งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TRLEM TU RS ES LS ME. What I know ! TRLEM Model is effective tool for excellent learner and educational leader Learner Technology use Research and Statistics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TRLEM TU RS ES LS ME. What I know ! TRLEM Model is effective tool for excellent learner and educational leader Learner Technology use Research and Statistics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TRLEM TU RS ES LS ME

2 What I know ! TRLEM Model is effective tool for excellent learner and educational leader Learner Technology use Research and Statistics Leadership and Innovation Multicultural Education English Skills Excellent learner and educational leader Effective Tool MGSE 3CRATMEP

3 Thank you so much for your kindness ศิษย์เกิดการเรียนรู้ได้เพราะ มีครูที่ดี Saruthipong Bhuwatvaranon

4 สรุปภาพรวมวิธีวิจัยทั้ง 2 ระยะ 6 ขั้นตอน ระยะที่ 1 ศึกษา พฤติกรรมฯ 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย content analysis ขั้นที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการ PEVTAS ( สลตก ) (AVTR) ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบฯ 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ยกร่างรูปแบบฯ ขั้นที่ 2 ประเมินรูปแบบ ฯ โดยใช้การสนทนากลุ่ม ขั้นที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบตามผลการประเมินในขั้นที่ 2 ขั้นที่ 4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้บนเว็บแบบ ผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง + เครื่องมือ + วิธีการ + การวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt TRLEM TU RS ES LS ME. What I know ! TRLEM Model is effective tool for excellent learner and educational leader Learner Technology use Research and Statistics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google