งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชา ระบบปฏิบัติการ ภาค เรียนที่ 1/2557 Juthawut Chantharamalee Curriculum of Computer Science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชา ระบบปฏิบัติการ ภาค เรียนที่ 1/2557 Juthawut Chantharamalee Curriculum of Computer Science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชา ระบบปฏิบัติการ ภาค เรียนที่ 1/2557 Juthawut Chantharamalee Curriculum of Computer Science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University Email: jchantharamalee@yahoo.com URL: http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/home.htm

2 2 เว็บไซต์ ดาว์นโหลด สไลด์บทเรียน ภาค Thai และ ENG http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/home.htm

3 3 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำเนื้อหารายวิชาและ วิธีการเรียนการสอน ชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาวิชาทั้งภาคปฏิบัติ และทฤษฎี

4 4 สัปดาห์ที่ 2 เรียนบทที่ 1 ระบบระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการ (Computer System and Operating System) 1. ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน 2. รูปแบบและกระบวนการทำงานของ ระบบคอมพิวเตอร์ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ระบบปฏิบัติการ 4. การแบ่งประเภทของระบบปฏิบัติการ 5. วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ

5 5 สัปดาห์ที่ 3 เรียนบทที่ 2 การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management) 1. การ สร้างพื้นที่และตำแหน่งในหน่วยความจำ 2. การสลับ (Swapping) 3. การจัดสรรหน่วยความจำ (Memory Allocation) 4. การจัดสรรพื้นที่ว่าง (Paging) 5. การจัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วน (Segmentation)

6 6 สัปดาห์ที่ 4 เรียนบทที่ 3 การจัดการหน่วยประมวลผล (CPU Management) 1. การจัดตารางทำงาน ของ CPU (CPU Scheduling) 2. เกณฑ์ในการจัดตารางทำงาน (Scheduling Criteria) 3. อัลกอริทึมในการจัดตารางทำงาน (Scheduling Algorithms) 4. การจัดตารางทำงานของระบบประมวลผล หลายตัว (Multiple- Processor Scheduling) 5. การ จัดตารางทำงานของระบบประมวลทันที (Real- Time Scheduling)

7 7 สัปดาห์ที่ 5 - 6 เรียนบทที่ 4 การจัดการไฟล์ (File Management) 1. แนวคิดเกี่ยวกับไฟล์ (File Concept) 2. วิธีการ เข้าถึงไฟล์ (Access File) 3. โครงสร้างของไดเร็กทรอรี (Directory Structure) 4. การใช้ไฟล์ร่วมกัน (File Sharing) 5. วิธีการจัด (Allocation Methods) 6. การป้องกัน (Protection) 7. การกู้คืน (Recovery)

8 8 สัปดาห์ที่ 7 เรียนบทที่ 5 ระบบหน่วยรับและแสดงผล (Input/output System) 1. ฮาร์ดแวร์ของ ระบบหน่วยรับและแสดงผล (I/O System) 2. การทำงานของส่วนเชื่อมต่อของหน่วยรับ และแสดงผล (Application I/O Interface) 3. แก่นของ หน่วยรับและแสดงผลย่อย (Kernel I/O Subsystem) 4. การดำเนินการส่งผ่าน ระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของหน่วยรับและ แสดงผล (Transforming I/O Hardware Operation) 5. วิธีการการส่ง ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Streams) 6. ประสิทธิภาพการทำงาน (Performance).

9 9 สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 อัตนัย ( เขียน / ตอบ ) 10 ข้อ 30 คะแนน ส่วนที่ 2 ปรนัย ( ตัวเลือก 5 ตัว ) 30 ข้อ 30 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ช. ม. 30 นาที่

10 10 สัปดาห์ที่ 9 เรียนบทที่ 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) 1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวน (Process Concept) 2. การจัดตารางทำงานของ กระบวนการ (Process Scheduling) 3. การดำเนินการบนกระบวนการ (Operation on Process) 4. กระบวนการ การทำงานร่วมกัน (Cooperating Process)

11 11 สัปดาห์ที่ 9 - ต่อ 5. การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication) 6. หน่วยการทำงานย่อยที่อยู่ในกระบวนการ (Thread) 7. ภาวะการติดตาย (Deadlock) 8. การขาดแคลนทรัพยากร (Starvation)

12 12 สัปดาห์ที่ 10 เรียนบทที่ 7 กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows Operating System) 1. ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการวินโดว์ 2. เป้าหมายการออกแบบ 3. ส่วนประกอบของ ระบบ 4. การจัดการกระบวนการ (Process) และ หน่วยการทำงาน ย่อยที่อยู่ในกระบวนการ (Thread) 5. การจัดการ อุปกรณ์ I/O 6. การจัดการไฟล์ 7. เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย

13 13 สัปดาห์ที่ 11 เรียนบทที่ 8 กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) 1. ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 2. เป้าหมายการออกแบบ 3. ส่วนประกอบ ของระบบ 4. การจัดการกระบวนการ (Process) และ หน่วยการทำงาน ย่อยที่อยู่ในกระบวนการ (Thread) 5. การจัดการ อุปกรณ์ I/O 6. การจัดการไฟล์ 7. เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย

14 14 สัปดาห์ที่ 12 เรียนบทที่ 9 กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operating System) : ภาคทฤษฎี 1. ความเป็นมาของ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 2. เป้าหมายการออกแบบ 3. ส่วนประกอบของระบบ 4. การจัดการกระบวนการ (Process) และหน่วย การทำงาน ย่อยที่อยู่ในกระบวนการ (Thread) 5. การจัดการอุปกรณ์ I/O 6. การ จัดการไฟล์ 7. เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย

15 15 สัปดาห์ที่ 13 - 15 เรียนบทที่ 10 กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operating System) : ภาคปฏิบัติ 1. จะเริ่มอย่างไร ถ้าอยากใช้ลิ นุกซ์ 2. การติดตั้ง ระบบปฏิบัติการลินุกซ์บน USB Drive 3. การปรับแต่งค่าต่างๆ เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 4. Application on Linux Desktop 5. OOS Application on Linux 6. การใช้งาน Libre Office on Linux

16 16 สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค บทที่ 6 ถึงบทที่ 10 แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 อัตนัย ( เขียน / ตอบ ) 20 ข้อ 50 คะแนน ส่วนที่ 2 ปรนัย ( ตัวเลือก 5 ตัว ) 50 ข้อ 50 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ช. ม. 30 นาที่

17 17 การวัดผล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1. คะแนนการเข้าชั้นเรียน ( เกิน 80%) 10 คะแนน 2. คะแนนจากงานที่ได้รับมอบหมาย 20 คะแนน - Report 5 คะแนน - Project 15 คะแนน 3. คะแนนจากสอบกลางภาค 30 คะแนน 4. คะแนนจากสอบปลายภาค 40 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน

18 Introduction: The End (Any Question?)


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชา ระบบปฏิบัติการ ภาค เรียนที่ 1/2557 Juthawut Chantharamalee Curriculum of Computer Science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google