งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้ อดีต ครูสุขุม แป้นศรี เข้าใจ ปัจจุบัน ครูสุขุม แป้นศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้ อดีต ครูสุขุม แป้นศรี เข้าใจ ปัจจุบัน ครูสุขุม แป้นศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้ อดีต ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

2 เข้าใจ ปัจจุบัน ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

3 ครู นักเรียน ทำนายอนาคต ( เวลานี้ ) ที่เป็นจริง คือ E-Learning ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

4 Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Moodle เป็นชุด โปรแกรมสำหรับ ช่วยผู้สอน สร้างหลักสูตร และเปิดสอนบน เว็บไซต์ ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือครูสอนพิเศษ ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

5 ผู้พัฒนาโปรแกรมคือ Martin Dougiamas โปรแกรมชุดนี้เป็น Open source ภายใต้ข้อตกลงของ GNU.ORG(General public license) สามารถ download ได้ฟรี ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

6 1.เป็น open source ที่ได้รับการยอมรับ 2. สามารถเป็นทั้ง CMS และ LMS ช่วยสร้างเนื้อหาโดยครู และบริการให้นักเรียนเข้ามาเรียนได้ 3. สามารถนำเอกสารที่ทำไว้เพิ่มเข้าไปได้ เช่น word, power point, excel, webpage, pdf หรือ image เป็นต้น 4. มีระบบติดต่อสื่อสารกับนักเรียน หรือระหว่างครูด้วยกัน เช่น chat หรือ webboard เป็นต้น ความสามารถของ moodle โดยสรุป ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

7 5. มีระบบแบบทดสอบ และรับการบ้าน สามารถตรวจการบ้าน และให้คะแนนโดยอัตโนมัติ 6. สามารถ เก็บงานทั้งหมดที่อาจารย์ลงแรงทำไปเป็น.zip แฟ้มเดียว อนาคตสามารถนำไปติดตั้งเครื่องที่ไหนก็ได้ ไม่ ต้องเริ่มต้นใหม่ 7. ผู้บริหารที่มี vision จะส่งเสริมเรื่องนี้เพราะ อาจารย์ได้ ผลงาน นักศึกษาได้เรียนรู้ และสถาบันได้รับการพัฒนา ความสามารถของ moodle โดยสรุป ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

8 ผู้เข้าใช้ระบบมีบุคคล 4 ประเภท 1.ผู้ดูแล(admin) ติดตั้งระบบ บำรุงรักษา กำหนดค่าเริ่มต้น และกำหนดสิทธิ์การเป็นผู้สอน 2.ผู้สอน(teacher) เพิ่มเนื้อหา เพิ่มข้อสอบ ให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้เรียนตอบคำถาม และสนทนา กับนักเรียน 3.ผู้เรียน(student) เข้าเรียนหัวข้อต่าง ๆ ทำแบบฝึกหัด ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ผู้มาเยี่ยม(guest) เข้าเรียนได้เฉพาะวิชาที่อนุญาต และ ไม่มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบใด ๆ ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

9 ผู้สอนสามารถเพิ่มสิ่งต่อไปนี้ ในแต่ละบทเรียน หรือสัปดาห์ 1.Chat (ห้องสนทนา พูดคุยกันได้) 2. Glossary (รวมคำศัพท์ จัดหมวดหมู่ได้ยอดเยี่ยม สามารถ สืบค้นได้) 3. Label (เหมือนป้ายประกาศไม่สามารถ click ได้ แจ้งให้ทราบก็จบตรงนั้น) 4. Lesson (บทเรียนให้พิมพ์แยก page title, page contents, answer และ response) 5. กระดานเสาวนา (กระดานข่าว หรือ webboard) ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

