งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. กฤษณ์ จิตรภักดี ม.1/3 เลขที่ 4 ด. ช. จิตต์ธาดา สุริยะไชยากร ม.1/3 เลขที่ 9 ด. ญ. ธนภรณ์ แย้มเกษม ม.1/3 เลขที่ 23 ด. ญ. บุญญาภัค ไชยเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. กฤษณ์ จิตรภักดี ม.1/3 เลขที่ 4 ด. ช. จิตต์ธาดา สุริยะไชยากร ม.1/3 เลขที่ 9 ด. ญ. ธนภรณ์ แย้มเกษม ม.1/3 เลขที่ 23 ด. ญ. บุญญาภัค ไชยเดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย ด. ช. กฤษณ์ จิตรภักดี ม.1/3 เลขที่ 4 ด. ช. จิตต์ธาดา สุริยะไชยากร ม.1/3 เลขที่ 9 ด. ญ. ธนภรณ์ แย้มเกษม ม.1/3 เลขที่ 23 ด. ญ. บุญญาภัค ไชยเดช ม.1/3 เลขที่ 30 ด. ช. ปรัชญา มงคะสิงห์ ม.1/3 เลขที่ 32 ด. ช. พิสุทธ์ ชาญประโคน ม.1/3 เลขที่ 38

3 แนวคิดที่ทำโครงงาน การทดลองผงซักฟอก อยากทดลองเกี่ยวกับผงซักฟอกที่มีฤทธิ์ ความเข้มข้นที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งและ ฟอสเฟต

4 วัตถุประสงค์ในการทำ โครงงาน เพื่อศึกษาและหาความรู้ในการทดสอบ สารในผงซักฟอกว่าสารใดมีคุณสมบัติขจัด คราบสกปรกสูง และสารใดที่มีคุณสมบัติช่วย ย่อยสลายโปรตีนและไม่มีส่วนผสมของแป้ง

5 น้ำเปล่า ขั้นตอนการดำเนินงาน

6 ผงซักฟ อก

7 นาฬิกาส แตนเลส

8 ทิชชู่

9 ผงซักฟอกชนิดแรกที่ นำมาทดลอง

10 ตักผงซักฟอก SA8 1 ช้อนชาลงไปในแก้ว

11 ผงซักฟอก SA8 แตกตัวได้ ดี และมีการตกตะกอน เล็กน้อย

12 ผงซักฟอกชนิดที่สอง นำมาทดลอง

13 ตักผงซักฟอกเปาซิวเวอร์นาโน 1 ช้อน ชาลงไปในแก้ว

14 ผงซักฟอกเปาซิวเวอร์นา โน ไม่แตกตัว และมีการตกตะกอนมาก

15 ผงซักฟอกชนิดที่สาม นำมาทดลอง

16 ตักผงซักฟอกโอโมพลัส 1 ช้อนชาลงไป ในแก้ว

17 ผงซักฟอกเปาซิวเวอร์นา โน ไม่แตกตัว และไม่มีการตกตะกอน

18 ผงซักฟอกชนิที่สี่นำมา ทดลอง

19 ตักผงซักฟอกบรีสเอกเซล 1 ช้อนชาลง ไปในแก้ว

20 ผงซักบรีสเอกเซลนาโน ไม่แตกตัว และไม่มีการตกตะกอน

21 ผลการทดลองออกมาของ ผงซักฟอกทั้ง 4

22 นำนาฬิกาสแตนเลสมาแช่ในน้ำ ผงซักฟอก ประมาณ 10 นาที

23 นำนาฬิกาสแตนเลสมาแช่ในน้ำ ผงซักฟอก ประมาณ 10 นาที

24 สังเกตเมื่อเช็ดสายนาฬิกาจะมีคราบ สีดำแสดงว่าผงซักฟอกชนิดนี้ทำ ความสะอาดได้ล้ำลึก

25 สังเกตเมื่อเช็ดสายนาฬิกาไม่มีคราบ สีดำแสดงว่าผงซักฟอกชนิดนี้มี ส่วนผสมของแป้ง

26 ผลการดำเนินงาน ได้เห็นความแตกต่างระหว่าง ผงซักฟอกทั้ง 4 ชนิด ว่าผงซักฟอก SA8 และบรีสเอกเซล สามารถทำความสะอาดได้ล้ำลึก แต่ ผงซักฟอกเปาซิวเวอร์นาโนและโอโม ไม่แตกตัวมีส่วนผสมของแป้ง

27 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ความรู้ความเข้าใจความ แตกต่างใน การทดลองผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด

28 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. กฤษณ์ จิตรภักดี ม.1/3 เลขที่ 4 ด. ช. จิตต์ธาดา สุริยะไชยากร ม.1/3 เลขที่ 9 ด. ญ. ธนภรณ์ แย้มเกษม ม.1/3 เลขที่ 23 ด. ญ. บุญญาภัค ไชยเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google