งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TRLEM TU RS ES LS ME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TRLEM TU RS ES LS ME."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TRLEM TU RS ES LS ME

2 What I know ! Leadership and Innovation MGSE 3CRATMEP Research and Statistics Multicultural Education Learner Technology use English Skills Effective Tool Excellent learner and educational leader TRLEM Model is effective tool for excellent learner and educational leader

3 Saruthipong Bhuwatvaranon
Thank you so much for your kindness ศิษย์เกิดการเรียนรู้ได้เพราะมีครูที่ดี Saruthipong Bhuwatvaranon

4 สรุปภาพรวมวิธีวิจัยทั้ง 2 ระยะ 6 ขั้นตอน
ระยะที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมฯ 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย content analysis ขั้นที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการ PEVTAS (สลตก) (AVTR) ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบฯ 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ยกร่างรูปแบบฯ ขั้นที่ 2 ประเมินรูปแบบ ฯ โดยใช้การสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง+เครื่องมือ+วิธีการ+การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบตามผลการประเมินในขั้นที่ 2 ขั้นที่ 4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง+เครื่องมือ+วิธีการ+การวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt TRLEM TU RS ES LS ME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google