งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชา ระบบปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชา ระบบปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชา ระบบปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2557
Juthawut Chantharamalee Curriculum of Computer Science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University URL:

2 เว็บไซต์ ดาว์นโหลด สไลด์บทเรียนภาค Thai และ ENG

3 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำเนื้อหารายวิชาและ วิธีการเรียนการสอนชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาวิชาทั้งภาคปฏิบัติ และทฤษฎี

4 สัปดาห์ที่ 2 เรียนบทที่ 1 ระบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer System and Operating System) ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน รูปแบบและกระบวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ 4. การแบ่งประเภทของระบบปฏิบัติการ วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ

5 สัปดาห์ที่ 3 เรียนบทที่ 2 การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management) การสร้างพื้นที่และตำแหน่งในหน่วยความจำ การสลับ (Swapping) 3. การจัดสรรหน่วยความจำ (Memory Allocation) 4. การจัดสรรพื้นที่ว่าง (Paging) การจัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วน (Segmentation)

6 สัปดาห์ที่ 4 เรียนบทที่ 3 การจัดการหน่วยประมวลผล (CPU Management) การจัดตารางทำงานของ CPU (CPU Scheduling) เกณฑ์ในการจัดตารางทำงาน (Scheduling Criteria) 3. อัลกอริทึมในการจัดตารางทำงาน (Scheduling Algorithms) 4. การจัดตารางทำงานของระบบประมวลผลหลายตัว (Multiple- Processor Scheduling) การจัดตารางทำงานของระบบประมวลทันที (Real- Time Scheduling)

7 สัปดาห์ที่ 5 - 6 เรียนบทที่ 4 การจัดการไฟล์ (File Management) แนวคิดเกี่ยวกับไฟล์ (File Concept) วิธีการเข้าถึงไฟล์ (Access File) โครงสร้างของไดเร็กทรอรี (Directory Structure) 4. การใช้ไฟล์ร่วมกัน (File Sharing) วิธีการจัด (Allocation Methods) การป้องกัน (Protection) 7. การกู้คืน (Recovery)

8 สัปดาห์ที่ 7 เรียนบทที่ 5 ระบบหน่วยรับและแสดงผล (Input/output System) ฮาร์ดแวร์ของระบบหน่วยรับและแสดงผล (I/O System) การทำงานของส่วนเชื่อมต่อของหน่วยรับและแสดงผล (Application I/O Interface) แก่นของหน่วยรับและแสดงผลย่อย (Kernel I/O Subsystem) การดำเนินการส่งผ่านระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของหน่วยรับและแสดงผล (Transforming I/O Hardware Operation) วิธีการการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Streams) 6. ประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) .

9 สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 อัตนัย (เขียน/ตอบ) ข้อ 30 คะแนน ส่วนที่ 2 ปรนัย (ตัวเลือก 5 ตัว) 30 ข้อ 30 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ช.ม. 30 นาที่

10 สัปดาห์ที่ 9 เรียนบทที่ 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวน (Process Concept) การจัดตารางทำงานของกระบวนการ (Process Scheduling) การดำเนินการบนกระบวนการ (Operation on Process) กระบวนการการทำงานร่วมกัน (Cooperating Process)

11 สัปดาห์ที่ 9 - ต่อ 5. การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication) หน่วยการทำงานย่อยที่อยู่ในกระบวนการ (Thread) ภาวะการติดตาย (Deadlock) 8. การขาดแคลนทรัพยากร (Starvation)

12 สัปดาห์ที่ 10 เรียนบทที่ 7 กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows Operating System) ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการวินโดว์ เป้าหมายการออกแบบ ส่วนประกอบของระบบ 4. การจัดการกระบวนการ (Process) และหน่วยการทำงาน ย่อยที่อยู่ในกระบวนการ (Thread) การจัดการอุปกรณ์ I/O การจัดการไฟล์ 7. เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย

13 สัปดาห์ที่ 11 เรียนบทที่ 8 กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ เป้าหมายการออกแบบ ส่วนประกอบของระบบ 4. การจัดการกระบวนการ (Process) และหน่วยการทำงาน ย่อยที่อยู่ในกระบวนการ (Thread) การจัดการอุปกรณ์ I/O การจัดการไฟล์ 7. เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย

14 สัปดาห์ที่ 12 เรียนบทที่ 9 กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operating System) : ภาคทฤษฎี ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เป้าหมายการออกแบบ ส่วนประกอบของระบบ 4. การจัดการกระบวนการ (Process) และหน่วยการทำงาน ย่อยที่อยู่ในกระบวนการ (Thread) การจัดการอุปกรณ์ I/O การจัดการไฟล์ เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย

15 สัปดาห์ที่ เรียนบทที่ 10 กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operating System) : ภาคปฏิบัติ จะเริ่มอย่างไร ถ้าอยากใช้ลินุกซ์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์บน USB Drive การปรับแต่งค่าต่างๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Application on Linux Desktop OOS Application on Linux การใช้งาน Libre Office on Linux

16 สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค บทที่ 6 ถึงบทที่ 10 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 อัตนัย (เขียน/ตอบ) ข้อ 50 คะแนน ส่วนที่ 2 ปรนัย (ตัวเลือก 5 ตัว) 50 ข้อ 50 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ช.ม. 30 นาที่

17 การวัดผล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1. คะแนนการเข้าชั้นเรียน (เกิน 80%) 10 คะแนน 2. คะแนนจากงานที่ได้รับมอบหมาย 20 คะแนน - Report คะแนน - Project คะแนน 3. คะแนนจากสอบกลางภาค 30 คะแนน 4. คะแนนจากสอบปลายภาค 40 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด คะแนน

18 Introduction: The End (Any Question?)


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชา ระบบปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google