งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพท.ชย.2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพท.ชย.2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพท.ชย.2
ICT For Learning นายธีธัช กิติคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพท.ชย.2

2 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
E-Learning ความหมายของ e-Learning สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่คือ –กลุ่มหนึ่งหมายถึงการจัดระบบการเรียนรู้ที่อาศัยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ ดังนั้นการเรียนด้วยสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ก็ถือว่าเป็น e-Learning –กลุ่มหนึ่งให้นิยามอิงเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต จึงหมายถึง การจัดระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก

3 E-Learning เป็นระบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเว็บไซต์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุน การเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) และ การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center Learning) ผู้เรียนเป็นผู้คิด ตัดสินใจเรียน โดยการสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบ ทั้งการเรียนทางไกล และการเรียนผ่านเครือข่ายระบบต่างๆ

4 เครื่องมือในการสร้างระบบ LMS
โปรแกรมสำหรับการสร้าง ได้แก่ Moodle , Learn Square เป็นต้น Moodle LearnSquare

5 LMS : Learning Management System
ระบบการจัดการเรียนการสอนนับเป็นหัวใจสำคัญของการเรียน ด้วยระบบ E-Learning สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ ตรวจสอบการเข้าเรียน, ชื่อผู้ที่เข้าเรียน, ความก้าวหน้าในการเรียน, บทที่เรียน, เวลาที่เรียน, ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน, การสมัครเรียน, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การถามตอบ, ระบบประเมินผล, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค้นคว้า, เอกสารอ้างอิง ฯลฯ

6 การจัดการชั้นเรียนด้วยระบบ E-Learning
เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ E-Learning เตรียมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆประกอบ เช่น - แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ ( Download ) - ใบงาน , ใบความรู้ ( Word , Excel , PowerPoint , Movie, Flash ฯ ) - แบบทดสอบ , แบบประเมิน

7 ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน Virtual Internet หมายถึง ระบบ Internet แบบ Offline หรือ อินเตอร์เน็ตเสมือน ซึ่งจัดทำได้โดยการใช้โปรแกรมดาวน์โหลดเว็บไซต์ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น โปรแกรม Offline Explorer Enterprise , TeleportPro , HTTrack เป็นต้น

8 บทเรียน E-Learning บทเรียนสำเร็จรูป ( อิเล็กทรอนิกส์ )

9 สมัครสมาชิก ครู/นักเรียน
ครูสร้างรายวิชาเรียน นักเรียนลงทะเบียนเรียน

10 ครูออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอน
ครูสามารถจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เช่น เว็บไซต์ , เพลง , ภาพยนตร์ , เสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว การ์ตูนอนิเมชัน , Ms-Office ฯลฯ ครูออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอน

11 ตัวอย่างไฟล์สำหรับสร้างแหล่งเรียนรู้ ภาพยนตร์ประกอบบทเรียนวิทยาศาสตร์

12 ตัวอย่างไฟล์สำหรับสร้างแหล่งเรียนรู้
เกมส์ประกอบบทเรียนภาษาอังกฤษ อนิเมชันประกอบบทเรียนวิทยาศาสตร์ เกมส์ประกอบบทเรียนคณิตศาสตร์ แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์วิชาคณิตศาสตร์

13 มีแบบทดสอบให้ทุกประเภท เช่น ปรนัย,อัตนัย,ถูก/ผิด,จับคู่ ฯ
ประเมินผลการเรียน แบบตรวจทันที

14 มีระบบการวิเคราะห์ข้อสอบ
ด้วยค่าสถิติต่างๆ

15 บทเรียน E-Learning ICT For Learning
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

16 หนึ่งทางเลือกสำหรับการสอนคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยบทเรียน E-Learning

17 บทเรียน E-Learning

18 เนื้อหา-Virtual Internet ปฏิสัมพันธ์-เว็บบอร์ด
ห้องสนทนา แบบทดสอบ อื่นๆ

19 เรื่อง –ลิมิตของฟังก์ชัน - กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
E-Learning+GSP +Virtual Internet +Ms Office เรื่อง –ลิมิตของฟังก์ชัน - กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ -สถิติเบื้องต้น -ความน่าจะเป็น

20 Learning & Thinking

21

22

23

24 บทเรียน E-Learning ตัวอย่างบทเรียนคลิกที่นี่ 1) ความน่าจะเป็น 2) ลิมิตของฟังก์ชัน 3) ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมอื่นๆประกอบการผลิตบทเรียน 1) Teleport Pro ผลิตสื่อ Virtual Internet GSP ผลิตสื่อ ลิมิตของฟังก์ชัน Ms-Office ผลิตชิ้นงาน โครงงาน

25

26 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง Intel® Teach to The Future
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ความน่าจะเป็น สถิติเบื้องต้น

27 จบการนำเสนอ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพท.ชย.2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google