10 ผู้สอนสามารถเพิ่มสิ่งต่อไปนี้ ในแต่ละบทเรียน หรือสัปดาห์ 6. การบ้าน (ให้พิมพ์งานใส่ word มา upload ได้) 7. ตัวเลือก (คือการลงคะแนน vote จากคำถาม 1 ข้อ และมี ตัวเลือกให้) 8. สัมมนา (เน้นกิจกรรม และองค์ประกอบต่างๆ หลาย เรื่อง) 9. วารสาร (ให้นักเรียนเข้ามาเขียนวารสาร และมีคะแนน ให้ ตามหัวเรื่อง) ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

11 ผู้สอนสามารถเพิ่มสิ่งต่อไปนี้ ในแต่ละบทเรียน หรือสัปดาห์ 10. แบบทดสอบ (สร้างคลังข้อสอบเป็น 1000 ข้อ แล้ว เลือกมาให้ทำ 100 ข้อ ระบบจะสุ่มให้นักศึกษาทำ อัตโนมัติ) 11. แบบสำรวจ (essay หรือ choice) 12. แหล่งข้อมูล (text, html, upload, weblink, webpage หรือ program) ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

12 กิจกรรมของผู้สอน 1. สมัครสมาชิกด้วยตัวเอง 2. รออนุมัติการเป็นสมาชิก และสมัครเข้าเรียนแต่ละ วิชาด้วยตนเอง 3. รอผู้ดูแลกำหนดสิทธิ์ในการเป็นผู้สอน หรือผู้สร้าง คอร์ส 4. ผู้สอนสร้างคอร์ส และกำหนดลักษณะของคอร์ส ด้วยตนเอง ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

13 5. เพิ่ม เอกสาร บทเรียน และลำดับเหตุการณ์ตาม ความเหมาะสม 6. ประกาศข่าวสาร หรือนัดสนทนา กับนักเรียนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 7. สามารถสำรองข้อมูลทั้งหมดที่เคยใส่เข้าไปใน server เก็บเป็นแฟ้มเพียงแฟ้มเดียวได้ 8. สามารถนำข้อมูลที่สำรองกลับมากู้คืนที่ server เครื่องเดิม หรือเครื่องใหม่ กิจกรรมของผู้สอน ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

14 9. สามารถ download คะแนนนักเรียนจากการทำกิจกรรม ไปใช้ใน excel ได้โดยง่าย 10. กำหนดกลุ่มให้กับนักเรียน เป็นกลุ่ม เป็นห้อง เป็นชั้นปี เพื่อสะดวกในการคิดเกรด คะแนน หรือสื่อสาร เป็นต้น 11. อ่านประวัตินักเรียนในชั้น 12. สั่งยกเลิกการเป็นสมาชิกในวิชา ของนักเรียนที่มีความ ประพฤติไม่เหมาะสม หรือเข้าผิดวิชา กิจกรรมของผู้สอน ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

15 13. ดูกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความถี่ ในการอ่านแต่ละบท หรือคะแนนในการสอบแต่ละ บท เป็นต้น 14. ดูผลการทำแบบทดสอบของนักเรียนทุกคน หรือยกเลิกการทำข้อสอบในบางครั้ง ของนักเรียน บางคนได้ กิจกรรมของผู้สอน ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

16 1.สมัครสมาชิกด้วยตัวนักเรียนเอง 2. รออนุมัติการเป็นสมาชิก และสมัครเข้าเรียนแต่ละ วิชาด้วยตนเอง (บางระบบ สามารถสมัคร และเข้าเรียน ได้ทันที) 3. อ่านเอกสาร หรือบทเรียน ที่ผู้สอนกำหนดให้เข้าไป ศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม กิจกรรมของผู้เรียน ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com

17 4. ฝากคำถาม หรือข้อคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหว่าง เพื่อน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5. ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทำ แบบฝึกหัด หรือส่งการบ้าน เป็นต้น 6. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ 7. อ่านประวัติของครู เพื่อนนักเรียนในชั้น หรือในกลุ่ม กิจกรรมของผู้เรียน ครูสุขุม แป้นศรี sukhum-th@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt รู้ อดีต ครูสุขุม แป้นศรี เข้าใจ ปัจจุบัน ครูสุขุม แป้นศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google