พยัญชนะที่ควบกับตัว ร ล ว แล้วออกเสียงกล้ำเป็นสระเดียวกัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด อักษรควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะที่ควบกับ ร ล ว แล้วออกเสียงกล้ำกันทั้งสองตัวพยัญชนะที่เป็น ตัวนำหน้า ได้แก่ ก ข ค ต ป ผ พ เช่น กวาดถู ครู่เดียว เกลียวกลม ตรมตรอม พร้อม เพรียง เกรียงไกร ไกวเปล เตร่มา กล้าหาญ ผลาญเผา เขลา ขลาด กลาดเกลื่อน เคลื่อนไหว ไกลเกิน หวั่นเกรง เพลงเพราะ

3 2. อักษรควบไม่แท้ ได้แก่พยัญชนะที่ควบกับ ร ล ว แล้วออกเสียงเฉพาะตัวหน้าตัวเดียว หรือบาง ทีออกเสียงกลายเป็นตัวอื่นไป เช่น เศร้าสร้อย คอยสร้าง ข้างสระ จะเสร็จ เผ็ด จริง ยิ่งเสริม เริ่มสร่าง นอกจากนั้นพยัญชนะ ท ควบ ร ออกเสียงเป็น ซ เช่น ทรงทราบว่าบ่อทราย พังทลายเพราะ ทรุดโทรม ต้นไทรใหญ่ล้มโครม ทับพุทราน่า เสียใจ แทรกแซงนกอินทรี ทรามวัยมีทรัพย์สิ่ง ใด ทรวดทรงเลวทรามไหม อินทรีย์ไปฉะเชิงเทรา

4 อักษรควบไม่แท้ ( ต่อ ) พยัญชนะต้น จ ซ ศ ส ควบตัว ร แต่เวลาอ่าน ออกเสียงตัวหน้า ไม่ออก เสียงตัว ร ได้แก่ จ ควบ ร มีคำเดียว คือ คำว่า จริง ซ ควบ ร มีคำเดียวคือคำ ว่า ไซร้ ศ ควบ ร เช่น เศร้า ศรัทธา ปราศรัย อาศม เศรษฐี ฯลฯ ส ควบ ร เช่น สร้าง เสริม สร้อย สรง ฯลฯ ความจริงตัว ร ควบ อ่านเสียงรวบกล้ำตัวนำ บางครั้งเราต้องจำ บางคำไซร้ไม่ออก ร หมั่นสร้างแต่ความดี เสริมศักดิ์ศรีแก่เหล่ากอ สรรเสริญแสร้งเยินยอ หายเศร้าสร้อย สรวลเส เฮฮา

5 แบบทดสอบ เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียง ข้อเดียว 1. อักษรควบมีกี่ชนิด ก. 2 ชนิด ข. 3 ชนิด ค. 4 ชนิด ง. 5 ชนิด 2. ข้อใดเป็นคำควบแท้ ทั้งหมด ก. คลอง กรวด ขวาน ข. กวาง เพลง ศรัทธา ค. ทราย สร้าง ไทร ง. เพราะ ปลุก อินทรีย์ 3. ข้อใดเขียนต่างจากคำ อื่น ก. มัทรีข. สุนทรี ค. อินทรีย์ ง. นนทรี 4. “ เขากล่าวความจริง สอดแทรกมุขตลก ” มี คำควบกล้ำกี่คำ ก. 4 คำ ข. 5 คำ ค. 6 คำ ง. 7 คำ 5. ข้อใดอ่านต่างจากข้ออื่น ก. ภัทรา ข. สุนทรี ค. นิทรา ข. จันทรา


ดาวน์โหลด ppt อักษรควบ โดย มิส. สุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google