งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปี 2556 22 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปี 2556 22 พฤศจิกายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปี 2556 22 พฤศจิกายน 2555

2 แผนงานปี 2556 • การบริหารงานธุรการให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล • การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ( ยกเลิก )

3 เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตและความต้องการที่ เพิ่มขึ้น • ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้กระชับ และมี ประสิทธิภาพ • จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอ • สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับ ปริมาณงาน • จัดให้มี ศูนย์รับเรื่องของฝ่าย ( ผ่านระบบ Lotus Notes) • สำรวจและประเมินผล – งานไปรษณีย์ – งาน Messenger – งานจัดซื้อ – แม่บ้าน การบริหารงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4 การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร • อบรม เสริมบุคลิกและทักษะในการทำงาน ให้เป็น มืออาชีพ • ประเมินผล – พนักงานต้อนรับ – พนักงานรับโทรศัพท์

5 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเข้าระบบ • ยกเลิกแผน • จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2555 นี้

6 ขอความร่วมมือ • กรุณาแจ้งความต้องการผ่านระบบ

7 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปี 2556 22 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google