งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ โดย อ. พิมผกา ธานินพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ โดย อ. พิมผกา ธานินพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ โดย อ. พิมผกา ธานินพงศ์

2 2 ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนใน ทฤษฎีสถิติ ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่าง เป็นระบบ ความสามารถในการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้ความ เข้าใจขั้นพื้นฐานในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับประสบการณ์ในทางปฏิบัติ เป็น คุณสมบัติสำคัญของบัณฑิตสถิติในการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็น ปัจจัยในการติดตามองค์ความรู้ใหม่ทั้งใน ศาสตร์ของตนเองและศาสตร์อื่นๆ อย่าง ยั่งยืน ปรัชญาของหลักสูตร

3 3  ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการประยุกต์ สถิติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ ข้อสรุปและประเมินความเชื่อถือได้ แปลผลได้ ถูกต้องตามหลักวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีขีดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับผลิต สารสนเทศระดับที่ดี  ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการให้คำปรึกษา ทางวิชาการสถิติ และการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแก่ บุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น  พัฒนาบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4 1. ครู / อาจารย์ 2. นักวิชาการ / นักวิจัย เช่น นักวิจัยสถาบัน นักชีวะสถิติ นักวิจัยสังคม เป็นต้น 3. เจ้าหน้าที่สถิติในหน่วยงานหรือบริษัท / ห้างร้าน องค์กรต่างๆ 4. เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล 5. พนักงานสถิติในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทำงาน ตำแหน่งต่างๆดังนี้ • เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพ ( Quality Control Staff) • เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพโดยวิธีการทางสถิติ ( SPC Facilitator ) • ฝ่ายควบคุมและรับประกันคุณภาพ ( QRA Department ) • ฝ่ายวางแผนการผลิต ( Productions Planner ) • พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ( Purchasing Officer ) 6. เจ้าหน้าวิเคราะห์ข้อมูล 7. อื่นๆ จบสาขาสถิติแล้วทำงานอะไร ?

5 1. สถานศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัย โรงเรียน ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 2. โรงพยาบาล หน่วยงาน / สำนักงานหรือศูนย์วิจัย ต่างๆ 3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัด 4. โรงงานอุตสาหกรรม 5. บริษัท / ห้างร้านเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ 6. หน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น เป็นต้น 7. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 8. ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัท ประกันต่างๆ 9. อื่นๆ จบสาขาสถิติแล้วทำงานที่ไหน ?

6

7

8

9

10

11

12 “ สถิติ มีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการ แก้ไขปัญหา เพื่อหาคำตอบจาก สมมติฐานที่กำหนดไว้ สถิติ สามารถ ประยุกต์ใช้กับกระบวน การตัดสินใจทั้งในการ ทำงานและ การดำเนินชีวิตของเรา ” อภิชาติ เจริญลาภ 2905295 ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานตรวจสอบ ระบบสารสนเทศ – บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด มหาชน

13 ชื่อ : อนุชา บัวลา รหัส : 4305652 ตำแหน่ง : Quality Assurance Supervisor Asia Zone. สถานที่ทำงาน : Bangkok, Vietnam, China งานหลักของตำแหน่ง : • ตรวจสอบสินค้าก่อน โหลดตู้ คอนเทรนเนอร์ • วิจัยและพัฒนาสินค้า และ ติดต่อกับโรงงาน ผู้ผลิตเพื่อทำตัวอย่างสินค้า • ดูแลในส่วนฝึกอบรมมาตรฐาน แลกฎระเบียบ ของสินค้าตลาดอเมริกาและ ยุโรปให้กับทาง QC Asia Zone สถิติที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการทำงาน : • STATISTICAL QUALITY CONTROL • Military Standard 105E (ANSI/ASQC Z1.4, ISO 2859) Tables and etc.

14 Advance Contact Center ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ ทองเฉลิมรหัส นักศึกษา : 4605609 ตำแหน่ง : Operation Information Analysis Officer ลักษณะงานที่ทำ : 1. จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการติดต่อของ ลูกค้า Call Center เช่น Satisfaction Report, Calls Performance for Inbound & Outbound Contact, KPI Reports,etc. 2. วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการปรับปรุง Call Center Performance ตาม BSC ของบริษัท 3. จัดทำรายงานเพื่อการบริหารงานของ ACC และรายงานตามที่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารโดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิติ บริษัท : Advance Contact Center ปัจจุบัน ทำงาน จบการศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา : สถิติ

15 ชื่อ : วราภรณ์ พิมา รหัส : 4825155 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สถิติ สถานที่ทำงาน : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย งานหลักของตำแหน่ง : • ดูแล และตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล • พัฒนาแบบสอบถาม เพื่อใช้ใน การวิจัย • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ • เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สถิติที่เกี่ยวข้อง : • วิธีการเลือกตัวอย่าง และการกำหนดขนาดตัวอย่าง • Hypothesis Testing • Regression Analysis

16


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ โดย อ. พิมผกา ธานินพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google