งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัด สตูล. ข้อมูลพื้นฐานตำบล • ที่ตั้ง ตำบลละงู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอละงู อยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดสตูล ทิศเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัด สตูล. ข้อมูลพื้นฐานตำบล • ที่ตั้ง ตำบลละงู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอละงู อยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดสตูล ทิศเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัด สตูล

2 ข้อมูลพื้นฐานตำบล • ที่ตั้ง ตำบลละงู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอละงู อยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดสตูล ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาขาว ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. อุไดเจริญ อ. ควน กาหลง และ ต. ท่าเรือ ต. แประ ต. สาคร อ. ท่าแพ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู และ ทะเลอันดามัน • มีเนื้อที่ 47,587.50 ตารางกิโลเมตร ( ไม่รวมพื้นที่น้ำ ) ทั้งหมด 18 หมู่บ้าน • ครัวเรือนทั้งหมด 3,743 ครัวเรือน มีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 16,989 คน • ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 90 % • อาชีพหลัก คือ อาชีพ เกษตรกร ( สวนยาง สวนปาล์ม ประมงชายฝั่ง, ทำนา ) • งานพัฒนาในตำบล คือ เรื่อง ฟื้นฟูทรัพยากร / ปลูกป่าชาย เลน ฯลฯ

3

4 ขั้นตอน / กระบวนการได้มาซึ่ง ข้อมูลผู้เดือดร้อน • เวทีประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น มัสยิด สถานี อนามัย โรงเรียน ฯลฯ • เปิดรับผู้ที่เดือดร้อนมาลงทะเบียน • จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ชี้แจงทำความเข้าใจ • เก็บข้อมูลของผู้ที่เดือดร้อน • จัดตั้งคณะทำงานระดับหมู่บ้านผ่านเวที ประชาคม • กลั่นกรองและจัดลำดับผู้เดือดร้อน วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล • คณะกรรมการหมู่บ้านสรุปข้อมูลผู้เดือดร้อน สู่ ตำบล

5

6

7 ข้อมูลผู้เดือดร้อน / งบประมาณ • ภาพรวมทั้งตำบล – สร้างใหม่ จำนวน 95 ครัวเรือน • งบประมาณ 9,289,879 บาท – ซ่อมแซม / ต่อเติม จำนวน 461 ครัวเรือน • งบประมาณ 15,010,121 บาท – รวม จำนวน 556 ครัวเรือน • งบประมาณ 24,300,000 บาท

8

9 นายระศักดิ์ โต๊ะขุน นุ้ย ม. 1 มีอาชีพรับจ้าง อาศัยอยู่อย่างแออัด (8 คน ) สภาพบ้านทรุดโทรม มาก ของบสร้างใหม่ จำนวนเงิน 110,603 บาท

10 นายนายอาซีร์ นาคสง่า ม. 12 มีอาชีพรับจ้าง รายได้ น้อย อาศัยอยู่กัน 6 คน เป็นบ้านเล็ก สภาพบ้าน ทรุดโทรม ฝาสานไม่คงทน ห้องน้ำ ไม่สมบูรณ์ ของบซ่อมแซม จำนวนเงิน 47,240 บาท

11 นางนีทุมมาลี อายุ 42 ปี ที่อยู่หมู่ 2 บ้าน ปากปาง สถานภาพ เป็นหม้าย อาศัยอยู่กัน 5 คน เจ้าบ้าน, ลูกสาว, ลูกเขย, หลาน 2 คน อาชีพ รับจ้างทั่วไป พิการทางสายตา โดยตาข้างซ้ายบอด ตาข้าง ขวาเลือนลาง ใช้งบประมาณสร้างใหม่ 105,364 บาท

12

13 ขั้นตอนดำเนินการสร้าง / ซ่อมแซม / ต่อเติม • การบริหารจัดการ – มีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่คอยดูแลงานให้เป็นระบบ – มีทีมงานประสานงานที่ชัดเจน และ ลงพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง ( หมู่บ้านที่มีปัญหาทีมกลางจะลงทันที ) • การจัดซื้อจัดจ้าง – ตรวจสอบราคาวัสดุ, เสนอเพื่อสรุปมติที่ประชุม, ทำ สัญญากับร้านค้าที่ตกลง • ช่างที่ดำเนินการสร้าง / ซ่อมแซม / ต่อเติม – ช่างในชุมชน, ช่างกลางของสภาฯ, เจ้าของบ้าน เป็นคนติดต่อกับช่างเอง

14

15 กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย ตำบลละงู • ระบบการคืนทุน มีการคืนทุน 100 % • รูปแบบ / วิธีการ / มาตรการในการเก็บเงิน คืนทุน – มีคณะทำงาน เก็บเงิน – มีทีมตรวจสอบ – มีกรรมการติดตาม – สร้างแรงจูงใจ ( ผ่อนดีมีรางวัล )

16

17

18 กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย ตำบลละงู • การบริหารจัดการเงินกองทุนที่ได้มา –40 % สำหรับ คืนทุนให้ผู้เดือดร้อนรอบ ต่อไป –10 % สำหรับ ทีมเก็บเงิน –30 % สำหรับ บริหารจัดการ –10 % สำหรับ สวัสดิการ –10 % สำหรับ สังคม • การต่อยอด / เชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านอื่น ๆ – เรื่องสวัสดิการ – เรื่องภัยพิบัติ ( สร้างทีมรับมือภัยพิบัติในชุมชน, ถุงยังชีพและวิทยุสื่อสาร )

19

20 จากขนำร้ายมุงจากกันฝาสาน มันคือ บ้านที่คับแคบเคยอาศัย กลายมาเป็นบ้านน่าอยู่ที่สุขใจ ชาวละ งูอยากมอบให้กับทุกคน นอนสบายคลายกังวลทุกค่ำคืน แสน สดชื่นดีใจทุกแห่งหน ความทุกข์ใจให้หมดสิ้น ณ บัดดล ให้ทุก คนสุขสมอารมณ์ดี ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล


ดาวน์โหลด ppt ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัด สตูล. ข้อมูลพื้นฐานตำบล • ที่ตั้ง ตำบลละงู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอละงู อยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดสตูล ทิศเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google